We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 339760-2018

03/08/2018    S148

Polska-Katowice: Części przenośników

2018/S 148-339760

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-041 Katowice, ul. Lompy 14
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Tel.: +48 327572089
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: ul. Lompy 14
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-041
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Mieszczanin
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Tel.: +48 327572482
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019

Numer referencyjny: 701801587
II.1.2)Główny kod CPV
42419800 Części przenośników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A w latach 2018-2019.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania nr 1-37

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 RYNNA TRASY INSPEKCYJNA KPL E-260/846/1500/40 WYK.04 25.035.790.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,000 szt.

2 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA E-260/846/1500/40 21571/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 35,000 szt.

3 RYNNA TRASY OTWARTA E-230/752/1500/30 25.045.110.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 20,000 szt.

4 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA KPL E-260/750/1500/35 WYK.04 25.035.371.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 27,000 szt.

5 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (NAKRĘTKA+PODKŁADKA) M36X95 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3 500,000 szt.

6 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2X Q34X126 Z=7,25/2 24.624.000.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

7 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2XQ 34X126 Z=7 25/2XW220 24.624.000.003W01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

8 CZŁON ZJAZDU I LEWY KOMPLETNY E-295/842/1500 27.152.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK 850 2,000 szt.

9 CZŁON ZJAZDU I PRAWY KOMPLETNY WYK.02 E-295/842/1500 27.152.060.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK 850 2,000 szt.

10 CZŁON ZJAZDU II INSPEKCYJNY LEWY KOMPLETNY E-295/842/1500 27.152.070.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK 850 2,000 szt.

11 CZŁON ZJAZDU II INSPEKCYJNY PRAWY KOMPLETNY E-295/842/1500 WYK.02 27.152.070.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK 850 2,000 szt.

12 CZŁON TRASY INSPEKCYJNY E-295/842/1500/40/BP 25.052.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,000 szt.

13 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY WYSYPOWY ODLEW E-260/850/1500 25.080.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

14 PROWADNICA (ZASTAWKA) 1500 25.083.125.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 40,000 szt.

15 CZŁON TRASY ZAMKNIĘTY E-260/850/1500/45 KPL 25.083.540.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 8,000 szt.

16 CZŁON TRASY INSPEKCYJNY E-260/850/1500/45 KPL 25.083.550.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,000 szt.

17 CZŁON ZAMKNIĘTY E-298/850/1500/40 KOMPLETNY 25.083.680.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 32,000 szt.

18 CZŁON INSPEKCYJNY E-298/850/1500/40 KOMPLETNY 25.083.690.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 8,000 szt.

19 ŁĄCZNIK 3000KN CZŁONU TRASY B/90-05.012/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850 1 710,000 szt.

20 DRABINKA 126 22516 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 100,000 szt.

21 UCHO SPECJALNE KOMPLETNE 24518/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 45,000 szt.

22 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY ZWROTNY PRAWY KPL E-295/842/2000 24973 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

23 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2XQ 34X126 1XW220 24.625.000.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

24 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2XQ 34X126 Z=7 25/1XW220 24.625.000.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,000 szt.

25 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA Q 34X126 Z=7 S549 24.625.010.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850/35 3,000 szt.

26 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2XQ 38X126 Z=7 35/2XW240 WYK.04 24.637.000.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

27 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2XQ 38X126 Z=7 WYK.05 24.638.000.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

28 CZŁON TRASY ZAMKNIĘTY KPL E-295/842/1500/45/BP 25.052.470.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,000 szt.

