Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 339238-2019

19/07/2019    S138

Hrvatska-Zagreb: Instrumenti za mjerenje električnih veličina

2019/S 138-339238

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0028826
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme - komplet 4

Referentni broj: 011V-PMF/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava znanstvene opreme Komplet 4, koji se sastoji od šesnaest (16) grupa predmeta nabave. Karakteristike opreme koja se nabavlja su definirane tehničkim specifikacijama koje su sastavni dio Priloga II Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 932 147.62 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa I - Nanovoltmetar

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
38341320 Voltmetri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava nanovoltmetra

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 16
Kriterij kvalitete - Naziv: Isporuka kabela za dvokanalno mjerenje s priključnicom za uključiti u instrument, duljine najmanje 2 m / Ponder: 4
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 132 259.60 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 100
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa II - Multimetri

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava multimetara

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) za obadva uređaja / Ponder: 14
Kriterij kvalitete - Naziv: Senzor temperature prikladan za mjerenje pomoću tog instrumenta u rasponu temperatura od -200 C ili niže do +400 C ili više i kablovi za priključenje mjerenih elemenata, duljine najmanje 1m ili više / Ponder: 4
Kriterij kvalitete - Naziv: Ugrađen skup matematičkih funkcija, od kojih su obvezne usrednjavanje signala s mogućnošću odabira broja usrednjavanja od 0 do barem 100 ili više, te mogućnost filtriranja izmjerenih podataka / Ponder: 2
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 77 033.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa III - Ampermetar

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
38410000 Instrumenti za mjerenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava ampermetra

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod (jamstveni rok za proizvod) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 40 311.99 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IV - Elektrometar

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
38300000 Mjerni instrumenti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava elektrometra

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 16
Kriterij kvalitete - Naziv: Po jedan dodatni kabel na koji se spaja uzorak za mjerenje otpora, naboja ili malih struja, a kabel treba biti duljine najmanje 4m ili više / Ponder: 4
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 145 022.40 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 100
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa V - Akvizicijski sustav za mjerenje napona s kablom

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
38341320 Voltmetri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava akvizicijskog sustava za mjerenje napona s kablom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 14
Kriterij kvalitete - Naziv: Skup kablova: 4 koaksijalna kabela s BNC priključcima na obje strane, 4 koaksijalna kabela s BNC priključcima na obje strane, 4 koaksijalna kabela s BNC priključcima na obje strane / Ponder: 6
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 36 726.75 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 100
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VI - LCR-metar

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
38300000 Mjerni instrumenti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava LCR-metra

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 14
Kriterij kvalitete - Naziv: Instrument ima sučelje prema vanjskom uređaju za sortiranje izmjerenih komponenata obzirom na izmjerene vrijednosti / Ponder: 4
Kriterij kvalitete - Naziv: Moguće je zadati referentnu vrijednost te da uređaj mjeri odmak od te vrijednosti / Ponder: 2
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 156 830.40 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 100
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VII - Osciloskopi

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
38342000 Osciloskopi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava osciloskopa

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) za obadva uređaja / Ponder: 8
Kriterij kvalitete - Naziv: Ugrađeni dvokanalni funkcijski generator do frekvencije od najmanje 20 MHz, s mogućnošću arbitrarnog oblika signala za Digitalni osciloskop / Ponder: 8
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna frekvencija ulaznog signala Osciloskopa visokih performansi / Ponder: 8
Kriterij kvalitete - Naziv: Sample rate/brzina uzorkovanja Osciloskopa visokih performansi / Ponder: 8
Kriterij kvalitete - Naziv: Modul za naprednu analizu signala (MNAS) Osciloskopa visokih performansi / Ponder: 8
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 178 086.40 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VIII - Dijamantna pila, Diamond Wire Saw s 3D goniometrom za LAUE

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
43122000 Strojevi za rezanje ugljena ili stijena
45262670 Obrada metala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava dijamantne pile, Diamond Wire Saw s 3D goniometrom za LAUE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Sustav za disperziju abrazivnog sredstva i hlađenje prilikom rezanja / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Podešavanje pozicije uzorka u horizontalnom i vertikalnom smjeru / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 264 352.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IX - Bonder

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
31720000 Elektromehanička oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava bondera

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 240 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa X - Nabava opreme: Glove box

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
35113300 Sigurnosne naprave
44612200 Spremnici za plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava Glove boxa

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna količina apsorbiranog kisika (Litre) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna količina apsorbirane vode (gram) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina protoka zraka (m^3/h) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Sustav kontrole stanja GloveBox sustava / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 274 512.30 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa XI - Napajanje za supravodljivi magnet

Grupa br.: 11
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
34999100 Generatori signala
30237280 Pribor za napajanje električnom energijom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava napajanja za supravodljivi magnet

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 55 782.97 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa XII - Izvori struje i napona

Grupa br.: 12
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
34999100 Generatori signala
30237280 Pribor za napajanje električnom energijom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava izvora struje i napona

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) za obadva uređaja - Istosmjerni (DC) i izmjenični (AC) strujni izvor visoke razlučivosti i Dvokanalni generator proizvoljnog signala / Ponder: 14
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni kabel za Istosmjerni (DC) i izmjenični (AC) strujni izvor visoke razlučivosti / Ponder: 6
Kriterij kvalitete - Naziv: Uređaj Dvokanalni generator proizvoljnog signala ima i mogućnost mjerenja napona ili struje u intervalima u kojima ih proizvodi, s točnošću relativnog iznosa 0.05 % ili manjeg / Ponder: 6
Cijena - Ponder: 74
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 228 404.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa XIII - DC naponski izvor (visokih performansi)

Grupa br.: 13
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava DC naponskog izvora (visokih performansi)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 41 839.99 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa XIV - Univerzalni DC izvor (s USB kontrolom)

Grupa br.: 14
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava univerzalnog DC izvora (s USB kontrolom)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 430.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa XV - Izvor visokog napona

Grupa br.: 15
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
30237280 Pribor za napajanje električnom energijom
31220000 Komponente strujnih krugova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava izvora visokog napona

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 14
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuda uključuje dodatni visokonaponski kabel koji se spaja na izvor, duljine barem 2m / Ponder: 6
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 931.92 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 100
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa XVI - Funkcijski generator

Grupa br.: 16
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
34999000 Generatori signala, razdjelnici antenskih signala i strojevi za galvanotehniku
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek10 000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Nabava funkcijskog generatora

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Pojas propuštanja (Frekvencija signala) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Oblik izlaznog napona / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Generacija sintetičkog signala (napona proizvoljnog oblika) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 34 623.90 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora, za svih 16 grupa predmeta nabave (od grupa 1 do grupe 16), za koje podnosi svoju ponudu, dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Definirano Prilogom I. Prijedlog ugovora koji čini sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/08/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/08/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/07/2019