Služby - 339841-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

30/09/2016    S189    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Omezené řízení 

Česká republika-Praha: Právní služby

2016/S 189-339841

Oznámení o zakázce – veřejné služby

Služby

Směrnice 2004/17/ES

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

NET4GAS
27260364
Na Hřebenech II 1718/8
Kontaktní místo: NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II, 1718/8, 140 21 Praha
K rukám: Mgr. Filip Melc
140 21 Praha 4-Nusle
Česko
Tel.: +420 739538098
E-mail: filip.melc@net4gas.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa zadavatele: http://www.net4gas.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.tenderarena.cz/profily/NET4GAS

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Hlavní předmět činnosti
Výroba, přeprava a distribuce plynu a tepla
I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce zadavatelem:
Právní služby.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 21: Právní služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika.

Kód NUTS CZ

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s několika účastníky
maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy: 3

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 5
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování níže specifikovaných právních služeb advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti Zadavatele. Právní služby se budou týkat zejména zpracování právních rozborů a stanovisek, tvorba vnitřních předpisů, zpracovávání smluv a dalších listin, poskytování právních porad a konzultací, účast a zastupování zadavatele při jednáních, jako i další formy právních služeb (dále jen „právní poradenství“).
Veřejná zakázka je v souladu s § 98 ZVZ rozdělena na části, a to na:
Část 1 – Specializované právní poradenství v oblasti evropské a národní regulace vnitřního trhu se zemním plynem, včetně plynárenských infrastrukturních projektů.
Poskytování právního poradenství zejména v souvislosti s:
(i.) dopady současné a připravované evropské a národní regulace v energetických odvětvích na podnikání zadavatele v oblasti přepravy plynu,
(ii.) evropskou a národní regulací týkající se plynárenských infrastrukturních projektů (vyjma projektů uvedených pod kategorií (iii.) níže), včetně aspektů financování,
(iii.) evropskou a národní regulací týkající se projektů společného zájmu, které jsou nezbytné pro realizaci prioritních koridorů a oblastí energetické infrastruktury stanovených v Nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17.4.2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, které jsou uvedeny na unijním seznamu projektů společného zájmu realizovaných ve spolupráci se zahraničními provozovateli přepravních sousta, včetně aspektů financování,
(iv.) otázkami spolufinancování z prostředků Evropské unie a jiných fondů za účelem realizace projektů v oblasti plynárenství.
Část 2 – Specializované právní poradenství v oblasti veřejných zakázek zadávaných sektorovým zadavatelem při výkonu relevantní činnosti (včetně realizace plynárenských infrastrukturních projektů),
Právní poradenství spočívající zejména v:
(i.) poskytováním právních konzultací pro zadavatele v souvislosti s přípravou a samotným průběhem zadávacího řízení,
(ii.) vypracováním kompletních zadávacích podmínek a s tím souvisejících dokumentů podle českých právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek,
(iii.) přípravou návrhu smluvní dokumentace podle mezinárodních standardů (např. FIDIC) a to s českým, nebo anglickým rozhodným právem,
(iv.) právní rozbor podaných námitek a stanoviska k nim,
(v.) případná
Podrobně je předmět veřejné zakázky uveden v zadávací dokumentaci.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79100000, 79110000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Informace o částech zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 2 Název: Právní služby – Část 2
1)Stručný popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování níže specifikovaných právních služeb advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti Zadavatele. Právní služby se budou týkat zejména zpracování právních rozborů a stanovisek, tvorba vnitřních předpisů, zpracovávání smluv a dalších listin, poskytování právních porad a konzultací, účast a zastupování zadavatele při jednáních, jako i další formy právních služeb.
Specializované právní poradenství v oblasti veřejných zakázek zadávaných sektorovým zadavatelem při výkonu relevantní činnosti (včetně realizace plynárenských infrastrukturních projektů),
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79100000, 79110000

4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky:
Jiné technické kvalifikační předpoklady než pro část 1 VZ.
Část zakázky č.: 1 Název: Právní služby – Část 1
1)Stručný popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování níže specifikovaných právních služeb advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti Zadavatele. Právní služby se budou týkat zejména zpracování právních rozborů a stanovisek, tvorba vnitřních předpisů, zpracovávání smluv a dalších listin, poskytování právních porad a konzultací, účast a zastupování zadavatele při jednáních, jako i další formy právních služeb.
Specializované právní poradenství v oblasti evropské a národní regulace vnitřního trhu se zemním plynem, včetně plynárenských infrastrukturních projektů.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79100000, 79110000