29 CZŁON TRASY INSPEKCYJNY ZJAZDU I KPL E-295/842/1500/45/BP WYK.01 27.115.030.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

30 CZŁON TRASY ZAMKNIETY ZJAZDU I KPL E-260/1500/45/BP WYK.01 27.201.010.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

31 CZŁON TRASY ZAMKNIETY ZJAZDU II KPL E-260/1500/45/BP WYK.02 27.201.010.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

32 CZŁON TRASY ZAMKNIETY ZJAZDU III KPL E-260/1500/45/BP WYK.03 27.201.010.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

33 CZŁON TRASY INSPEKCYJNY ZJAZDU IV KPL E-260/1500/45/BP 27.201.040.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

34 CZŁON TRASY ZAMKNIETY ZJAZDU V KPL E-260/750/45/BP 27.201.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

35 DRABINKA EICOTRACK-PZS/126 PWM-3444/S PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 570,000 szt.

36 CZŁON DOŁĄCZNY ZWROTNY ZJAZDOWY LEWY KPL E-260/850/2000 21835 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

37 RYNNA E-180/440/1500 17895/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 280,000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania nr 38 - 54

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

38 NAKŁADKA PROWADNICY WEWNĘTRZNA 17213 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1 060,000 szt.

39 DRABINKA EICOTRACK PODZIAŁKA T-125 PWM-3451/S=22522 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 165,000 szt.

40 DRABINKA EICOTRACK PODZIAŁKA T-125 L=745/625 PWM-3451/S=22522 MATERIAŁ L20HGSNM TWARDOŚĆ MIN.300HB MASA MIN. 58KG PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1 242,000 szt.

41 RYNNA TRASY INSPEKCYJNA E-260/1104/1500 KPL 25.070.710.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 20,000 szt.

42 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA E-260/1104/1500 25.070.010.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 20,000 szt.

43 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY ZWROTNI KPL E-260/1100/2000 WYK.01 25.080.270.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 15,000 szt.

44 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY ZWROTNI PRAWY KPL E-260/1100/2000/40/25 25.085.480.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 3,000 szt.

45 RYNNA INSPEKCYJNA E-260/1100/1500/40 22778-01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 15,000 szt.

46 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA KPL E-230/752/1500 25053-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 27,000 szt.

47 ZASTAWKA PRZEGUBOWA KPL W01 21570 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 17,000 szt.

48 ZASTAWKA PRZEGUBOWA KPL W02 21570 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 17,000 szt.

49 ZESPÓŁ PRZESUWNY 20736 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 3,000 szt.

50 ZASTAWKA KRUSZARKI WYK.01 21080/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 15,000 szt.

51 ZASTAWKA KRUSZARKI WYK.02 21080/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 15,000 szt.

52 LISTWA ZASTAWKI 1500 23767-10/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 30,000 szt.

53 ŁĄCZNIK CZŁONU RYNNY 4000KN 20460 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 270,000 szt.

54 DRABINKA 147 22911 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 100,000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 55

Część nr: 1 - 42
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 RYNNA DOŁĄCZNA NAPĘDU WYSYPOWEGO E-180/620 S373 R20.001-05 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY-67B 2,000 szt.

2 RYNNA DOŁĄCZNA NAPĘDU ZWROTNEGO E-180/620 R20.001-06 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY ŚLĄSK-67 1,000 szt.

3 BĘBEN NAPĘDOWY 3XŁAŃCUCHOWY 3X720 Q 18X64 U20-404C PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY SAMSON-67B 4,000 szt.

4 RYNNA DOŁĄCZNA NAPĘDU WYSYPOWEGO 720 R20-127B PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-67B-720 2,000 szt.

5 ZWROTNIA E-180/620 R20-132R PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620 1,000 szt.

6 RYNNA TRASY INSPEKCYJNA E-260/846/1500/40 25.035.790.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 6,000 szt.

7 RYNNA DOŁĄCZNA NAPĘDU WYSYPOWEGO E-260/846/1400/40 KPL 25.071.350.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,000 szt.

8 RYNNA TRASY DOŁĄCZNA E-260/846/3000/40/20 KPL WYK.03 25.071.840.002W03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,000 szt.

9 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY WYSYPOWY E-260/846/1962 KPL 23810-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,000 szt.

10 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY WYSYPOWY E-260/846/1955/40 KPL 24360 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,000 szt.

