Prekės - 339851-2019

19/07/2019    S138    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Goleniów: Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai

2019/S 138-339851

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 135-331384)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Skarb Państwa — Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Goleniów
Adresas: ul. Parkowa 1
Miestas: Goleniów
NUTS kodas: PL42 Zachodniopomorskie
Pašto kodas: 72-100
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Małgorzata Śniegocka, ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów
El. paštas: goleniow@szczecin.lasy.gov.pl
Telefonas: +48 914182856
Faksas: +48 914182919

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.goleniow.szczecin.lasy.gov.pl/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa wraz z montażem jednej sztuki kamery z osprzętem do obserwacji terenów leśnych w zakresie ochrony przed pożarami

Nuorodos numeris: SA.270.2.6.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
32200000 Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem jednej sztuki kamery z osprzętem do obserwacji terenów leśnych przed pożarami (kamera p.poż). Kamera będzie zamontowana na maszcie stalowym, konstrukcji rurowej o wysok. 32 m n.p.t, zlokalizowanym przy siedzibie Nadleśnictwa Goleniów w leśnictwie Goleniów w oddziale leśnym 781 k, umożliwiającym obserwację terenów leśnych w promieniu min. 15 km, wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy urządzeniami (kamerą infrastrukturą masztu i podłączeniem w punkcie pad Nadleśnictwa), zapewniającymi ich poprawną pracę, dostawa wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w niezbędne urządzenia – elementy do prawidłowego sterowania kamerą, opracowanie i dostarczenie dokument. powykonawczej wraz z wykazem dostarczonych i zamontowanych urządzeń. Wykonawca udzieli na cały przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres min. 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego i podpisanego protokołu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 2 do SIWZ.

Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej, ustanowienie dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 135-331384

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.1.4
Keistino teksto vieta: Krótki opis:
Yra:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 1 sztuki kamery z osprzętem do obserwacji terenów leśnych przed pożarami (kamera p.poż). Kamera będzie zamontowana na maszcie stalowym, konstrukcji rurowej o wysok. 36 m n.p.t, zlokalizowanym przy siedzibie Nadleśnictwa Goleniów w leśnictwie Goleniów w oddziale leśnym 781 k, umożliwiającym obserwację terenów leśnych w promieniu min. 15 km, wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy urządzeniami (kamerą infrastrukturą masztu i podłączeniem w punkcie pad Nadleśnictwa) zapewniającymi ich poprawną pracę, dostawa wyposażenia punktu alarmowo-dyspozycyjnego w niezbędne urządzenia – elementy do prawidłowego sterowania kamerą, opracowanie i dostarczenie dokument. powykonawczej wraz z wykazem dostarczonych i zamontowanych urządzeń. Wykonawca udzieli na cały przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres min. 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego i podpisanego protokołu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 2 do SIWZ

Turi būti:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem jednej sztuki kamery z osprzętem do obserwacji terenów leśnych przed pożarami (kamera p.poż). Kamera będzie zamontowana na maszcie stalowym, konstrukcji rurowej o wysok. 32 m n.p.t, zlokalizowanym przy siedzibie Nadleśnictwa Goleniów w leśnictwie Goleniów w oddziale leśnym 781 k, umożliwiającym obserwację terenów leśnych w promieniu min. 15 km, wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy urządzeniami (kamerą infrastrukturą masztu i podłączeniem w punkcie pad Nadleśnictwa), zapewniającymi ich poprawną pracę, dostawa wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w niezbędne urządzenia – elementy do prawidłowego sterowania kamerą, opracowanie i dostarczenie dokument. powykonawczej wraz z wykazem dostarczonych i zamontowanych urządzeń. Wykonawca udzieli na cały przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres min. 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego i podpisanego protokołu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 2 do SIWZ.

Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej, ustanowienie dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Dalies numeris: II.2.4
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia:
Yra:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa wraz z montażem 1 sztuki kamery z osprzętem do obserwacji terenów leśnych (kamera p.poż). Kamera będzie zamontowana przez Wykonawcę na maszcie stalowym, konstrukcji rurowej o wysokości 36 m n.p.t, zlokalizowanym przy siedzibie Nadleśnictwa Goleniów w leśnictwie Goleniów w oddziale leśnym 781 k, umożliwiającym obserwację terenów leśnych w promieniu min. 15 km;

2) wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy urządzeniami, (kamerą infrastrukturą masztu i podłączeniem w punkcie pad Nadleśnictwa) zapewniającymi ich poprawną pracę;

3) dostawę wyposażenia PAD – Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w niezbędne urządzenia –elementy do prawidłowego sterowania kamerą;

4) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem dostarczonych i zamontowanych urządzeń;

5) Wykonawca udzieli na cały przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego i podpisanego protokołu (bez uwag) lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert tj. wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (rozdział 14 SIWZ) okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji;

6) podczas świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego w okresie min. 24 miesięcy (lub dłuższym, jeśli wykonawca zadeklaruje wydłużenie podstawowego okresu w ofercie) Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) wykonanie wiosennego montażu kamery, polegające na montażu zestawu kamery, przed sezonem pożarowym tj. przełom miesięcy luty-marzec wraz z wykonaniem niezbędnych ustawień systemu obserwacyjnego tj. prawidłowy odbiór obrazu wizyjnego z niezbędnymi parametrami pracy i zabezpieczeniem okablowania;

b) przeprowadzenie szkolenia 3 pracowników obsługujących zamontowany zestaw wizyjny kamery wraz z oprzyrządowaniem przed rozpoczęciem sezonu ppoż.;

c) demontaż jesienny kamery (po odwołaniu przez Nadleśnictwo akcji bezpośredniej przeciwpożarowej), polegający na demontażu kamery z masztu, zabezpieczeniu okablowania przed wpływami atmosferycznymi oraz wszystkich podzespołów mocujących kamerę, dokonaniu przeglądu, niezębnych napraw, mających na celu przygotowanie systemu do działania w kolejnym sezonie pożarowym (serwis jesienny);

d) przyjazd w ciągu 24 godzin z powodu wystąpienia awarii systemu kamery, wejścia na maszt celem usunięcia usterki (jeżeli to możliwe) lub zdemontowanie kamery wraz z okablowaniem w celu wykonania naprawy;

e) przyjazd w ciągu 24 godz. od zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego w przypadku awarii uniemożliwiającej eksploatację kamery, wraz z zapewnieniem kamery zastępczej do czasu usunięcia awarii o parametrach nie gorszych niż kamera dostarczona w ramach niniejszego zamówienia;

7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – specyfikacja Techniczna.

2. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca składa wykaz zawierający nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w powyższym wykazie w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Turi būti:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa wraz z montażem jednej sztuki kamery z osprzętem do obserwacji terenów leśnych (kamera p.poż). Kamera będzie zamontowana przez Wykonawcę na maszcie stalowym, konstrukcji rurowej o wysokości 32 m n.p.t, zlokalizowanym przy siedzibie Nadleśnictwa Goleniów w leśnictwie Goleniów w oddziale leśnym 781 k, umożliwiającym obserwację terenów leśnych w promieniu min. 15 km;

2) wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy urządzeniami (kamerą infrastrukturą masztu i podłączeniem w punkcie pad Nadleśnictwa), zapewniającymi ich poprawną pracę;

3) dostawę wyposażenia PAD – Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w niezbędne urządzenia – elementy do prawidłowego sterowania kamerą;

4) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem dostarczonych i zamontowanych urządzeń;

5) Wykonawca udzieli na cały przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego i podpisanego protokołu (bez uwag) lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert tj. wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (rozdział 14 SIWZ) okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji;

