Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 339332-2019

19/07/2019    S138

Polen-Elbląg: Diverse tuingereedschappen

2019/S 138-339332

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nationaal identificatienummer: 281527710
Postadres: ul. Bema 54
Plaats: Elbląg
NUTS-code: PL621 Elbląski
Postcode: 82-300
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Chybowski
E-mail: ckziu@elblag.eu
Telefoon: +48 556256725
Fax: +48 556256729
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ckziuelblag.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

Referentienummer: CKZiU.261.38.2019.CK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16160000 Diverse tuingereedschappen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 19 717.73 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16160000 Diverse tuingereedschappen
39162100 Leermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL621 Elbląski
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 063.46 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia sklepowego do pracowni florystycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30142000 Boekhoudmachines en kasregisters
39150000 Divers meubilair en uitrusting
42513200 Koeluitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL621 Elbląski
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 654.27 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2019