Dostawy - 339401-2020

20/07/2020    S138

Polska-Gdynia: Urządzenia sieciowe

2020/S 138-339401

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 119-288600)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Krajowy numer identyfikacyjny: 193112730
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wanta
E-mail: przetargi@ppnt.pl
Tel.: +48 588808231
Faks: +48 586982165

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ppnt.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony o wartości pow. 214 000 EUR na modernizację infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym

Numer referencyjny: DO.2800.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmująca dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 119-288600

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 28/07/2020

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, POLSKA, sala F0.02 (budynek IV,wejście A, parter) za pośrednictwem platformy.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Ofertę należy przesłać za pomocą platformy zakupowej Smart Pzp.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Powinno być:

Data: 30/07/2020

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, POLSKA, sala F0.02 (budynek IV, wejście A, parter) za pośrednictwem platformy.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Ofertę należy przesłać za pomocą platformy zakupowej Smart Pzp.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: