Services - 33960-2022

21/01/2022    S15

Romania-Șercaia: Timber harvesting services

2022/S 015-033960

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Sincii RA
National registration number: RO 26284950
Postal address: Strada: Principala, nr. 16
Town: sercaia
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 507195
Country: Romania
Contact person: Sorin Urdea
E-mail: padurilesincii@yahoo.com
Telephone: +40 368405575
Fax: +40 268245811
Internet address(es):
Main address: www.padurilesincii.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135272
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: regie autonoma
I.5)Main activity
Other activity: silvicultura

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract exploatari forestiere

Reference number: 2022PAAP26284950
II.1.2)Main CPV code
77211100 Timber harvesting services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de exploatari forestiere pentru cantitatea de 12225.99mc

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 105 070.77 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Lotul1 este constituit din partizile 2923 si 2924 sunt grupate datorita situatiei din teren. Celelate loturi sunt constituite din cate o partida.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul partida 2934

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211100 Timber harvesting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Sinca

II.2.4)Description of the procurement:

Se doreste exploatarea cantitatii de 2872,99 mc masa lemnoasa

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 272 934.05 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Se doreste exploatarea cantitatii de 2872,99 mc masa lemnoasa

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1 grupaj partizile 2924 si 2923

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211100 Timber harvesting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Dragus

II.2.4)Description of the procurement:

Lot 1: grupaj partizile 2924 si 2923. Partida 2923 cu un volum de 38,34 mc si o valoare estimata de 2338,74 lei, respectiv partida 2924 cu un volum de 1010,79 mc si o valoare estimata de 99057,42 lei . Oferta se va depune pentru intreg lotul.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 101 396.16 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Lot 1: grupaj partizile 2924 si 2923. Partida 2923 cu un volum de 38,34 mc si o valoare estimata de 2338,74 lei, respectiv partida 2924 cu un volum de 1010,79 mc si o valoare estimata de 99057,42 lei . Oferta se va depune pentru intreg lotul.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot partida 2932

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211100 Timber harvesting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Venetia

II.2.4)Description of the procurement:

Se doreste exploatarea a 3653.14 mc masa lemnoasa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 321 476.32 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Se doreste exploatarea a 3653.14 mc masa lemnoasa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul partida 2933

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211100 Timber harvesting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Venetia

II.2.4)Description of the procurement:

Se doreste exploatarea a 4650,73mc de masa lemnoasa

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 409 264.24 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Se doreste exploatarea a 4650,73mc de masa lemnoasa

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Lg 98/2006.

Modalitatea de prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Doc justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate de Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile . Acesta va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Aceste documente pot fi:

o Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor , taxelor; sau a contributiilor la bugetul general consolidat sau cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare , de conducere , sau a celor ce au putere de reprezentare , de decizie sau de control in cadrul acestuia; sau dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile la art. 166 alin (2), art 167 alin (2), art 171 din Lg 98/2016; sau alte documente edificatoare

o cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv o dupa caz, doc prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prev la art. 166 alin (2), 167 alin (2), art 171 din Lg 98/171

o alte doc edificatoare

Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:

1. Ing. URDEA SORIN, avand functia de Sef ocol.

2. Ec. STROE ELENA, avand functia de Contabil Sef și Membru în Comisia de analiza a ofertelor.

3. NEMTEANU PETRE, având funcția de Presedinte CA.

4. TROCARU ION, având funcția de Membru CA.

5. FLOREA SERIOJA, având funcția de Membru CA.

6 . ing. GHIRCOIAȘ NICOLAE – Responsabil Achizitii si Membru în Comisia de analiza a ofertelor.

7.ing. CUCU GEORGE – membru Comisia de analiza a ofertelor

DUAE poate fi accesat in momentul incarcarii ofertei in SEAP .

2. Declaratie privind neîncadrarea în în situatiile prevazute la articolul 59 si articolul 60 din Legea nr. 98/19 mai 2016 privind achizitiile publice

Modalitatea de prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA TIPIZATUL din sectiunea FORMULARE

Initial ofertantii vor prezenta doar DUAE , urmand ca ofertantii situati pe primul loc dupa evaluarea documentelor de calificare, a propuneriulor tehnice si a Ofertelor financiare sa transmita, la solicitarea autoritatii contractante, documentele relevante .

1. Documente justificative care trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele care se pot transmite in urma solicitarii autoritatii contractante sunt Certificatul Constatator emis de ONRC sau in cazul operatorilor straini documente echivalente emise de tara de rezidenta

2. Certificat de atestare/reatestare conf. Art. 2 alin (1) si (2) din REGULAMENT privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor 1330/2015.

3. Cazier tehnic de exploatare

Justificare: in conformitate cu Art. 2 alin (1) si (2) din REGULAMENT privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor 1330/2015 numai agentii economiti atestati pot sa desfasoare activitati de exploatari forestiere, prestarea acestor activitati fiind cu desavarsire interzisa operatorilor economici neatestati. Semnarea de catre ocoalele silvice a unui contract de furnizare servicii de exploatari forestiere cu un agent economic fara atestat constituie contraventie in conformitate cu Legea46/2008 CODUL SILVIC .

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatServicii similare Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in invitatia de de participare, a prestat si a dus la bun sfarsit servicii similare de exploatare forestiera. Nota: a. Prin "servicii duse la bun sfârsit” se întelege : a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/ activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii receptionate la sfârsitul prestarii; sfârsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie b. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului prevazut in invitatia de participare. c. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara ofertantul va completa in DUAE lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Înainte de a fi declarat câstigator, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta certificate/documente care probeaza îndeplinirea celor declarate in DUAE Respectivele certificari/documente (copii dupa partile cuprinzand informatii relevante din contracte/procese verbale de receptie/recomandari/certificate constatatoare etc.) emise si contrasemnate de beneficiari si indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt entitati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

membrii Comisiei de evaluare a ofertelor

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Contractele se semneaza in termen de 11 zile de la comunicarea atribuirii contractului. In conformitate cu prevederiile Legii 98/2016 Art. 207 alin.2 , in cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul 2, în condiţiile în care aceasta este admisibilă.

Prin depunerea ofertei operatorii economici sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu legislatia in vigoare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor Legii 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022