Roboty budowlane - 339035-2019

19/07/2019    S138

Polska-Sosnowiec: Roboty w zakresie kształtowania terenu

2019/S 138-339035

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 135-330863)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec — reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960777
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: www.um.sosnowiec.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bud. i rozb. małych węzł. przesiad. i łączących je ścież. rower. na terenie S-ca – etap II. Bud. ścieżki pieszo-rower. przebieg. wzdłuż Bulw. Czarnej Przemszy na odc. od ul. 1 Maja do ul. Przyj. Żoł.

Numer referencyjny: WZP.271.1.93.2019.UM
II.1.2)Główny kod CPV
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę i rozbudowę małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II — Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru czarnej Przemszy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (I Etap). Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w formule „Zaprojektuj wybuduj”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-330863

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części 1–3 w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto – waga 60 %;

2. długość okresu gwarancji na Przedmiot umowy, z wyłączeniem okresu gwarancji na nasadzenia – waga 20 %;

3. doświadczenie Kierownika budowy – waga 20 %.

Powinno być:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części 1–3 w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto – waga 60 %;

2. długość okresu gwarancji na przedmiot umowy, z wyłączeniem okresu gwarancji na nasadzenia – waga 20 %;

3. doświadczenie Kierownika budowy – waga 20 %.

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, takich jak: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze, wykonanie pochylni, wycinka i nasadzenia drzew, wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, wykonanie oświetlenia, montaż elementów małej architektury, prace agrotechniczne, opracowanie dokumentacji projektowej oraz inne roboty określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: