Leveringen - 339332-2019

19/07/2019    S138

Polen-Elbląg: Diverse tuingereedschappen

2019/S 138-339332

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nationaal identificatienummer: 281527710
Postadres: ul. Bema 54
Plaats: Elbląg
NUTS-code: PL621 Elbląski
Postcode: 82-300
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Chybowski
E-mail: ckziu@elblag.eu
Telefoon: +48 556256725
Fax: +48 556256729
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ckziuelblag.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

Referentienummer: CKZiU.261.38.2019.CK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16160000 Diverse tuingereedschappen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 19 717.73 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16160000 Diverse tuingereedschappen
39162100 Leermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL621 Elbląski
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 063.46 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia sklepowego do pracowni florystycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30142000 Boekhoudmachines en kasregisters
39150000 Divers meubilair en uitrusting
42513200 Koeluitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL621 Elbląski
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 654.27 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2019