11 WYRZUTNIK Q 34 K-315Z S4631 24.007.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,000 szt.

12 WYRZUTNIK KPL Q 34 NAPĘDU ZWROTNEGO 24.007.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

13 WYRZUTNIK Q 34 KOMPLETNY 24.007.050.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 16,000 szt.

14 WYRZUTNIK NAPĘDU ZWROTNEGO K-200 Q 26 24.009.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

15 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 38 24.035.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 2,000 szt.

16 WYRZUTNIK NAPĘDU WYSYPOWEGO Q 34 KPL 24.004.080.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 9,000 szt.

17 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY Q 34 24.004.080.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,000 szt.

18 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 34 K-315 S4642 24.004.090.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

19 WAŁ 25/2XW220 S0517 24.037.030.141 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

20 PŁYTA WYRZUTNIKA 24.037.081.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

21 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 38 24.042.080.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 2,000 szt.

22 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY KPL Q 38 24.042.090.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 2,000 szt.

23 SWORZEŃ Q 20X272/258 25.030.034.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 200,000 szt.

24 WKŁADKA GUMOWA W20.022-02.010/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 200,000 szt.

25 ŚLIZG PRAWY NAPĘDU WYSYPOWEGO S4832 W20.022-01.02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 2,000 szt.

26 ŚLIZG LEWY NAPĘDU WYSYPOWEGO W20.022-01.03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 2,000 szt.

27 ŚLIZG PRAWY KPL NAPĘDU ZWROTNEGO 24.024.080.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

28 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO K-315 LEWY KPL. S4640 24.024.090.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

29 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X110 KL.10,9 W20.022-03.016 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 100,000 szt.

30 ŚRUBA M30X2X150 S277 20253-002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 110,000 szt.

31 ŚRUBA M36X95 KL.10,9 S-136 W20.046-06.004/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 GROT-750 200,000 szt.

32 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2X30X108 Z=6/2XW190 S5271 24.001.040.004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

33 POKRYWA ZASTAWKI KRUSZARKI 21.003.090.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 6,000 szt.

34 ŚRUBA M42X3X185 KL.10,9 S4408 W10.019-04.015 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 108,000 szt.

35 ŚRUBA M42X3X215 S4408 W10.019-04.015 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 40,000 szt.

36 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 26 S5065 19572 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 6,000 szt.

37 BĘBEN 2XŁAŃCUCHOWY Q 26X92 Z=7 WYK.II S4376 19611/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 2,000 szt.

38 BĘBEN 2XŁAŃCUCHOWY Q 30X108 Z=6 S4378 20354 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

39 HAMULEC ŚRUBOWY W20.054-01.03.01/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 2,000 szt.

40 WYRZUTNIK 2XŁAŃCUCHOWY S4991 18420/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 2,000 szt.

41 PŁYTA WYRZUTNIKA DO STACJI ZWROTNEJ S4992 W20.036-02.02/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 2,000 szt.

42 WAŁEK ZĘBATY STOŻKOWY S5124 W00.106-01.01.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 55

Część nr: 43 - 80
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

43 WAŁ WYJŚCIOWY REDUKTORA 90KW S5142 W00.106-03.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 3,000 szt.

44 WYRZUTNIK Q 30X180 S5226 W20.120-01.12/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 6,000 szt.

45 GWIAZDA ŁAŃCUCHA Q 26 K-200 S5224 24.001.081.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

46 PŁYTA WYRZUTNIKA NAPĘDU ZWROTNEGO K-200 Q 30 S5266 19767 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,000 szt.

47 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA Q 34X126 Z=7 S4679 24.004.031.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

48 ŁĄCZNIK 3000KN S9606 B/90-05.012/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 260,000 szt.

49 ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ M27X2X140 S278 20143/1 W02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 84,000 szt.

50 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 KPL. K-315Z S4627 24.007.020.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

51 ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ M30X2X115 S277 20253-002/1 W01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 80,000 szt.

52 ŁĄCZNIK POŚREDNI 21354/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 40,000 szt.