6) podczas świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego w okresie min. 24 miesięcy (lub dłuższym, jeśli wykonawca zadeklaruje wydłużenie podstawowego okresu w ofercie) Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) wykonanie wiosennego montażu kamery, polegające na montażu zestawu kamery, przed sezonem pożarowym tj. przełom miesięcy luty-marzec wraz z wykonaniem niezbędnych ustawień systemu obserwacyjnego tj. prawidłowy odbiór obrazu wizyjnego z niezbędnymi parametrami pracy i zabezpieczeniem okablowania,

b) przeprowadzenie szkolenia 3 pracowników obsługujących zamontowany zestaw wizyjny kamery wraz z oprzyrządowaniem przed rozpoczęciem sezonu ppoż.,

c) demontaż jesienny kamery (po odwołaniu przez Nadleśnictwo akcji bezpośredniej przeciwpożarowej), polegający na demontażu kamery z masztu, zabezpieczeniu okablowania przed wpływami atmosferycznymi oraz wszystkich podzespołów mocujących kamerę, dokonaniu przeglądu, niezębnych napraw, mających na celu przygotowanie systemu do działania w kolejnym sezonie pożarowym (serwis jesienny),

d) przyjazd w ciągu 24 godzin z powodu wystąpienia awarii systemu kamery, wejścia na maszt celem usunięcia usterki (jeżeli to możliwe) lub zdemontowanie kamery wraz z okablowaniem w celu wykonania naprawy,

e) przyjazd w ciągu 24 godz. od zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego w przypadku awarii uniemożliwiającej eksploatację kamery, wraz z zapewnieniem kamery zastępczej do czasu usunięcia awarii o parametrach nie gorszych niż kamera dostarczona w ramach niniejszego zamówienia;

7) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – specyfikacja Techniczna.

2. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca składa wykaz zawierający nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w powyższym wykazie w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Dalies numeris: II.2.5
Keistino teksto vieta: Kryteria udzielenia zamówienia
Yra:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

Turi būti:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C=Cn/Co x100 pkt x 60 %

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych,

Co – cena oferty ocenianej.

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ).

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” ocena ofert zostanie wyliczona w następujący sposób:

a) 40 pkt - otrzyma Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji i rękojmi (24 miesięcy), o co najmniej 6 miesięcy lub więcej,

b) 20 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji i rękojmi (24 miesięcy), od 3 do 5 miesięcy,

c) 0 punktów otrzyma Wykonawca, który nie przedłuży okresu gwarancji i rękojmi czyli zaoferuje minimalny, podstawowy okres gwarancji (24 miesięcy), a także Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji do 2 miesięcy.

Wykonawca zamieści informację o liczbie miesięcy o które wydłuży okres gwarancji i rękojmi w formularzu oferty (załączniki nr 1 do SIWZ).

W kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” punkty będą przyznawane za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmio pełny miesiąc (Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi przedstawionego nie w pełnych miesiącach np. o 2,5 miesiąca – w takiej sytuacji Zamawiający będzie zaokrąglał do pełnych miesięcy zgodnie z zasadami matematycznymi).

Jeżeli wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze ilości miesięcy o które deklaruje wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, że nie deklaruje on wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca na potwierdzenie warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zawrze we wstępnym oświadczeniu - JEDZ informacje w zakresie doświadczenia – informacje nt. dostaw wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na dostawie wraz z montażem kamery/kamer z osprzętem do obserwacji terenów leśnych w zakresie pożarów lasu na kwotę nie mniejszą niż 30 000 PLN brutto, w JEDZ należy podać informacje:

W kolumnie „Opis” – informacje o rodzaju wykonanych dostaw z montażem (rodzaj dostarczonego sprzętu, cel jego wykorzystania oraz informacje o miejscu jego montażu).

W kolumnie „Kwoty” - wartości (netto) wykonanych dostaw.

W kolumnie „Daty” - terminu wykonywania dostaw (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji w formule dzień-miesiąc-rok).

