Services - 33975-2022

21/01/2022    S15

Ελλάδα-Άγιος Νικόλαος: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

2022/S 015-033975

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 74
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 72100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efalas@culture.gr
Τηλέφωνο: +30 2841022462
Φαξ: +30 2841025115
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/internationalcontests.aspx
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/internationalcontests.aspx
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«Ψηφιακές εφαρμογές για τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκα»

Αριθμός αναφοράς: 1/2022
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της Σύμβασης (Διακήρυξης) είναι η υλοποίηση του Υποέργου 2 «Ψηφιακές εφαρμογές για τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκα». Αφορά την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης για την ψηφιακή προβολή του νησιού της Σπιναλόγκα με καινοτόμες μεθόδους ψηφιακής τεχνολογίας. Ειδικότερα περιλαμβάνει: Ψηφιοποίηση υλικού και ψηφιακή επεξεργασία υλικού, τρισδιάστατη και επαυξημένη απεικόνιση επιλεγμένων μνημείων, διαδικτυακή Πλατφόρμα τεκμηρίωσης και προβολής της Σπιναλόγκα και λοιπές εφαρμογές, Ψηφιακή διαδραστική ξενάγηση με τη χρήση κινητών συσκευών - Σήμανση στη Σπιναλόγκα με τεχνολογία beacons και amp Qr codes - Εφαρμογή η Σπιναλόγκα σε 3d Ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή - παιχνίδι κυνήγι Θησαυρού, Εφαρμογή διαδραστικού χρονολογίου, Μεταφράσεις για τις εφαρμογές - Πιλοτική λειτουργία - Εκπαίδευση του Προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου και Σχεδιασμός - Εκτύπωση 3σέλιδου Φυλλαδίου ενημέρωσης - μετάφραση κειμένων, Πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης κοινού.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 179 500.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79810000 Υπηρεσίες εκτύπωσης
51612000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Αρχαιολογικός χώρος της Σπιναλόγκας

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού και στο τμήμα ΙΙ.1.5 του παρόντος.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης σάρωσης και ψηφιακής επεξεργασίας υλικού / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Προτεινόμενη αρχιτεκτονική εφαρμογών / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομένα, άδειες χρήσης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ευχρηστία, φιλικότητα των λύσεων / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Επεκτασιμότητα, παραμετρικότητα, διαλειτουργικότητα, βιωσιμότητα / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια της συνολικής λύσης / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αποτελεσματικότητα του τρόπου οργάνωσης και υλοποίηση του έργου (καθηκοντολόγιο ομάδας έργου) / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση υλοποίησης του έργου (χρονοδιάγραμμα) / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Υπηρεσίες εκπαίδευσης / Στάθμιση: 5
Τιμή - Στάθμιση: 222 580.00
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 179 500.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 6.2 (6.2.2) της διακήρυξης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕΠ 002/1 με ενάριθμο Κωδικό Πράξης ΣΑ 2020ΕΠ00210054 στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019, 2020) να είναι τουλάχιστον 150.000,00 € (εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ). Ήτοι το συνολικό άθροισμα του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019, 2020) να είναι τουλάχιστον 450.000,00 € (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ).

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις υπηρεσιών αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργο, όπως υπηρεσίες ψηφιακής τεκμηρίωσης αρχαιολογικών συλλογών και χώρων σε σύστημα τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου, ή υπηρεσίες ψηφιακής προβολής του Πολιτιστικού/τουριστικού αποθέματος με εφαρμογή ξενάγησης σε κινητές συσκευές σε Ios & Android, ή υπηρεσίες υλοποίησης πύλης προβολής πολιτιστικού περιεχομένου, ή υπηρεσίες προβολής αρχαιολογικών χώρων ή συλλογών με τη χρήση τεχνολογιών beacons. Επισημαίνεται ότι θα ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία σχετικών συμβάσεων που παραδόθηκαν και πριν την τελευταία τριετία, για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού. Θα πρέπει το σύνολο των συναφών έργων να είναι ίσο με 150.000,00 € άνευ ΦΠΑ. Αντίστοιχο έργο θεωρείται ένα έργο που περιλαμβάνει τα εξής:

1. Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού σχετικό με την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς ή τουριστικής προβολής και

2. Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης πολιτιστικής κληρονομιάς ή τουριστικής προβολής και

3. Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής πολιτιστικού/τουριστικού αποθέματος με εφαρμογή ξενάγησης σε κινητές συσκευές σε Ios & Android».

Επισημαίνεται ότι θα ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία σχετικών συμβάσεων που παραδόθηκαν και πριν την τελευταία τριετία, για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, σύμφωνα με το οικείο παράρτημα του ν. 4412/2016 και της ΚΟ 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ.Ολοκλήρωση ενός έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας

β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό (Ομάδα Έργου) και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Ειδικότερα απαιτείται:

• ως μέλος της Ομάδας Έργου, να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (Project Manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων, σε Διαχείριση αντίστοιχων Έργων με το υπό προκήρυξη Έργο που αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών για την ψηφιακή προβολή του Πολιτιστικού και Τουριστικού υλικού /αποθέματος,

• Δύο (2) μέλη με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμής αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής με τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ψηφιακών πολιτιστικών εφαρμογών και στην ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης.

• Ένα μέλος με πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας (ή άλλης ισότιμής αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) και τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών προβολής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

• Ένας σχεδιαστής πολυμέσων με ειδικότητα στο 3d animation και στις εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας με πτυχίο στη σχεδίαση πολυμέσων ή σε συναφή περιοχή κατά προτίμηση ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου και ελλείψει αυτού ΙΕΚ και με κατ’ ελάχιστον πενταετή εμπειρία.

• Ένας γραφίστας – graphic designer κάτοχος τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, πτυχίου ΑΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου και ελλείψει αυτού ΙΕΚ με πενταετή εμπειρία στην υλοποίηση εφαρμογών προβολής πολιτιστικού αποθέματος.

• Ένας ειδικός στην βιντεοσκόπηση δεδομένων με χρήση UAV (Unmanned Aerial Vehicle) και με σχετική επαγγελματική πιστοποίηση.

• Δύο (2) μέλη τουλάχιστον κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή με σχετική επαγγελματική πιστοποίηση και αποδεδειγμένη εμπειρία στη μετάφραση ιστορικών και αρχαιολογικών κειμένων στις παρακάτω γλώσσες αθροιστικά: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρώσικα, διευκρινίζουμε πως η ανώτερη απαίτηση αφορά κατόχους πτυχίου τμήματος ή σχολής μετάφρασης ή κατόχους σχετικής επαγγελματικής πιστοποίησης στη μετάφραση κειμένων. Οι προτεινόμενοι από τον ανάδοχο μεταφραστές θα πρέπει να διαθέτουν επίσης αποδεδειγμένη εμπειρία στη μετάφραση ιστορικών και αρχαιολογικών κειμένων στις παρακάτω γλώσσες αθροιστικά: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρώσικα.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/02/2022
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 74, Άγιος Νικόλαος, 1ος όροφος

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Όλες οι επικοινωνίες, σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει, δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών, για την κατάρτιση των προσφορών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία, που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών·

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση της σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/01/2022