Leveringen - 338988-2020

20/07/2020    S138

Hongarije-Boedapest: Aardgas

2020/S 138-338988

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_33027551
Postadres: Gellérthegy utca 30–32.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1016
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://elkh.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agrártudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_79702102
Postadres: Brunszvik utca 2. 174. 176.
Plaats: Martonvásár
NUTS-code: HU211 Fejér
Postcode: 2462
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agrar.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_71462927
Postadres: Csatkai Endre utca 6–8.
Plaats: Sopron
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
Postcode: 9400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://csfk.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96089790
Postadres: Szigony utca 43.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1083
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://koki.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_70942785
Postadres: Tóth Kálmán utca 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1097
Land: Hongarije
Contactpersoon: LUkács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.krtk.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ökológiai Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_19965990
Postadres: Klebelsberg Kunó utca 3. 571/1.
Plaats: Tihany
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 8237
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.okologia.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Természettudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_30537497
Postadres: Magyar tudósok körútja 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1117
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ttk.hu/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000654012020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000654012020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kutatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgáz energia beszerzése

Referentienummer: EKR000654012020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz energia beszerzése az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titkársága által irányított intézetek részére teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződéssel 2020.10.1. napjától 2021.9.30. napjáig. Szerződés keretében lehívható földgáz mennyisége 23877425 MJ. Mennyiségi eltérés (opció) a szerződött mennyiség 30 %-a.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
NUTS-code: HU211 Fejér
NUTS-code: HU213 Veszprém
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Voornaamste plaats van uitvoering:

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6–8.

1083 Budapest, Szigony utca 43.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz energia beszerzése az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titkársága által irányított intézetek részére teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződéssel 2020.10.1. napjától 2020.9.30. napjáig. Szerződés keretében lehívható földgáz mennyisége 23877425 MJ. Mennyiségi eltérés (opció) a szerződött mennyiség 30 %-a.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti (1. rész II.2.4) pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz energia átvételére. Alapmennyiség: 23877425 MJ Opciós mennyiség: 7163227 MJ Teljes mennyiség (Alap és opciós mennyiség együtt): 31040652 MJ Az Alapmennyiségen felüli opcionális érték lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség – egyoldalú jognyilatkozattal – az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra. Az opcionális rész terhére való megrendelés, illetőleg teljesítés vonatkozásában az Alapmennyiségtől eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít. További szabályok a szerződéstervezetben.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét a beszerzés műszaki egységének oszthatatlansága miatt nem biztosítja.

Ajánlatkérő a II.2.5) pont szereplő Ár értékelési szempont alatt az alábbiakat érti: Ajánlattevőnek az ajánlati árát „Fajlagos nettó ajánlati ár” (HUF/MJ) kell a felolvasólapon megadnia, minden mellékdíj és adó nélkül. Az ajánlati árat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.

Ajánlatkérő kizárólag a legalacsonyabb ár bírálati szempontot alkalmazza tekintettel arra a tényre, hogy a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelmények miatt, további minőségi jellemzőket nem lehet figyelembe venni az eljárás során.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. – A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása: A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlatkérő felhívására kell benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: – a MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. fejezet 8. §-ban (kivéve ib) pont) meghatározottak szerint kell benyújtani. – a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. fejezet 10. §-ban (kivéve gb) pont) foglaltak szerint kell benyújtania. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás), valamint a Kr. 1–16. §-aiban foglalt rendelkezésekre.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek (AT) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kr. II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem. Közös AT esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Utólagos igazolás: Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján. M.1. AT-nek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgyára (földgáz energia szállítása) vonatkozó referencianyilatkozatát/igazolását, minimálisan az alábbi tartalommal: – a szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye/lakcíme, valamint a kapcsolattartó személy neve és telefonszáma és/vagy e-mail-címe. – szállítás tárgyának és az értékesített földgáz energia mennyiségének (MJ) ismertetése (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen) – a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal) – nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. AK az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében

Olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az alkalmassági követelményeknek közös AT-k a Kbt. 65. § (7) bek. szerint is megfelelhetnek. Utóbbi esetben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a teljesítéshez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint tartalmaznia kell az AT meghatalmazását arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében eljárhat. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben

Foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.

Eventuele minimumeisen:

M.1. Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben összességében legalább 12 000 000 MJ mennyiségben földgáz energia leszállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján történik. AK előleget nem fizet. A szerződés pénzügyi fedezetét AK-k saját forrásból külön-külön biztosítják. A megfelelően kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenértéke a

Számla adott ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással, havonta, utólag kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ei alapján, összhangban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel. A számlázás

És kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bek-re. AK a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 103.§ (4) bek. alapján nem jogosult a számlában ún. energia különadót érvényesíteni. További részletek KDban. AK felhívja a figyelmet földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényre, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletre.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Kbt. 68. §-a, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. alapján.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Kbt. 68. §-a, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

AK = Ajánlatkérő, AT = ajánlattevő AF = Ajánlati felhívás, KD = Közbeszerzési dokumentumok. AK nem alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. AK a Kbt. 71.§ alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti ajánlattételi nyilatkozat, Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap, Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozat, Kbt. 65. § (7)-(8) szerinti nyilatkozat, EEKD, aláírási címpéldány/aláírás minta másolati példánya az aláíró személytől, adott esetben cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, közös ajánlattevők együttműködési megállapodása. Nyertes AT a Ptk. 6:186. §-ában foglaltaknak megfelelően pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Az AT köteles megfelelni a jogszabályok, kollektív szerződések, illetve a Kbt. 4. mellékletében előírt környezetvédelmi, szociális, és munkajogi előírásoknak. AK a KD-ben megadja azon szervezetek elérhetőségét, akiktől az előírásokkal kapcsolatban információ kérhető. AK előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakat. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan az EKR rendszeridő irányadó. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását. Az AF-ben, illetőleg az KD-ben foglaltakkal, illetve az eljárással kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, kiegészítő tájékoztatást kérhet az AF-ben ismertetett elérhetőségeken. Amennyiben AT valamely dokumentumot nem magyar nyelven kívánja benyújtani, nyilatkozni szükséges az AT általi fordításról. Az AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az AF III.1.3) M.1. műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. Az AK által kikötött, az AF-ben rögzített határidő lejárta után beérkező bármely ajánlatot AK, a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. Az ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 nap. A 70. § (2) bekezdés szerinti esetben – ha szükséges – az AK felkérheti az AT-kett ajánlataik fenntartására. Az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdése alapján az összegezés megküldésétől számított 30 nappal meghosszabbodik. FAKSZ: Dr. Lukács Tamás, lajstromszám: 00836.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2020