Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 338965-2021

Submission deadline has been amended by:  364738-2021
06/07/2021    S128

Polska-Kraków: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2021/S 128-338965

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 1–3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Tel.: +48 126308059
Adresy internetowe:
Główny adres: www.5wszk.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy środków do dezynfekcji

Numer referencyjny: 46/ZP/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy środków do dezynfekcji na zasadach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Płyny myjące i dezynfekujące do myjki automatycznej do endoskopów typu MINI ETD-2 Plus, myjki ETD-4 i gastroskopów firmy Olympus

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. preparat typu EndoDis wymagane przez producenta myjki B,S,F,V 5 min w połączeniu z EndoAct z poz.2 8,4 L 3,00;

2. preparat typu EndoAct wymagane przez producenta myjki 15 L 2,00;

3. preparat typu EndoDet wymagane przez producenta myjki 15 L 1,00;

4. preparat typu CETD wymagane przez producenta myjki 15 L 1,00;

5. preparat typu DETD wymagane przez producenta myjki 15 L 1,00.

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat Neodisher Mediclean wymagane przez producenta myjki 5 l 10

2. Preparat Neodisher MediKlar wymagane przez producenta myjki 5 l 10

3. Preparat Neodisher Z wymagane przez producenta myjki 5 l 10

4. Preparat Orotor Plus wymagane przez producenta unitów stomatologiczych 2,5l 10

5. Preparat MD555 Cleaner wymagane przez producenta unitu 2,5l 10

6. Koncentrat niepieniący się na bazie wysokowydajnych aktywnych składników zasadowych, przeznaczony do skutecznego czyszczenia instrumentów dentystycznych i chirurgicznych, tj. narzędzi ścierających, pistoletów do amalgamatu, łopatek, dźwigni stomatologicznych, kleszczy ekstrakcyjnych oraz innych precyzyjnych instrumentów.Preparat typu Prosept Sonic 1l 10

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Płyn do myjki Wassenburg Endohigh Detergent(wyłącznie)wymagane przez producenta myjki 5 litr 50

2. Płyn do myjki Wassenburg PAA Endohigh (wyłącznie)wymagane przez producenta myjki 4,75 litr 120

3. Płyn Doyen do myjki basenów i kaczek (wyłącznie)wymagane przez producenta myjki 5 litr 60

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, bez zawartości alkoholu i aldehydów, doskonały do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy, plexi, np Mikrozide Sensitive B/ w tym TbC/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Papova SV 40, Vaccina 1 op box 30

2. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, bez zawartości alkoholu i aldehydów, doskonały do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy, plexi, np Mikrozide Sensitive B/ w tym TbC/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Papova SV 40, Vaccina 1 op wkład a 200szt 350

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat sporobójczy do dezynfekcji endoskopów gietkich, sprzetu termolabilnego na bazie kwasu nadoctowego,wytwarzanego ex trempore z acetylokaprolaktamu(system Fera)zawierający 3 % nadtlenku wodoru.Maksymalny czas trwałości przygotowanego roztworu 14 dni(z mozliwości kontroli aktywnego roztworuza pamocą pasków kontrolnych- testowych) B, F, Tbc, V, S(Bacillus substilis,Clostridium sporogenes,Clostridium difficiles)– do 5 minut 5 litr 20,00

2. Paski testowe do poz 1 50 szt. 25,00

3. Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych,czwartorzędowych związków amonowych i chlorhexydyny.Zawierający substancje zapachowe(np cytrynowy). Bez zawartości enzymów. Może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych. B, Y, V (HIV, HCV, Vaccinia, Herpes)-0,5 % w czasie 15 min., Tbc 5L z pomką 40,00

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu. Zawierający w swoim składzie substancje nawilżające i natłuszczajace skórę takich jak gliceryna, aloes, panthenol. Prerat nie zawiera substancji fenolowych jodu oraz jego związków.dopasowany do dozowników typu dermados- wyłącznie B,V,F,Tbc (HBV,HCV,HIV,Rota, Noro, Adeno,Polio) 500ml 120,00

2. Preparat do dezynfekcji endoskopów o działaniu sporobójczym na bazie 2 % aldehydu glutarowego, z możliwością stosowania 30 dni oraz kontrolą zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych.Preparat typu Steranios 2 % -wyłącznie B, Tbc, F, V (HIV, HCV, HBV, Herpes, Adeno, Polio) - 10 minut.Czas działania dla spektrum poszerzonego o S (spory) - 60 minut 5L z pomką 40,00

3. Paski testowe do poz 2 100 szt w op 60,00

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gąbki myjące

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia wyrobów i urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni.