W kolumnie „Odbiorcy” – informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane dostawy (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby)

Turi būti:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca na potwierdzenie warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zawrze we wstępnym oświadczeniu — JEDZ informacje w zakresie doświadczenia – informacje nt. dostaw wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na dostawie wraz z montażem kamery/kamer z osprzętem do obserwacji terenów leśnych w zakresie pożarów lasu na kwotę nie mniejszą niż 30 000 PLN brutto,

We JEDZ należy podać informacje:

W kol. „Opis” – informacje o rodzaju wykonanych dostaw z montażem (rodzaj dostarczonego sprzętu, cel jego wykorzystania oraz informacje o miejscu jego montażu).

W kol.„Kwoty”— wartości (netto) wykonanych dostaw.

W kol.„Daty” — terminu wykonywania dostaw (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji w formule dzień-miesiąc-rok).

W kol. „Odbiorcy” – informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane dostawy(ze wskazaniem nazwy i jego siedziby.

Jeżeli wykonawca realizował zamówienie w ramach Konsorcjum w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać wyłącznie swoje doświadczenie tj. faktycznie przez niego zrealizowaną część zamówienia. Również w przypadku dowodów, że ww. dostawy wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie powinny wskazywać wyłącznie zakres realizowanego zamówienia przez danego członka konsorcjum.

W zakresie potencjału technicznego oraz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tych warunków udziału w postępowaniu.

Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej jedno zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna dostawę wraz z montażem kamery/kamer z osprzętem do obserwacji terenów leśnych w zakresie pożarów lasu na kwotę nie mniejszą niż 30 000 PLN brutto.

Wykonawca nie może sumować zakresu i wartości kilku dostaw (realizowanych w ramach oddzielnych zamówień) dla uzyskania wymaganych zakresów i wartości. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykonaną (albo wykonywaną) co najmniej jedną dostawę, która obejmuje łącznie pełen zakres prac. Wykonawca, który przedstawi np. dwa zamówienia, w tym jedno na dostawę kamery, a drugie na montaż kamery nie spełni warunku, nawet jeżeli każda z nich będzie na wartość wymaganą.

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające należyte wykonanie tych dostaw.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ): Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 3 do SIWZ. Oświadczenie JEDZ należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady związane z przesłaniem formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego zostały opisane w rozdziale 8 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek w zakresie doświadczenia winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Turi būti:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna dostawę wraz z montażem kamery/kamer z osprzętem do obserwacji terenów leśnych w zakresie pożarów lasu na kwotę nie mniejszą niż 30 000 PLN brutto.

Wykonawca nie może sumować zakresu i wartości kilku dostaw (realizowanych w ramach oddzielnych zamówień) dla uzyskania wymaganych zakresów i wartości. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykonaną (albo wykonywaną) co najmniej jedną dostawę, która obejmuje łącznie pełen zakres prac. Wykonawca, który przedstawi np. 2 zamówienia, w tym jedno na dostawę kamery, a drugie na montaż kamery nie spełni warunku, nawet jeżeli każda z nich będzie na wartość wymaganą.

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające należyte wykonanie tych dostaw.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek w zakresie doświadczenia winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Dowody, że wskazane przez wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 3 do SIWZ. Oświadczenie JEDZ należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady związane z przesłaniem formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego zostały opisane w rozdziale 8 SIWZ.

2. Wykaz dostaw złożony na wezwanie Zamawiającego (zał. nr 7 do SIWZ)

Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Dalies numeris: II.2.14
Keistino teksto vieta: Informacje dodatkowe
Yra:

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Turi būti:

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlam. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Goleniów z siedzibą przy ul. Parkowej 1, 72-100 Goleniów, POLSKA, tel.: +48 914182459 e-mail: goleniow@szczecin.lasy.gov.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 Pzp.

4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Niezależnie od postanowień pkt 4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.

7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publ. i publ. i urzędów państwowych lub innych w celu kontroli.

VII.2)Kita papildoma informacija:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (załącznik nr 4 do SIWZ)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ.

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. e–ł SIWZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) JEDZ w formie określonej w SIWZskłada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. e–ł SIWZ obowiązany będzie również złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. e–ł SIWZ obowiązany będzie również złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty wymagane przez podmioty zagraniczne określa szczegółowo rozdział nr 7 SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.