De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 339679-2022

24/06/2022    S120

Nederland-Almere: Hoofdleidingen voor riolering

2022/S 120-339679

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 096-264891)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Postbus 200
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1300 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Team PM&CV
E-mail: pvdpol@almere.nl
Telefoon: +31 655295395
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.almere.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SRU-00-21-144-P01 Vervangingsprogramma schakel-voedingskasten rioolgemalen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44130000 Hoofdleidingen voor riolering
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Uitvoeren van onderhoud en vervanging van schakel- voedingskasten rioolgemalen met bijkomende werkzaamheden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 096-264891

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

23-06-2022 12:00

Te lezen:

15-07-2022 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

23-06-2022 12:30

Te lezen:

15-07-2022 12:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen: