Services - 33985-2019

23/01/2019    S16    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Puławy: Usługi związane z odpadami

2019/S 016-033985

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 430840684
Adres pocztowy: ul. Dęblińska 2
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS: PL815
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Zagraba
E-mail: przetargi@zuk.pulawy.pl
Tel.: +48 818868768
Faks: +48 818868768

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zuk.pulawy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zuk.pulawy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100 % udział Gmina Miasto Puławy
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór i transport paliwa alternatywnego tj. odpadów o kodzie 19 12 10”

Numer referencyjny: ZP/ZUK/01/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i transport odpadów palnych (paliwa alternatywnego) o kodzie 19 12 10, wytwarzanego w zakładzie Zamawiającego. Odpady objęte niniejszym zamówieniem będą zbierane u Wykonawcy który posiada decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie zbierania tych odpadów (decyzje te stanowią załącznik do umowy) w ilości nie większej niż 4 000,0 Mg.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90513000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i transport odpadów palnych (paliwa alternatywnego) o kodzie 19 12 10, wytwarzanego w zakładzie Zamawiającego.

Do produkcji paliwa alternatywnego wykorzystywany jest balast po separacji frakcji 80-300 mm oraz >300 mm pochodzący z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpady po segregacji odpadów surowcowych oraz wstępnie rozdrobnione opony pojazdów samochodowych. Skład odpadów będących materiałem wsadowym do produkcji paliwa alternatywnego stanowią głównie odpady z tworzyw sztucznych – m.in. LDPE, PE, PP, PET, PS oraz odpady papieru, tektury, gumy i tekstyliów. Odpady o kodzie 19 12 10 będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru luzem, w postaci płatków o wymiarach ok. 40x40 mm, uzyskanych w procesie rozdrabniania przy użyciu rozdrabniarek mechanicznych. Odpady służące przygotowaniu paliwa alternatywnego praktycznie pozbawione są zawartości metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz szkła, poprzez poddanie ich procesowi separacji magnetycznej, wiroprądowej i manualnej.

Średnie parametry jakościowe odpadów to: - wartość opałowa > 20,0 MJ/kg, - wilgotność < 28 %,

Podane wartości mają wyłącznie charakter poglądowy i zostały ustalone na podstawie prób wykonanych na potrzeby Zamawiającego. Należy przyjąć, że ww. parametry jakościowe mogą okresowo ulegać zmianie w zależności od jakości frakcji kierowanej do produkcji oraz warunków atmosferycznych. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:30, w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym przez przedstawiciela Zamawiającego faksem lub e-mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty przesłania zamówienia sprzedaży.

Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Transport odpadów leży po stronie Wykonawcy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego. Każda partia odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowana w systemie wagowym, a jej masa potwierdzana kwitem wagowym. Kwit wagowy będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych odpadów na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów. Zbiorcze Karty Przekazania Odpadów będą wystawiane w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

Ilość odpadów, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie nie więcej niż 4 000,0 Mg. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Cena 60 % 60 punktów, Termin płatności 35 % 35 punktów, Aspekty środowiskowe 5 % 5 punktów. 2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie: 4 800,00 PLN które należy wnieść w formie wskazanej w cz. I IDW-SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe uregulowania znajdują się w cz. I IDW-SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— aktualny wpis do rejestru transportujących odpady wydany na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992) przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu zamówienia dla odpadów o kodzie 19 12 10 –odpady palne (paliwo alternatywne),

— aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 19 12 10 lub pozwolenie zintegrowane wydane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— na sumę gwarancyjną w wysokości min. 50 000,00 PLN

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. dysponowanie samochodami samowyładowczymi, które są dostosowane do transportu odpadów oraz posiadają trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do realizacji usług odbioru odpadów musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa wydanymi w tym zakresie.

2. wykonanie usługi związanej z odbiorem i transportem odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dot. pkt 1 - minimum 2 sztukami samochodów samowyładowczych o ładowności min. 25 ton każdy,

Dot. pkt 2 - co najmniej jednej usługi w ilości min. 1 000,0 Mg w okresie nie dłuższym jak 3 lata licząc do momentu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do czasu odebrania odpadów w ilości nie większej niż 4 000,0 Mg w zależności która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w przypadkach wskazanych w cz. II SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917) t.j. kierowców pojazdów transportujących odpady.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/04/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2019
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, POLSKA, pok. nr 213.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa, otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę należy złożyć tylko w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 25 niniejszej SWIZ. 2. Wymaga się następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia: - JEDZ, - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, - Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze,- Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 3. Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego: - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, - Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, - oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcy i oświadczenie o powołaniu się na zasoby podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), - Oświadczenie Podwykonawcy o braku podstaw wykluczenia (jeśli dotyczy). Wykonawca przekazuje bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, - dokument potwierdzający że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - dokument potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza wykonawcę, jeżeli nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 5. Wszelkie informacje konieczne zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem: http://zuk.pulawy.pl nieodpłatnie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 1. Odwołanie 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g ustawy Pzp. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej UZP www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2019