Supplies - 33893-2022

21/01/2022    S15

Polska-Szczekociny: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2022/S 015-033893

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szczekociny
Adres pocztowy: ul. Senatorska 2
Miejscowość: Szczekociny
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-445
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Karoń
E-mail: inwestycje@szczekociny.pl
Tel.: +48 343557050
Faks: +48 343557050
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczekociny.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Numer referencyjny: ZP.271.46.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315600 Instalacje niskiego napięcia
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gminy Szczekociny

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

W ramach CZĘŚCI II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem.

W tym na terenie Gminy Szczekociny

1) 26 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 1,96 kW, w tym: 24 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

2) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,52 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

3) 48 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,80 kW, w tym: 38 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 9 szt. mikro-instalacji na gruncie);

4) 7 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,36 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

5) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,64 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

6) 46 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,92 kW, w tym: 39 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 7 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-instalacji na gruncie);

7) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,20 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

8) 4 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,48 kW, w tym: 4 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

9) 30 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,76 kW, w tym: 16 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 14 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 12 szt. mikro-instalacji na gruncie);

10) 10 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,04 kW, w tym: 9 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

11) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,60 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

12) 9 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,88 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 2 szt. mikro-instalacji na gruncie);

13) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,16 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

14) 2 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,72 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

z uwagi na ograniczeni ilości tekst cd. w Sekcji VI.3) Informacje uzupełniające

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020: oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 odnawialne źródła energii.

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 047-117801

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 2
Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
01/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: HYMON sp. z o.o.(dawniej HYMON ENERGY sp. z o.o.)
Krajowy numer identyfikacyjny: 9930650091
Adres pocztowy: Dojazd 16A
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Tel.: +48 575910300
Faks: +48 146572022
Adres internetowy: www.hymon.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 9 861 690.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

cd. z Sekcji II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy

13) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,16 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

14) 2 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,72 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

15) 8 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,00 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

16) 6 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,84 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 4 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-instalacji na gruncie);

17) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 8,40 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

18) 2 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,52 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie);

19) 15 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,80 kW, w tym: 5 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 4 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 6 szt. mikro-instalacji na gruncie);

20) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 10,08 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia.

cd. z Sekcji VII 1.4) Opis zamówienia

13) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,46 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

14) 2 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,84 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

15) 8 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,22 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

16) 6 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,98 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 4 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-instalacji na gruncie);

17) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 8,74 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

18) 2 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,88 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie);

19) 15 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,88 kW, w tym: 5 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 4 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 6 szt. mikro-instalacji na gruncie);

20) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 10,26 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Prawa zamówień publicznych tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Prawa zamówień publicznych, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 Prawa zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Prawa zamówień publicznych czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315600 Instalacje niskiego napięcia
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Szczekociny

VII.1.4)Opis zamówienia:

W ramach CZĘŚCI II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2035 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem.

W tym na terenie Gminy Szczekociny

1) 26 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,28 kW, w tym: 24 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

2) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,66 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

3) 48 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,04 kW, w tym: 38 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 9 szt. mikro-instalacji na gruncie);

4) 7 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

5) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,8 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

6) 46 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kW, w tym: 39 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 7 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-instalacji na gruncie);

7) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

8) 4 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 4 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

9) 30 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,94 kW, w tym: 16 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 14 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 12 szt. mikro-instalacji na gruncie);

10) 10 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 9 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

11) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,70 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

12) 9 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,08 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 2 szt. mikro-instalacji na gruncie);

z uwagi na ograniczona ilość tekstu cd. w Sekcji VI.3)

Uwaga do sekcji VII.1.4) oraz VII.1.6) oraz VII.2.3)

Ogłoszenie o modyfikacjach dotyczy modyfikacji umowy zawartej przez Gminę Szczekociny z firmą HYMON sp. z o.o., mimo iż ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 047117801 z dnia 09.03.2021 r. dotyczyło wyniku postępowania, które było udzielane przez Grupę Zamawiających: Gminę Irządze, Gminę Łazy, Gminę Poręba, Gminę Sosnowiec, Gminę Szczekociny, Gminę Zawiercie. Każdy z Zamawiających zawierał umowę na jego obszarze terytorialnym.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 9 891 690.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: HYMON sp. z o.o. ( dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
Krajowy numer identyfikacyjny: 9930650091
Adres pocztowy: Dojazd 16A
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Tel.: +48 575910300
Faks: +48 146572022
Adres internetowy: www.hymon.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