53 ŁĄCZNIK ZWROTNI TELESKOPOWEJ E-255 S9555 W20.046-05.009 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 270,000 szt.

54 SWORZEŃ Q 50/60X136 25.030.033.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850 300,000 szt.

55 PRZETYCZKA 20X295 WYK.15 25.030.034.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 240,000 szt.

56 CZŁON TRASY E-295/842/1500/BP SPECJALNY I - LEWY KPL 27.101.010.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

57 CZŁON TRASY E-295/842/1500/BP SPECJALNY II - LEWY KPL 27.101.020.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

58 NAKŁADKA WEWNĘTRZNA PROWADNICY W20.009-09.002/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 150,000 szt.

59 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA PROWADNICY W20.009-09.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 650,000 szt.

60 WAŁ BĘBNA 1XW220 S4673 24.601.001.013 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

61 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M30X75 KL.10,9 W20.046-004/10 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1 100,000 szt.

62 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M30X95 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 500,000 szt.

63 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M30X115 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 480,000 szt.

64 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M36X115 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 300,000 szt.

65 ŚLIZG KOMPLETNY NAPĘDU ZWROTNEGO WYK.01 24.045.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

66 ŚLIZG KOMPLETNY NAPĘDU ZWROTNEGO WYK.02 24.045.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,000 szt.

67 ŚLIZG LEWY 25.034.072.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 17,000 szt.

68 ŚLIZG PRAWY 25.034.073.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

69 RYNNA ZAMKNIĘTA E-230/750/1500/30 25.047.130.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 10,000 szt.

70 RYNNA INSPEKCYJNA E-230/750/1500/30 25.047.140.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 2,000 szt.

71 SWORZEŃ Q 30X95 25.050.000.111 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 400,000 szt.

72 SWORZEŃ Q 30X100 25.050.000.113 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 550,000 szt.

73 SWORZEŃ Q 30X100 WYK.01 25.050.000.113 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 100,000 szt.

74 NAKRĘTKA SPECJALNA M42X3 KL.10,9 25.062.020.100 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 67,000 szt.

75 WAŁ BĘBNA 2XW220 S4670 W20.046-01.03.05/5 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

76 ŚRUBA M30X2X130 Z ŁBEM KWADRATOWYM S217 20192 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 20,000 szt.

77 SWORZEŃ B 50X180 25.052.050.093 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750/RYBNIK-850 850,000 szt.

78 SWORZEŃ Q 30X98 B/90-05.011/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 500,000 szt.

79 BLACHA DYSTANSOWA 20X453X1470 25.083.125.010 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 10,000 szt.

80 WYRZUTNIK NAPĘDU WYSYPOWEGO 2XQ 30 24.037.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 2,000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 55

Część nr: 81 - 120
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

81 PŁYTA DYSTANSOWA 25 KPL 24.037.130.000W01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

82 WYRZUTNIK NAPĘDU ZWROTNEGO KPL 2XQ 30 24.043.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

83 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO KPL 24.043.140.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

84 WYRZUTNIK Q 2X34 KPL 24.051.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

85 ŚRUBA M30X2X150 Z NAKRĘTKĄ DO GWIAZDY S276 20253-002 WYK.02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 70,000 szt.

86 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 38 KOMPLETNA 22347/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 9,000 szt.

87 WYRZUTNIK 38 22553 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,000 szt.

88 PŁYTA WYRZUTNIKOWA 38 22554 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,000 szt.

89 NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA OSŁONY KPL 23751 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 5,000 szt.

90 NAKRĘTKA M27X2-10B SK-6384/1-1A PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 570,000 szt.

91 NAKRĘTKA M30X2-10B SK-6384/1-1A PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 550,000 szt.

92 PŁYTA WYRZUTNIKA 34 24.026.190.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,000 szt.

93 WYRZUTNIK NAPĘDU Z WYSYPEM BOCZNYM KPL Q 34 24.028.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,000 szt.

94 OSŁONA CZOŁOWA KPL 24.044.060.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

95 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 24.044.150.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 15,000 szt.