4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky:
Odlišné Technické kvalifikační předpoklady než pro část 2.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky:
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč je zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci (kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) je-li v ní uchazeč zapsán.
Uchazeč není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (čestné prohlášení).
Uchazeč není v likvidaci (čestné prohlášení).
Vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení (čestné prohlášení).
Uchazeč je držitelem osvědčení vydaného Českou advokátní komorou prokazující členství v této komoře v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. (Osvědčení – kopie).
Podrobnosti jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování právních služeb v částce minimálně 100 000 000 CZK, které pokrývá více pojistných událostí (Pojistná smlouva či potvrzení pojišťovny v prosté kopii).
Identickou povinnost mají současně všichni uchazeči, kteří budou společně podávat žádost o účast, a to každý sám za sebe.
Uchazeč se může alternativně zavázat k uzavření shora uvedené pojistné smlouvy až pro případ, že jeho nabídka bude vybrána jako vítězná, a to nejpozději do uzavření smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky (Čestné prohlášení).
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Část 1 VZ – Uchazeč realizoval v posledních 8 letech:
ve 3 z kategorií (i.) až (iv.) uvedených v čl. 1.2 (Základní informace a předmět plnění) Část 1 VZ Kvalifikační dokumentace, alespoň jednu zakázku (tj. minimálně tři zakázky celkem), přičemž jednou z těchto kategorií musí být vždy kategorie (ii.) či (iii.) uvedená v čl. 1.2 (Základní informace a předmět plnění) Část 1 VZ s tím, že investiční náklady plynárenského infrastrukturního projektu musí převyšovat 500 000 000 CZK bez DPH.
Uchazeč dále doloží, že disponuje týmem pro plnění Části 1 VZ složeným nejméně ze 7 advokátů zapsaných v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou dle ZoA, přičemž každý z advokátů tvořících výše uvedený tým musí mít praxi v advokacii v délce trvání minimálně 2 let (do této doby se nepočítá délka praxe v pozici advokátního koncipienta).
Uchazeč dále doloží, že 2 z advokátů tvořících tým dle odstavce výše mají praxi v advokacii v délce trvání minimálně 8 let (do této doby se nepočítá délka praxe v pozici advokátního koncipienta) a v předchozích 8 letech se každý podílel minimálně na 1 ze zakázek uvedených v čl. 1.2 (Základní informace a předmět plnění)
Část 1 VZ Kvalifikační dokumentace, přičemž jeden z těchto 2 advokátů se musel podílet na zakázce z kategorie (ii.) či (iii.) uvedené v čl. 1.2 Část 1 VZ Kvalifikační dokumentace, a to v rozsahu nejméně 100 hodin práce. Advokáti přitom nemohou použít stejné zakázky. Zadavatel přitom neumožňuje, aby si uchazeč zajistil tyto advokáty formou subdodávky od jiné advokátní kanceláře s výjimkou, kdy takoví advokáti pracují pro zahraniční pobočku mezinárodně působící advokátní kanceláře, jejíž součástí je uchazeč.
Část 2 VZ – z kapacitních důvodů jsou požadavky uvedeny v oddíle VI.3 (Další informace) tohoto inzerátu a v Kvalifikační dokumentaci.
Podrobnosti jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Omezené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s výjimkou DNS)
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
9.11.2016 - 10:30
IV.3.5)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.3.7)Podmínky pro otevírání nabídek

Místo

Sídlo zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace:
Část 2 VZ – Uchazeč realizoval v posledních 8 letech:
Zakázky spočívající v zajištění právních služeb týkající se oblasti zadávání veřejných zakázek podle ZVZ, a to v souvislosti s poskytováním komplexní právní podpory klienta při realizaci zadávacího řízení spočívajícího v přípravě zadávací dokumentace, včetně obchodních podmínek, z toho alespoň:
1) 1 zakázka se musí týkat plnění dodávek či služeb v oblasti informačních technologií (IT), nebo informačních a komunikačních technologií (ICT) (s objemem plnění za zakázku alespoň ve výši 40 000 000 Kč bez DPH) (dále jen „Zakázka v oblasti služeb“),
2) 1 zakázka se musí týkat zakázek v oblasti stavebních prací pro projekty liniových staveb, z nichž u alespoň jedné byla použita smlouva podle vzorových podmínek Fédération International des Ingénieurs-Conseil (FIDIC) či jiná komplexní vzorová smlouva, kterou zaštiťuje obdobná mezinárodně uznávaná organizace (s objemem plnění za zakázku alespoň ve výši 500 000 000 Kč bez DPH / 18 500 000 EUR bez DPH) (dále jen „Stavební zakázka“), a
3) 2 zakázky se musí týkat dodávek klíčových zařízení či materiálů v rámci realizace infrastrukturního projektu v energetickém či petrochemickém sektoru (s objemem plnění za každou zakázku zvlášť alespoň ve výši 200 000 000 CZK bez DPH) (dále jen „Zakázka v oblasti dodávek“)
(hodnotou se rozumí hodnota transakce, hodnota předmětu soudního nebo jiného řízení, hodnota chráněného zájmu klienta, nikoli cena za tyto služby uhrazená)
Uchazeč doloží, že disponuje týmem pro plnění této Části 2 VZ složeným nejméně ze 7 advokátů zapsaných v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou dle ZoA, přičemž každý z advokátů tvořících výše uvedený tým musí mít praxi v advokacii v délce trvání minimálně 2 let (do této doby se nepočítá délka praxe v pozici advokátního koncipienta).
Uchazeč dále doloží, že 2 z advokátů tvořících tento tým mají praxi v advokacii v délce trvání minimálně 8 let (do této doby se nepočítá délka praxe v pozici advokátního koncipienta) a v předchozích 8 letech se každý podílel minimálně na 2 zakázkách uvedených v prvním odstavci tohoto oddílu VI.3), přičemž jeden z nich se podílel alespoň na 1 Stavební zakázce, a to v rozsahu nejméně 100 hodin práce. Advokáti přitom nemohou použít stejné zakázky. Zadavatel přitom neumožňuje, aby si uchazeč zajistil tyto advokáty formou subdodávky od jiné advokátní kanceláře s výjimkou, kdy takoví advokáti pracují pro zahraniční pobočku mezinárodně působící advokátní kanceláře, jejíž součástí je uchazeč.
Uchazeč dále doloží, že disponuje 1 advokátem, který je kvalifikovaný poskytovat právní služby podle práva Anglie a Walesu, a to alespoň po dobu 8 let a podílel se minimálně na 2 Stavebních zakázkách (takové zakázky nemusely být zadány postupem dle ZVZ). Nemůže jít přitom o advokáta, kterého zájemce uvádí jako jednoho z 2 advokátů kvalifikovaných poskytovat právní služby podle českého práva.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česko
E-mail: posta@compet.cz
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26.9.2016