- Zamawiający pismem z dnia 30 kwietnia 2021 r. przekazał Wykonawcy swoje stanowisko odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w pkt. 2 na należyte wykonanie Umowy nr RR.272.1.3.2021 z dnia 1 marca 2021 r. dla osiągnięcia przewidzianego Umową celu jakim jest należyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz przy uwzględnieniu specyfiki sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą - na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, ze zmianami)

2) . Zmiana zapisu § 1 ust. 1 i ust. 2 Umowy,

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/ UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE) Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zważywszy, że w toku wykonywania zamówienia publicznego, powierzonego przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie Umowy nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r. - w związku z zaistnieniem podstaw opisanych w aneksie:1. powstała konieczność zmiany paneli fotowoltaicznych przyjętych w Ofercie Wykonawcy z dnia 11.12.2019 r.:- w dniu 4 marca 2021 r. Wykonawca złożył wniosek dotyczący konieczności zmiany zaoferowanych paneli fotowoltaicznych,- w dniu 13 kwietnia 2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi Wykonawcy wyrażając jednocześnie zgodę na dokonanie zmian w zakresie wskazanym we wniosku Wykonawcy; przyczyny zmiany paneli fotowoltaicznych przyjętych w ofercie Wykonawcy: Wnioskiem z dnia 03.03.2021r. Wykonawca HYMON ENERGY sp. z o.o. ( dawniej HYMON sp. z o.o. ) zwróciła się do Zamawiającego, o zmianę modułów fotowoltaicznych MUNCHEN MSP280AS-30 na urządzenia marki AMERISOLAR AS-6M120HC 380W. Prośba wynikała z faktu, iż spółka HYMON przy składaniu oferty nie miała możliwości przewidzieć faktu, iż producent bez poinformowania swoich dostawców nie będzie w stanie realizować zamówienia zgodnie z ofertą uzyskana przed złożeniem oferty w postępowaniu. Przy próbie zamówienia towaru otrzymano informację, iż producent MUNCHEN ENERGIEPRODUKTE GmbH nie jest już w stanie wyprodukować modułów MSP280AS-30 o mocy jednostkowej 280Wp z uwagi na modernizację linii produkcyjnych oraz brak dostępności ogniw krzemowych polikrystalicznych o mocach odpowiadających sumarycznie 280 Wp w warunkach STC. Stany magazynowe producenta, również nie pozwalają na zrealizowanie zobowiązania ofertowego na dana ilość niezbędną do zrealizowania zamówienia. w związku z wymogami, do zastosowania w ramach montażu Wykonawca ma możliwość stosowania tylko modułów tego samego typu oraz tego samego producenta. Ponadto moduły dostarczone na miejsce montażu muszą zostać wyprodukowane maksymalnie 1 rok przed data dostawy.

Zastosowanie modułów AMERISOLAR AS-6M120HC 380W będzie skutkowało korzyścią dla klienta końcowego. Zastosowane instalacje będą cechowały się znacznie bardziej zaawansowaną technologią która wpłynie na sprawność całych systemów fotowoltaicznych, co z kolei przełoży się na lepsze uzyski jak i dłuższą żywotność modułów. Moduły o mocy 380W pozwolą na zagospodarowanie mniejszej powierzchni na dachach co wpłynie na pozytywnie w przypadku skomplikowanych połaci dachowych na zmniejszenie liczby modułów do osiągnięcia wymaganej mocy. Zastosowanie większej mocy modułów, również wiąże się z koniecznością zamontowania nieznacznie większych mocy instalacji w celu osiągnięcia minimum opisanego w SIWZ. Korzyści z tego idące pozwolą na uzyskanie większej produkcji energii elektrycznej dla klientów końcowych. Objawiać się to również będzie zainstalowaniem większej mocy sumarycznej dla wszystkich instalacji poprzez co Zamawiający osiągnie bez przeszkód deklarowane uzyski z całego projektu dla instalacji fotowoltaicznych.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

1) . Zmiana zapisu § 2 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy, Wystąpiły okoliczności o których mowa w art. 15 r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zmianami) uprawniające Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić:- Wykonawca pismem z dnia 23 kwietnia 2021 r. po uzupełnieniu pismem z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz 29 kwietna 2021 r. poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, mających wpływ na należyte wykonanie Umowy nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r.,z uwagi na ograniczenia ilości tekst cd. w Sekcji VII.2.1) - Opis modyfikacji

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 9 891 690.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 9 891 690.00 PLN