96 OSTROGA NAPĘDU ZWROTNEGO KPL 24.045.210.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

97 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 24.045.260.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 18,000 szt.

98 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 KOMPLETNA 24.045.260.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 16,000 szt.

99 WYRZUTNIK Q 38 KPL 24.050.100.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,000 szt.

100 WPUST PRYZMATYCZNY F56X32X465 24.625.000.090 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 12,000 szt.

101 PRZETYCZKA Q 20X255 25.030.034.003 WYK.01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 440,000 szt.

102 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY LEWY KPL S/E-295/WB 25.051.850.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

103 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY PRAWY KPL S/E-295/WB 25.051.930.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

104 CZŁON TRASY INSPEKCYJNY KPL E-295/842/1500/PB 25.052.230.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

105 SWORZEŃ Q 50X185 25.052.240.040 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 000,000 szt.

106 OBEJMA NADSTAWKI PROWADNICY 25.052.345.040 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 100,000 szt.

107 NADSTAWKA PROWADNICY 2 KPL 25.052.347.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 25,000 szt.

108 CZŁON TRASY ŁUKOWY KPL E-295/842/1500/BP 25.053.230.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

109 CZŁON TRASY ŁUKOWY ZAMKNIĘTY PRAWY KPL E-295/842/1500/BP WYK.03 25.053.650.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

110 SWORZEŃ PROWADNICY Q 32X300 25.070.543.020 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 100,000 szt.

111 RYNNA DOŁĄCZNA NAPĘDU ZWROTNEGO E-260/846/3000 25.071.110.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,000 szt.

112 WKŁADKA SPRZĘGŁA ELASTYCZNEGO 240 13.001.150.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,000 szt.

113 PŁYTA WYRZUTNIKA 3XŁAŃCUCHOWA 720 S3454 16848A PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-720 4,000 szt.

114 GRZEBIEŃ WYRZUTNIKOWY 3XŁAŃCUCHOWY 720 16846B PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-720 6,000 szt.

115 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M33X2 KL.10,9 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 1 250,000 szt.

116 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA 17212/C PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850 850,000 szt.

117 SWORZEŃ Q 32X240 17489/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 600,000 szt.

118 BĘBEN 2XŁAŃCUCHOWY 2X620 U20-401 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620 1,000 szt.

119 TARCZA HAMULCOWA S5116 19163 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 3,000 szt.

120 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M30X2 KL.8,8 WYK.01 S116 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 300,000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 55

Część nr: 121 - 160
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

121 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M27X2 KL.10,9 WYK.08 S122 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 230,000 szt.

122 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA 2X Q 30 Z=6 K-200 S5223 19764/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,000 szt.

123 TARCZA HAMULCOWA Q 640 19672 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,000 szt.

124 KOŁO ZĘBATE Z=118 M=5 S4053 19941/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,000 szt.

125 OBUDOWA SPRZĘGŁA KPL 21161 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,000 szt.

126 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO KPL WYK.1 21191/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,000 szt.

127 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO KPL WYK.2 21191/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,000 szt.

128 NAKRĘTKA SPECJALNA M42X3 21267 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 20,000 szt.

129 BĘBEN ZWROTNI 750 KPL 22850-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 1,000 szt.

130 WPUST PRYZMATYCZNY E45X25X250 NAPĘDU WYSYPOWEGO K-200 29930 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 5,000 szt.

131 RYNNA KPL E-180/1500 25.001.061.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620/III 1,000 szt.

132 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA 2XQ 30 Z=8 S5299 20253 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850/35 1,000 szt.

133 USZCZELNIENIE WYSOKIE WYK.02 25.083.183.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 30,000 szt.

134 USZCZELNIENIE 610 KPL. WYK.11 25.083.183.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 30,000 szt.

135 USZCZELNIENIE WYSOKIE WYK.11 25.083.184.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 10,000 szt.

136 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY KPL 1X30 22601 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 1,000 szt.