Chusteczki dostępne w rozmiarze 14 x 20 cm, polecane są szczególnie do dezynfekcji urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi jak np. głowice ultradźwiękowe.

Chusteczki są na bazie nowoczesnych czwartorzędowych związków amonowych, nie zawierają alkoholi, aldehydów i fenoli. Chusteczki wykonane są z wysokiej jakości niestrzępiącego się materiału i gwarantują uwalnianie aktywnych składników. Posiadają bardzo niską toksyczność i dużą siłę mycia.np Cleanisept Wipes. Opakowanie x 100 szt tuba stojąca. Bakterie, Grzyby (1min)Wirusy otoczkowe w tym HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, wirusy grypy,Vaccinia,ROTA, Papowawirus/SV40 op x 100 szt (tuba stojąca) 600

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat w postaci szybko działajacych gotowych do uzycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych.prerparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru QAC i amin.Chusteczka o wymiarze 20 cm x 20 cm i gramaturze 50g / 1m2. Zgodne z normą EN-16615(test 4 pól) B,Tbc,F,Cl.difficile- 5 min,V zgodnie z RKI V(HBV,HCV,HIV,Adeno,Polyoma,SV40- 1min.,Virusobójczy zgodnie z EN 14476 łącznie z Norovirusem 100 chust. 1 300

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Wanna do dezynfekcji endoskopów i długich narzędzi wykonana z polichlorkuvinylu=PCV o wymiarach zewn. 870 x 235x 160 mm i wen.695 x 170x 128 mm, Wanna zawiera kosz załadowczy i pokrywę. 2

2. Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni o pojemności 100ml -do przygotowania 5 litrów roztworu roboczego w saszetkach na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu B,F,Tbc,V,S w czasie 5 min 100 ml 3 000

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 10

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną,błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, na bazie alkoholu fenoksyetylowego i dichlorowodorku octenitydyny,bez zawartości jodu B,MRSA,Chlamydium,Mycoplasma,F,Drożdżaki,pierwotniaki,V/Herpes,Simplex,HBV,HIV 250ml 120

2. Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną,błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, na bazie alkoholu fenoksyetylowego i dichlorowodorku octenitydyny,bez zawartości jodu B,MRSA,Chlamydium,Mycoplasma,F,Drożdżaki,pierwotniaki,V/Herpes,Simplex,HBV,HIV 1 l 400

3. Preparat typu octenilin żel do nawilżania i oczyszczania skolonizowanych,

Skontaminowanych i zakażonych ran przewlekłych z

Pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu oraz resztek po

Opatrunkach

• polecany szczególnie do ran z martwicą suchą i rozpływną

• do utrzymania idealnego bilansu wilgoci w ranie

• zalecany w ranach ziarninujących i pokrywających się

Nabłonkiem

• rekomendowany do stosowania w ranach oparzeniowych

• stosowany do wilgotnej terapii ran chronicznych -

Głębokich i powierzchniowych, o małym wysięku lub prawie

Suchych 20 ml 10

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 11

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat do higienicznego mycia rąk wg EN1499, a także mycia pacjentów bakteriobójczy, (łącznie z MRSA), drożdżobójczy zawierający diglukonian chlorheksydyny i chlorek didecylodimetyloamonu B/MRSA, F, V/HBV, HCV, HIV 500 ml 280

2. Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk,w postaci płynu na bazie alkoholu -89G etanol.Zawierający w swoim składzie substancje nawilżające i natłuszczające skórę takie jak:witamina E,gliceryna aloes,panthenol.Preparat nie może zawierać substancji fenolowych,jodu oraz jego zwiazków. kompatybilny z dozownikami dermados B,F,V/HBV,HCV,HIV,Rota,Noro, Adeno,polio /,Tbc 500 ml 5000

3. Preparat tenzydowy o pH 5,0 do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk zawierający substancje zapobiegające wysuszeniu skóry, APG.Bez zawartości mydła 500 ml 8000

4. Emulsja typu olej w wodzie do codziennej pielęgnacji rąk przy myciu i dezynfekcji, zawierająca wosk pszczeli. 500 ml 250

5. Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry, na bazie trzech alkoholi i nadtlenku wodoru,bez pochodnych fenolowych,nie zawiera jodu, autosterylny, bezbarwny B,MRSA,F,V/ HBV,HIV,Hermes,Adeno,Rota/,Tbc 350 ml 900

6. Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry, na bazie trzech alkoholi i nadtlenku wodoru,bez pochodnych fenolowych,nie zawiera jodu, autosterylny, bezbarwny.Na 12butelek spryskiwacz. B,MRSA,F,V/ HBV,HIV,Hermes,Adeno,Rota/,Tbc 1 l 700

7. Preparat barwiony do odkażania skóry przed iniekcjami,pobraniem krwi, operacjami,punkcjami;szeroki zakres działania na bakterie łącznie z Tbc i MRSA, grzyby,wirusy /HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno / odtłuszcza skórę, bez zawartości jodu na bazie alkoholi i nadtlenku wodoru nie zawierający pochodnych fenolowych, B,MRSA,F,V/ HIV,HBV,Herpes,Rota,Adeno /,Tbc 350 ml 150

8. Preparat barwiony do odkażania skóry przed iniekcjami,pobraniem krwi, operacjami,punkcjami;szeroki zakres działania na bakterie łącznie z Tbc i MRSA, grzyby,wirusy /HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno / odtłuszcza skórę, bez zawartości jodu na bazie alkoholi i nadtlenku wodoru nie zawierający pochodnych fenolowych, B,MRSA,F,V/ HIV,HBV,Herpes,Rota,Adeno /,Tbc 1 l 500

9. Bezjodowy preparat do odkażania śluzówek jamy ustnej zawierający chlorheksydynę i alkohol etylowy, autosterylny – PH 4,5- 5,0 B,F,V 300ml 250

10. Bezjodowy preparat do odkażania obszaru genitalnego(okolice cewki moczowej), na bazie chlorheksydyny o przedłużonym działaniu, autosterylny B,F,V / HIV,HBV,Hermes/, pierwotniaki 500 ml 250

11. Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych,wejść do kanału wkłucia,korki, kraniki, zawierający 2 % digluconian chlorhexydyny w 70 % alkoholu izopropylowym,działający na bakterie (łącznie z Tbc),drożdże,rotawirusy i wirusy osłonione (łącznie z HBV,HCV,HIV) B(łącznie z Tbc),drożdże,rotawirusy i wirusy osłonione (łącznie z HBV,HCV,HIV) 250ml 100

Razem

Dostarczenie na czas umowy w ramach pakietu lampy UV wraz ze środkiem optycznie czynnym (min. 6 op. x 300 ml wraz z pompką) przeznaczonej do szkoleń personelu szpitalnego z zakresu higieny rąk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 12

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat bezaldehydowy,oparty o aktywny tlen,zawierający nadwęglan sodu. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością.Działajacy na bakterie prątki grużlicy, grzyby,wirusy, sporyCl.Difficile i Cl. perfringens w czasach nie prezkraczających 15 min. B,F,V, Tbc,S- 15 min 160 g 120

2. Preparat do dezynfekcji zmywalnych powierzchni w basenach, saunach, przebieralniach, szatniach w zakładach fizykoterapii,zawierający wyłącznie związki amonioweczwartorzędowe jako substancję aktywną mogące mieć w roztworze użytkowym kontakt ze skórą,mogący być stosowany do higienicznego mycia rąk i skóry. B, F,MRSA,HBV,HCV,HIV,Papova 6 l 5

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 13

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat chlorowy oparty o aktywny chlor, zawierający dichloroizocyjanuran sodu z tenzydem myjącym przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych,również zanieczyszczonych substancją organiczną, 1 tabl zawiera 1000ppm. B,Tbc,F,S,V/Polio, Adeno, HCV,HIV,HBV,clostridium difficille- (warunki brudne całe specktrum) 200 tabl 520

Razem

Dopuszcza się przeliczenie opakowań

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 14

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Higieniczne maty podłogowe,samoprzylepne o rozmiarach 45 x 115 cm x 30 warstw(dopuszcza się przeliczenie innej ilości,zaokraglic do pełnych opakowań w górę) 450

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 15

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat myjąco-płuczący składajacy się z niejonowych środków powierzchniowo-czynnych,enzymów,glikoli,na bazie alkoholuz wykluczeniem substancji łatwopalnych. Niezawierający soli kwasów organicznych.Przeznaczenie: wrażliwe na temperaturę narzędzia chirurgiczne,aluminium oksydowane,szkło,obuwie operacyjne. Mycie w temp. do 60 stopni C.Ph 5,5-7 5 L 5

