Diensten - 339984-2016

01/10/2016    S190

Ierland-Dublin: Uitvoering van een kwalitatieve onderzoeksstudie naar interventies op organisatorisch niveau die de negatieve gevolgen van herstructurering voor werknemers van grote bedrijfsinstellingen in de EU verminderen

2016/S 190-339984

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eurofound — European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Postadres: Wyattville Road
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE021 Dublin
Postcode: D18 KP65
Land: Ierland
Contactpersoon: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefoon: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Adres van het kopersprofiel: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1920
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: sociaal beleid.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitvoering van een kwalitatieve onderzoeksstudie naar interventies op organisatorisch niveau die de negatieve gevolgen van herstructurering voor werknemers van grote bedrijfsinstellingen in de EU verminderen.

Referentienummer: 130417/4130.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000 Advies inzake onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De in het kader van deze opdracht uit te voeren werkzaamheden zullen deel uitmaken van een uitgebreider onderzoeksproject en de belangrijkste bevindingen zullen worden opgenomen in de themasectie van het jaarverslag van 2017 van de Monitor van de Europese herstructurering (ERM), voorbereid door Eurofound.

De algemene doelstelling van deze opdracht is drieledig:

1) voorzien in een beter inzicht in de tenuitvoerlegging van interventies op organisatorisch niveau die in bedrijfsinstellingen zijn ingevoerd ter compensatie van de negatieve gevolgen van herstructurering voor het resterend personeel;

2) bijstand verlenen aan vakmensen bij de tenuitvoerlegging van effectieve organisatorische interventies tijdens een herstructurering;

3) vergroten van het bewustzijn van beleidsmakers over het belang van organisatorische interventies, investeren in het resterende menselijk kapitaal voor een gezondere herstructurering en informeren over de beleidsontwikkelingen op dit gebied.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE021 Dublin
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in door de contractant aangewezen kantoren (moet worden goedgekeurd door Eurofound). Er zal een startvergadering met Eurofound worden gehouden in de kantoren van Eurofound in Dublin (Ierland).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat uiteindelijk uit de ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor „goede praktijken” en praktische richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van doeltreffende organisatorische interventies op geherstructureerde werkplekken, met het oog op het minimaliseren van de negatieve gevolgen van herstructurering voor de resterende werknemers en de bevordering van een positieve en productieve werkomgeving. Dit zal uit verschillende informatiebronnen worden gehaald, met inbegrip van een literatuuroverzicht (taak A), kwalitatieve diepte-interviews met deskundigen (taak B) alsook analyses en beoordeling van bedrijfsvoorbeelden (taak C). In deze laatste fase van de opdracht wordt van de contractant verwacht dat hij een vergelijkend overzicht maakt van de uitgewerkte voorbeelden en hieruit belangrijke lessen trekt voor een publiek dat bestaat uit zowel vakmensen als beleidsmakers (taak D).

Verwachte resultaten:

— definitief tussentijds verslag (ongeveer 10 bladzijden of 4 000 woorden),

— eindverslagen inzake voorbeelden (5) van ongeveer 10-15 bladzijden of 4 000-6 000 woorden per voorbeeld,

— definitief vergelijkend overzicht van ongeveer 25 bladzijden of 10 000 woorden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie punt 5.3.2 van de inschrijvingsdocumenten die zijn verstrekt in deel B van de aanbestedingsstukken die toegankelijk zijn op de site voor e-tendering (https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home) onder de specifieke oproep tot inschrijving.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/11/2016
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2016
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

de inschrijvingen worden geopend in de kantoren van Eurofound, zaal nr. LH5.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 persoon mag de inschrijver vertegenwoordigen bij de opening; diens deelname blijft beperkt tot de rol van waarnemer. Gelieve mevrouw Lidia Jankowska van tevoren te laten weten dat u de opening van de inschrijvingen wilt bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Oproepen tot inschrijving staan open voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen van de EU-lidstaten en van landen die de bijzondere overeenkomst op het gebied van overheidsopdrachten van de Europese Unie hebben ondertekend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2016