Services - 33928-2022

21/01/2022    S15

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 015-033928

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Krajowy numer identyfikacyjny: 526-00-15-277
Adres pocztowy: ul. Stanisława Moniuszki 1A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-014
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Borucka
E-mail: przetargi@fsusr.gov.pl
Tel.: +48 667333357
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.fsusr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-objete-pzp.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-objete-pzp.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Osoba prawna typu korporacyjnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowych dla nieruchomości FSUSR rozmieszczonych na terenie całego kraju.

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie dokumentacji projektowych dla nieruchomości FSUSR rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Usługa obejmuje świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Jedno z zadań przewiduje wykonanie inwentaryzacji powierzchniowych dla 7 nieruchomości.

Szczegółowy opis i lokalizacje zostaną podane w Ogłoszeniach o zamówieniu i dokumentacjach postępowań.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 745 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie inwentaryzacji powierzchniowych dla nieruchomości w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu- Zdroju, Kłobucku, Gnieznie i Białymstoku i Opolu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kołobrzeg, Świnoujście, Horyniec- Zdrój, Kłobuck, Gniezno i Białystok i Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie inwentaryzacji powierzchniowych dla 7 nieruchomości rozmieszczonych w całym kraju.

Szczegółowy opis i lokalizacje zostaną podane odpowiednio w Ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość ogłoszenia przedmiotowego zamówienia w podziale na części.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 240 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.1.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – I kw. 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie Dok. Proj. dot. wymiany okien i drzwi w Białymstoku

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie Dok. Proj. dot. wymiany okien i drzwi w Białymstoku

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.2.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – II kw. 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu elewacji, naprawy nawierzchni parkingowej i chodnika, obniżenia studzienki kanalizacyjnej etc. w Białymstoku

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu elewacji, naprawy nawierzchni parkingowej i chodnika, obniżenia studzienki kanalizacyjnej etc. w Białymstoku

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.3.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – IV kw. 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu balkonów i tarasów w Horyńcu Zdroju

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Horyniec-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu balkonów i tarasów w Horyńcu Zdroju

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.4.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – I kw. 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie Dok. Proj. budowy wiaty na odpady recyklingowe oraz planowane remonty w zakresie dostosowania do bieżących potrzeb części istniejących pomieszczeń bazy zabiegowej etc. w Horyńcu Zdroju

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Horyniec-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie Dok. Proj. budowy wiaty na odpady recyklingowe oraz planowane remonty w zakresie dostosowania do bieżących potrzeb części istniejących pomieszczeń bazy zabiegowej etc. w Horyńcu Zdroju

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.5.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – I / II kw. 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu pomieszczeń, oświetlenia, instalacji elektrycznej (…) w Kłobucku

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kłobuck

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu pomieszczeń, oświetlenia, instalacji elektrycznej (…) w Kłobucku

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.6.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – II kw. 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie Dok. Proj. dot. wymiany stolarki okiennej w Opolu

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie Dok. Proj. dot. wymiany stolarki okiennej w Opolu.

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.7.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – III kw. 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie Dok. Proj. dot. usunięcia płyt kamiennych stanowiących część elewacji, naprawa i uzupełnienie tynku zewnętrznego w Opolu

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie Dok. Proj. dot. usunięcia płyt kamiennych stanowiących część elewacji, naprawa i uzupełnienie tynku zewnętrznego w Opolu.

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.8.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – III kw. 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie Dok. Proj. dot. termomodernizacji i malowania elewacji w Ostrowie Wlkp.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie Dok. Proj. dot. termomodernizacji i malowania elewacji w Ostrowie Wlkp.

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.9.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – III kw. 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie Dok. Proj. dot. dostosowania nowo zakupionego lokalu użytkowego do celów biurowych w Szczecinku

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecinek

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie Dok. Proj. dot. dostosowania nowo zakupionego lokalu użytkowego do celów biurowych w Szczecinku.

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.10.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – I / II kw. 2022 r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
21/01/2022

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegóły realizacji zostaną określone w dokumentacji ogłaszanego postępowania, w tym Projektowanych postanowieniach umowy.

Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej z uwzględnieniem płatności określonej w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późni. zm.), tj. w formie przelewu z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowania będą przeprowadzane odpowiednio:

— na „miniPortalu” pod adresem – https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

albo

— na portalu dostępowym e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (jeżeli Urząd udostępni na tej platformie funkcjonalności składania i otwierania ofert zaplanowane w 2022 r.),

przy czym Zamawiający każdorazowo wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji postępowania aktualną informację dotyczącą prowadzonego postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, w terminie określonym w art. 515 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy - Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022