2. Preparat składający się z aldehydu glutarowego,inhibitotora korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych)Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 stopni C narzędzi z tworzyw sztucznych,osprzętu anestezjologicznego i elastomerów B,F,Tbc(Mycobacterium tuberculosis),V- 5min. 5 L 10

3. Preparat gotowy do użycia,przeznaczony do mycia i dezynfekcji wierteł stomatologicznych, narzedzi wysokoobrotowych zawierający glikol propylenowy,wodorotlenek potasowy z aktywatorem B,F,V (HBV,HIV,Tbc) 2 L 30

4. Gotowe chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco- dezynfekcyjnych. Zawierające czwartorzędowe związki amonowe (chlorek didecylodimetyloamoniowy). Odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholii, łącznie z głowicami USG B,TBC,F,V, Norovirus 200szt 600

5. Środek do manualnej konserwacji narzędzi po ręcznym lub maszynowym myciu narzędzi zawierający w składzie sterylny olej parafinowy 400ml spray 10

6. Preparat neutralizujacy na bazie kwasu cytrynowego przeznaczony do neutralizacji po myciu alkalicznym narzędzi chirurgicznych,endoskopów sztywnych,przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy,ph 1,1,lkoncentrat 5l 10

7. Preparat płuczący o kwaśnym pH (pH koncentratu 2,1) do myjni naczyń sanitarnych (np. kaczek i basenów) zawierający surfaktanty ułatwiające suszenie, posiadający zdolność rozpuszczania soli wapnia. Możliwość zastosowania stężeń od 0,05 % do 0,3 % w zależności od twardości wody i stosowanego programu myjni. pH roztworu roboczego: od 4,0 do 3,5 (odpowiednio dla stężeń 0,05 % do 0,3 %). Gęstość koncentratu: 1,021g/ml. Opakowanie: kanister 5l. 5l 20

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 16

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat zawierający dwuaminękokospropylenu i związki powierzchniowo czynne do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich,preparat nie zawierający:aldehydów fenoli,QAV,alkoholi,aktywnego tlenu i biguanidyny .Preparat przebadany metodą nośnikową dla B,Tbc,F.Możliwość użycia w myjkach ultradżwiękowych . Roztwór 2 % działający na B,F,Tbc,V w czasie 15 min. B, Tbc, F, V,(HBV,HCV,HIV,Papova,Rota,Vaccina) - do 15 min.,Adeno 1l 5

2. Preparat zawierający dwuaminękokospropylenu i związki powierzchniowo czynne do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich,preparat nie zawierający:aldehydów fenoli,QAV,alkoholi,aktywnego tlenu i biguanidyny .Preparat przebadany metodą nośnikową dla B,Tbc,F.Możliwość użycia w myjkach ultradżwiękowych . Roztwór 2 % działający na B,F,Tbc,V w czasie 15 min. B, Tbc, F, V,(HBV,HCV,HIV,Papova,Rota,Vaccina) - do 15 min.,Adeno 5l 280

3. Pompka do pojemnika z poz 2 20

4. Preparat do dezynfekcji skóry,gotowy do użycia, alkoholowy roztwór PVP-J, barwiony o działaniu natychmiastowym i przedłużonym B,F,V,Tbc 1 l 15

5. Preparat do odkażania skóry i śluzówek oraz antyseptyk do przepłukiwania jam ciała 7-10 % wodny roztwór PVP-J.Każda butelka ze spryskiwaczem. B,F,V,Tbc, pierwotniaki 250 ml 50

6. Preparat do odkażania skóry i śluzówek oraz antyseptyk do przepłukiwania jam ciała 7-10 % wodny roztwór PVP-J. B,F,V,Tbc, pierwotniaki 1 l 60

7. Preparat tlenowy w proszku do dezynfekcji wysokiego stopnia narzędzi endoskopów (w tym giętkich),sprzętu anestezjologicznego i laboratoryjnego, bez konieczności dodawania aktywatora,o szerokim spectrum działania. Aktywność roztworu do 24 godzin. B,V(Polio,Adeno)F,Tbc-15 minut,S(Bacillus subtilis,Bacillus cereus,Clostr. Difficile) do 5 min. 800 g 40

8. Emulsja do codziennej pielęgnacji rąk w szczegolności o skórze wysuszonej i zniszczonej. Zawierajaca alantoinę i panthenol oraz nawilżajace glikolipidy, bez parabenów i barwników. 500 ml 150

9. Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru, QAV,kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F(drożdżaki) -15 sekund, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40,), Rota – 30s. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Noro i zgodnie z EN 14476 do 15 minut 750 ml 200

10. Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyposażenia pomieszczeń. Preparat na bazie IV-rzędowych zw. amoniowych, diaminy i alkoholu, nie zawiera aktywnego chloru, tlenu, pochodnych fenolowych, aldehydów. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Do pojemnika pomka. B, V, F (HIV,HCV,HBV,Rota) stężeniu 0,25 % do 15 minut. Możliwość poszerzenia o Adeno 5 l. 50

11. pompka do pojeminka z poz 10 30

12. Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyposażenia pomieszczeń. Preparat na bazie IV-rzędowych zw. amoniowych, diaminy i alkoholu, nie zawiera aktywnego chloru, tlenu, pochodnych fenolowych, aldehydów. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych B, V, F (HIV,HCV,HBV,Rota) stężeniu 0,25 % do 15 minut. Możliwość poszerzenia o Adeno 1 l. 20

13. Sterylny płyn gotowy do użycia zawierający polihexanidynę i betainę służący do czyszczenia, nawilżania i pielęgnacji ran (w tym oparzeniowych) oraz opatrunków w stanie wilgotnym, jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Możliwość użycia nie krócej niż do 8 tyg po otwarciu. - 350 ml. 350

14. Sterylny żel gotowy do użycia zawierający polihexanidynę i betainę służą

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 17

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1 Kompatybilny z pozycji 2 trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Dozownik z możliwością wymiany zamknięć (standardowe wieczko w kolorze zielonym, możliwość zastosowania dodatkowego kompletu w kolorze, żółtym, niebieskim i czerwonym) w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki. szt 30

2 Suche chusteczki do nasączania kompatybilnymi z nimi dezynfekcyjnymi preparatami o wysokiej jakości, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia. Jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m2. Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 99 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm i gramaturze 60g/m2. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Chusteczki kompatybilne (tego samego producenta) z dozownikiem z pozycji 1 99 szt w op 2500

3 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający min. 3 subst. aktywne..Przebadany zgodnie z normą 16615 B (włącznie z MRSA i Tbc - M.tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV, Adeno, Papova, SV40) – do 10 minut. 1l 1300

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 18

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta

1. Preparat w koncentracie płynnym do mycia i dezynfekcji powierzchni zawierających co najmniej 3 substancje aktywne z różnych grup chemicznych,bez zawartości: aldehydów,chloru,substancji zapachowych,aktywnego tlenu,izopropanolu.Możloiwość zalewania suchych chusteczek Bakteriobójczy (warunki czyste i brudne) do 5 min.;prątkobójczy,mykobakteriobójczy(wg EN 14348)(warunki czyste i brudne),wirus Adeno - do 60 min;Rota wirus do 5 min.;HIV,HCV,HBV,- do 15 min.;Noro wirus mysi,M.tuberculosis - do 30 min. 2 litry 5,00

2. Preparat w koncentracie płynnym do mycia i dezynfekcji powierzchni zawierających co najmniej 3 substancje aktywne z różnych grup chemicznych,bez zawartości: aldehydów,chloru,substancji zapachowych,aktywnego tlenu,izopropanolu.Możloiwość zalewania suchych chusteczek Bakteriobójczy (warunki czyste i brudne) do 5 min.;prątkobójczy,mykobakteriobójczy(wg EN 14348)(warunki czyste i brudne),wirus Adeno - do 60 min;Rota wirus do 5 min.;HIV,HCV,HBV,- do 15 min.;Noro wirus mysi,M.tuberculosis - do 30 min. 6 litrów 220,00

Razem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

W związku z wcześniejszym nieprzewidzianym wykorzystaniem posiadanych umów z powodu panującej pandemii COVID 19 konieczne jest niezwłoczne wszczęcie postępowanie i zabezpieczenie placówki Zamawiającego w przedmiot zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

26.3 Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Sekcji Zamówień Publicznych (pokój 2 budynek 52)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

26.5 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na MiniPoratl.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (ewentualne szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia). W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1 (w kolumnie nazwa „parametr oferowany”), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo. Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 Pzp.Dokumenty składane na wezwanie: JEDZ, informacja z KRK w zakresie art. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; informacja z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa:w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.Szczegóły w zakresie treści i formy złożenia oferty i dokumentów zawiera SWZ. Wymagane jest wadium (SWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz.U. 2019.2019), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w dziale IX tej ustawy (art. 506–576).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2021