137 PŁYTA WYRZUTNIKA ŁAŃCUCHOWEGO 1X30 22602 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 1,000 szt.

138 POKRYWA CZŁONÓW TRAS NISKICH 22615 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 20,000 szt.

139 POKRYWA CZŁONÓW NISKICH KPL WYK.01 22615/3W01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 20,000 szt.

140 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 34 22783 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 2,000 szt.

141 PROWADNICA ŚLIZGOWA KPL WYK.11 22858/5 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 20,000 szt.

142 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 30 22870 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 1,000 szt.

143 PROWADNIK KABLA KPL W20.122-22/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 25,000 szt.

144 ŁĄCZNIK ZASTAWKI 95/1-0C PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-260/1104 200,000 szt.

145 PŁYTA WYRZUTNIKA NAPĘDU ZWROTNEGO 20221 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 4,000 szt.

146 WYRZUTNIK NAPĘDU ZWROTNEGO 2X Q 30 20222 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 6,000 szt.

147 ŚRUBA MŁOTKOWA M36X95 KOMPLETNA 23733-22.10 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850 100,000 szt.

148 ZASTAWKA CZŁONU DOŁĄCZNEGO WYSYPOWEGO E-230 24246-01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 2,000 szt.

149 ZASTAWKA RYNNY E-230/752 WZMOCNIONA 24246-02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 20,000 szt.

150 ZASTAWKA RYNNY E-230/752 24246-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 20,000 szt.

151 UCHWYT RYNNY E-260 KPL 21583 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 30,000 szt.

152 POKRYWA RYNNY 750 21586/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,000 szt.

153 ZASTAWKA WKŁADANA 21655/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 30,000 szt.

154 ZASTAWKA RYNNY INSPEKCYJNEJ KRUSZARKI WYK.01 21669/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,000 szt.

155 ZASTAWKA WYMIENNA WYK.01 20298/4 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 30,000 szt.

156 ZASTAWKA WYMIENNA WYK.02 20298/4 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 30,000 szt.

157 PŁYTA WYRZUTNIKA S4972 20728 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 8,000 szt.

158 RYNNA DOŁĄCZNA ZWROTNI E-260/758/3000/40 WYK.02 22364/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 1,000 szt.

159 POKRYWA ZASTAWKI PRZED KRUSZARKĄ KPL WYK.02 22615-04/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 4,000 szt.

160 ZASTAWKA PRZEGUBOWA INSPEKCYJNA WYK.01 22835 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 8,000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 55

Część nr: 161 - 182
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

161 BĘBEN ZWROTNI 30X108 KPL 22850-03/1 WYK.01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,000 szt.

162 MOST PRZESUWNY ZWROTNI KPL Q 30X108/846 22850-05/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,000 szt.

163 PROWADNICA ŚLIZGOWA KPL 22905 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 30,000 szt.

164 PŁYTA WYRZUTNIKA 2X30/34 KPL 23078 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,000 szt.

165 LISTWA ZASTAWKI 1500 WYK.03 23767-10/4 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 6,000 szt.

166 LISTWA ZASTAWKI 1500 (INSPEKCYJNA) 23767-11/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,000 szt.

167 POKRYWA SPECJALNA PRZED KRUSZARKĄ KPL 24099-24.02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,000 szt.

168 ZASTAWKA PRZEGUBOWA (1050MM) KPL WYK.02 24617-01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 8,000 szt.

169 ZASTAWKA PRZEJŚCIOWA KPL WYK.02 24617-02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,000 szt.

170 ZASTAWKA PRZEGUBOWA POSZERZONA (950MM) KPL WYK.02 24617-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 8,000 szt.

171 ZASTAWKA PRZEGUBOWA POSZERZONA KPL WYK.01 24617-06 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 6,000 szt.

172 ZASTAWKA WLOTOWA TUNELU KRUSZARKI 1350 KPL WYK.02 24617-07 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,000 szt.

