Services - 33986-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Miscellaneous software development services and computer systems

2022/S 015-033986

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI
National registration number: 26328134
Postal address: Strada: Vaselor, nr. 31
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021253
Country: Romania
Contact person: Cristian Berinde
E-mail: rnicolescu@snspms.ro
Telephone: +40 212527834
Fax: +40 212533014
Internet address(es):
Main address: www.snspms.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135300
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SERVICII DE DEZVOLTARE APLICAȚIE INFORMATICĂ ICD11-RO.DRG, SNSPMPDSB

Reference number: 26328134_2020_PAAPD1146545
II.1.2)Main CPV code
72212900 Miscellaneous software development services and computer systems
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.ACHIZITIONARE DE SERVICII CONFORM CAIET DE SARCINI ANEXAT

2. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația

de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 460 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Vaselor, nr.31, sector 2

II.2.4)Description of the procurement:

ACHIZITIONARE DE SERVICII DE DEZVOLTARE APLICAȚIE INFORMATICĂ ICD11-RO.DRG, SNSPMPDSB CONFORM CAIET DE SARCINI ANEXAT

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: participarea în calitate de Dezvoltator gruparea cazurilor medicale la cel putin 5 proiecte care au presupus gruparea cazurilor medicale conform clasificării DRG utilizate in România (RoDRGvi/ RoDRGv1) si care să fi fost utilizat si validat ca funcțional pentru datele din cel puțin 10 spitale județene din România, timp de 1 an de zile în perioada 2015-2019 (anterior pandemiei), care să acopere toată sfera patologiilor din activitatea spitalicească din România (dovedit prin contract dezvoltare soft) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: participarea în calitate de Dezvoltator procesare de date medicale colectate de la unitatile spitalicesti la cel putin 5 proiecte care au presupus dezvoltarea și implementarea unui sistem de procesare de date medicale colectate de la unitatile spitalicesti se acordă punctajul maxim alocat / Weighting: 10
Quality criterion - Name: participarea în calitate de Analist programator/ Dezvoltator la cel puțin 5 proiecte care au presupus dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic se acordă punctajul maxim alocat / Weighting: 15
Quality criterion - Name: participarea în calitate de Manager proiect la cel puțin 5 proiecte care au presupus dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic / Weighting: 20
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectului: “Îmbunătățirea Calității și Performanței Serviciilor Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare (CaPeSSCoSt)”, cod SIPOCA/SMIS 724/129170, din Programul Operațional Capacitate Administrativă, cu nr. 457/20.12.2019, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167

din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire , dupa care il vor depune in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

- Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii – semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

- Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primarie (Consiliul Local) la momentul prezentarii – semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică

extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

- Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv – semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură

electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

NOTA: In cazul ofertantilor straini, se vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara de resedinta -

scanat in format .pdf, si semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii

de certificare acreditat în condițiile legii;.;.

Cerinta 2: Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante :

Consiliul de Administratie(CA) format din:

As.Univ.Dr.Garofil Nicolae-Dragoș - Presedinte CA,

Prof.Univ. Dr. Dan Gaiță -Membru CA ,

Cons.Jur.Liliana Mihai -Membru CA ,

As.Univ.Dr.Iuliu Moldovan - Membru CA,

Dr.Luca Sorin Ion- Membru CA

Lector Univ.Dr.Ungureanu Marius Ionuț- Membru CA

Ec.Dana Druguș- Membru CA,

Prof.Univ.Dr. Vlădescu Cristian-Director General;

Dr. Scîntee Silvia Gabriela- Director General Adjunct;

Ec. Cismaru Mirela- Director Economic;

Ec. Manzala Daniela- Economist Specialist IA;

Dr. Geana Adina - Director CMPS, Coordonator proiect P1;

Simona-Nicoleta MUȘAT – Expert medic- Președinte comisie evaluare

Marius CIUTAN, Expert medic – Membru comisie evaluare, Presedinte de rezerva

Cristian BERINDE – Expert monitorizare - Membru comisie evaluare

Roxana NICOLESCU, Responsabil achiziții asistent – Membru comisie evaluare

Mirela IONESCU Expert medic – Membru comisie evaluare

Constanța MIHĂESCU PINȚIA – Expert CS - Membru de rezerva comisie evaluare

Maria RADU, Responsabil achiziții coordonator – Membru de rezerva comisie evaluare

Emilena Răducu – Comisie intocmire caiet de sarcini, Membru de rezerva comisie evaluare

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, direct in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

- Declaratie conform Art 60 din Legea 98/2016, semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

- Declaratia de angajament – Formular 5- semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

Cerinta 1: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, unde este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are

capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, direct in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

- Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

Nota: In cazul ofertantilor straini, se vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara de resedinta -

scanat in format .pdf si semnat electronic;

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022