Услуги - 339985-2016

01/10/2016    S190

Полша-Варшава: Закупуване на цифров модел на повърхността по границите на ЕС

2016/S 190-339985

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Frontex
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 222059500
Факс: +48 222059501
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1919
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Закупуване на цифров модел на повърхността по границите на ЕС.

Референтен номер: Frontex OP/625/2016/RS.
II.1.2)Основен CPV код
72319000 Услуги по доставка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Закупуване на набор от пространствени данни на цифров модел на повърхността (DSM), който може да бъде използван за анализи и визуализации. Под цифров модел на повърхността (DSM) се разбира цифров модел на релеф, който включва оценки на „първа повърхност“ (напр. растителност и направени от човека структури).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Основно място на изпълнение:

Дистанционни услуги и седалището на Frontex.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Закупуване на набор от пространствени данни на цифров модел на повърхността (DSM), който може да бъде използван за анализи и визуализации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 70
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Доказателството, че оферентът е вече установен като признато юридическо лице и е регистриран в съответния професионален или търговски регистър.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Списък с поръчките, подобни на предмета на този търг, с нетна стойност над 300 000 EUR, извършени през последните 3 години (през 2013, 2014 или 2015 г.) Списъкът трябва да посочва следното: дати, реципиенти и кратко описание на дейностите по проектите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Най-малко 2 референтни писма от клиенти, потвърждаващи доброто качество на предоставените услуги, посочени в гореспоменатия списък с поръчки.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Безрезултатната тръжна процедура за въпросния предмет, както и повишеният миграционен натиск доведоха до необходимостта за ускорена процедура, така че Frontex да може да предостави на държавите-членки от първа линия най-новите инструменти за подкрепа на техните дейности по мониторинг.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/10/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/10/2016
Местно време: 11:00
Място:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, ПОЛША.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Разрешава се само 1 представител на оферент; моля, уведомете Frontex предварително за участието на: procurement@frontex.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2016