Werken - 338879-2019

19/07/2019    S138

Polen-Olsztyn: Bouwwerkzaamheden

2019/S 138-338879

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nationaal identificatienummer: 308/2019/PN/DZP
Postadres: ul. Oczapowskiego 2
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 10-719
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pok. 305, 10-719 Olsztyn
E-mail: zygmunt.bartnikowski@uwm.edu.pl
Telefoon: +48 895245239
Fax: +48 895233472

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uwm.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie

Referentienummer: 308/2019/PN/DZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 55 803 390.99 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111300 Demontagewerkzaamheden
45421000 Bouwtimmerwerk
45431000 Tegelwerk
45430000 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45442100 Schilderwerk
45310000 Aanleg van elektriciteit
45232460 Sanitaire installaties
45333000 Installeren van gasfittings
45331210 Installeren van ventilatiesystemen
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45343000 Installeren van brandpreventie-installaties
45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie, POLSKA, działka nr 152-37/6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 14
Kostencriterium - Naam: Klauzule społeczne / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Doświadczenie Kierownika budowy / Weging: 16
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 803 390.99 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Za termin zakończenia robót, uważa się datę podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 Ustawy Pzp.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 Ustawy Pzp.

2. W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 b pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 Ustawy Pzp.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

2.1. W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy Pzp, Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanych w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych, tj. polegających na realizacji minimum dwóch robót budowlanych (2) obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 12 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100), każda.

2.2. W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.

a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: Kierownik budowy.

Wymagane kwalifikacje: wyższe wykształcenie techniczne budowlane, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności;

Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno–budowlanych przy realizacji robót budowlanych co najmniej jednego obiektu budowlanego użyteczności publicznej (o wartości min. 5 mln) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

b) w specjalności instalacji sanitarnych, gazowych i wentylacji: Kierownik robót.

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych i wentylacji lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.

c) w specjalności instalacji elektrycznych: Kierownik robót.

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.

d) w specjalności instalacji teletechnicznych: Kierownik robót.

— wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji teletechnicznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej

Eventuele minimumeisen:

specjalności.

e) w specjalności drogowej: Kierownik robót.

— wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.

Uwaga:

Zgodnie z § 3 pkt 6) Załącznika do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.7.2015 r. (poz. 1422) rozporządzenie ministra Infrastruktury 1) z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez pojęcie budynku użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Uwaga:

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia w wysokości: 5 % ceny brutto oferty,przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego realizacji robót (w układzie miesięcznym) wraz z podaniem: zakresu robót (elementów zakończonych), terminu wykonania robót oraz ich ceny. Harmonogram musi uwzględniać postanowienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy zaś wartość robót wykonanych w ostatnim etapie nie może być niższa niż 10 % ceny ryczałtowej (ofertowej).

5. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5 000 000 PLN.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy. Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu informację z otwarcia ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

2. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

3.1. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);

3.2. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);

3.3. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);

3.4. W celu potwierdzenia, spełnienia przez oferowane dostawy oraz roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony w wersji papierowej i oraz kosztorys szczegółowy (pełny) w wersji elektronicznej (ATH) na wskazaną w ofercie kwotę;

3.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki etc.).

4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w Ustawie Pzp, w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2019