173 ZASTAWKA WKŁADANA 950 KPL WYK.01 24617-08 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,000 szt.

174 ZASTAWKA WKŁADANA 950 KPL WYK.02 24617-08 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,000 szt.

175 ŚRUBA MŁOTKOWA KUTA M36X95 KL.10,9 W20.046-06.004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 100,000 szt.

176 TULEJA ŁOŻYSKOWA BĘBNA ŁAŃCUCHOWEGO 2X Q 30X108 Z=8 2XW190 WYK.02 24.051.020.042 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,000 szt.

177 BĘBEN ZWROTNI TELESKOPOWEJ 2X Q 30X108 Z=5 24.614.000.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,000 szt.

178 TULEJA DYSTANSOWA BĘBNA ŁAŃCUCHOWEGO 2X Q 30X108 Z=8 2XW190 WYK.02 24.630.000.122 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,000 szt.

179 TULEJA BĘBNA ŁAŃCUCHOWEGO 2X30 Z=8 2XW190 WYK.01 24.655.000.030 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,000 szt.

180 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA 25.063.143.040 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 320,000 szt.

181 SWORZEŃ Q 50/60X168 22938 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 300,000 szt.

182 NAKŁADKA WEWNĘTRZNA SK-7277 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 470,000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Nr zadania Kwota w PLN

1 29 000,00

2 67 000,00

3 30 000,00

4 59 000,00

5 41 000,00

6 31 000,00

7 52 000,00

8 25 000,00

9 25 000,00

10 26 000,00

11 26 000,00

12 51 000,00

13 24 000,00

14 63 000,00

15 100 000,00

16 39 000,00

17 310 000,00

18 81 000,00

19 105 000,00

20 26 000,00

21 23 000,00

22 21 000,00

23 22 000,00

24 66 000,00

25 21 000,00

26 25 000,00

27 23 000,00

28 24 000,00

29 26 000,00

30 20 000,00

31 21 000,00

32 23 000,00

33 22 000,00

34 23 000,00

35 135 000,00

36 26 000,00

37 101 000,00

38 22 000,00

39 44 000,00

40 363 000,00

41 79 000,00

42 68 000,00

43 101 000,00

44 48 000,00

45 87 000,00

46 60 000,00

47 27 000,00

48 27 000,00

49 52 000,00

50 29 000,00

51 29 000,00

52 40 000,00

53 34 000,00

54 116 000,00

55 100 000,00

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 158 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Nr zadania Kwota w PLN

1 29 000,00

2 67 000,00

3 30 000,00

4 59 000,00

5 41 000,00

6 31 000,00

7 52 000,00

8 25 000,00

9 25 000,00

10 26 000,00

11 26 000,00

12 51 000,00

13 24 000,00

14 63 000,00

15 100 000,00

16 39 000,00

17 310 000,00

18 81 000,00

19 105 000,00

20 26 000,00

21 23 000,00

22 21 000,00

23 22 000,00

24 66 000,00

25 21 000,00

26 25 000,00

27 23 000,00

28 24 000,00

29 26 000,00

30 20 000,00

31 21 000,00

32 23 000,00

33 22 000,00

34 23 000,00

35 135 000,00

36 26 000,00

37 101 000,00

38 22 000,00

39 44 000,00

40 363 000,00

41 79 000,00

42 68 000,00

43 101 000,00

44 48 000,00

45 87 000,00

46 60 000,00

47 27 000,00

48 27 000,00

49 52 000,00

50 29 000,00

51 29 000,00

52 40 000,00

53 34 000,00

54 116 000,00

55 100 000,00

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 158 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy części zamiennych i podzespołów innych maszyn i urządzeń oraz kompletnych maszyn i urządzeń.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2.) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust.5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp,

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 89 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium dla każdej z części zamówienia określono w SIWZ

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określa SIWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna w zakresie zadań nr 1-54, jeżeli w zakresie danego zadania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2018
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14, Sala Konferencyjna – pokój nr 204, II piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2018