Diensten - 339988-2019

Submission deadline has been amended by:  437062-2019
19/07/2019    S138

Polen-Wroclaw: Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen

2019/S 138-339988

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Postadres: ul. Powstańców Śląskich 186
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-139
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Dec, Agnieszka Pelc
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 713347379
Fax: +48 713347363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Regionalne projekty wdrożeniowe – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T etap 1

Referentienummer: O.WR.D-3.2410.169.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51900000 Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, uruchomienie Modułów Rozproszonych w pasie drogowym dróg wyszczególnionych poniżej oraz integrację ich z Systemem Centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu.

Część 1 – w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR Stryków.

Część 2 – w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu - drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A1, A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
71320000 Technische ontwerpdiensten
72227000 Advies over software-integratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71 Łódzkie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zamówienie będzie polegało na:

a) zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej (Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią telekomunikacyjną oraz wykonaniu testów (SAT, FAT, SIT);

b) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem

I wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR Stryków;

c) integracji (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych, w tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego (za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie Wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego);

d) usług rozwoju;

e) usług wsparcia i utrzymania w ramach projektu KSZRD E1.

W zakresie prac przewidziane jest także:

— przejęcie i świadczenie usług wsparcia i utrzymania modułów rozproszonych wykonanych przez wykonawców kontraktów drogowych (poza KSZRD Etap 1), uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym (prawo opcji),

— kontynuacja świadczenia usług wsparcia i utrzymania Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych wdrożonych i utrzymywanych w ramach zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie dodatkowej klasy/klas Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— przeniesienie istniejących serwerów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych dot. poboru opłat z Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

— przekazanie zwrotne KSZR-RPW do GDDKiA lub Wykonawcy Następczemu.

2. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 840 dni od podpisania umowy w zakresie wdrożenia Systemu, a następnie świadczenia usług wsparcia i utrzymania przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany etapowo, z podziałem na sześć Kamieni Milowych. o których mowaze względu na ograniczonaliczbę znaków w SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie opisanym w pkt. 5.1.IDW odpowiednio dla tej części.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w szczególności w przypadku, gdy w trakcie świadczenia Usługi zaistnieje konieczność zwiększenia zakresu prac przewidzianych w zamówieniu podstawowym w stosunku do obszaru na którym jest realizowane zamówienie podstawowe.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, odpowiednio na takich samych warunkach i zasadach, jakie zostały określone w Umowie dla zamówienia podstawowego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nieinwazyjne rozwiązania techniczne / Weging: 20,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Koszt utrzymania / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 88
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie:

1) usług wsparcia i utrzymania polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia

I utrzymania modułów rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym uprzednio zintegrowanych z Systemem Centralnym;

2) kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania Modułów wdrożeniowych Rozproszonych i pozostałych komponentów systemu przez kolejne miesiące, maksymalnie do 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia i utrzymania w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania Klas Modułów Rozproszonych wykonanych w ramach prawa opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

3) zaprojektowania, dostawy i wdrożenia dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

4) zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu "Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1" oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 900 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset tysięcy 00/100).

2. Wykonawca, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości do 20 % wartości umowy (brutto).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

"Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
71320000 Technische ontwerpdiensten
72227000 Advies over software-integratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
NUTS-code: PL52 Opolskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie będzie polegało na:

a) zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej (Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią telekomunikacyjną oraz wykonaniu testów (SAT,FAT, SIT);

b) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem

I wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR Wrocław-Widawa;

c) integracji (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych,

W tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego

(za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie Wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego);

d) usług rozwoju

e) usług wsparcia i utrzymania w ramach projektu KSZRD E1.

W zakresie prac przewidziane jest także:

— przejęcie i świadczenie usług wsparcia i utrzymania modułów rozproszonych wykonanych przez wykonawców kontraktów drogowych (poza KSZRD Etap 1), uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym (prawo opcji),

— kontynuacja świadczenia usług wsparcia i utrzymania Modułów Rozproszonych wdrożonych i utrzymywanych w ramach zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie dodatkowej klasy/klas Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— przekazanie zwrotne KSZR-RPW do GDDKiA lub Wykonawcy Następczemu.

2. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 840 dni od podpisania umowy w zakresie wdrożenia Systemu, a następnie świadczenia usług wsparcia i utrzymania przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany etapowo, z podziałem na sześć Kamieni Milowych. o których mowaze względu na ograniczonaliczbę znaków w SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie opisanym w pkt. 5.1.IDW odpowiednio dla tej części.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w szczególności w przypadku, gdy w trakcie świadczenia Usługi zaistnieje konieczność zwiększenia zakresu prac przewidzianych w zamówieniu podstawowym w stosunku do obszaru na którym jest realizowane zamówienie podstawowe.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, odpowiednio na takich samych warunkach i zasadach, jakie zostały określone w Umowie dla zamówienia podstawowego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nieinwazyjne rozwiązania techniczne / Weging: 20,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Koszt utrzymania / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 88
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie:

1) usług wsparcia i utrzymania polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia

I utrzymania modułów rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym uprzednio zintegrowanych z Systemem Centralnym;

2) kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania Modułów wdrożeniowych Rozproszonych i pozostałych komponentów systemu przez kolejne miesiące, maksymalnie do 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia i utrzymania w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania Klas Modułów Rozproszonych wykonanych w ramach prawa opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

3) zaprojektowania, dostawy i wdrożenia dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

4) zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu "Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1" oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100).

2. Wykonawca, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości do 20 % wartości umowy (brutto).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.Wykonawca musi wykazać:

— średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości w wysokości nie mniejszej niż 20 mln PLN,

— Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 10 mln PLN.

2. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a)sprawozdania finansowego: rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego wysokości nie mniejszej niż 10 mln PLN

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Eventuele minimumeisen:

1) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości

Nie mniejszej niż 20 mln PLN;

2)Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 10 mln PLN.

3. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:

— dla „przychodu” wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zakończenia roku obrotowego,

— dla „ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej” wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. III.1.2 OgłoszeniaWykonawcy wykazują łącznie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a) Wykonawcy:

Wykonawca zamówienia musi wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, co najmniej:

1.jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym, o wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto, obejmującego łącznie wszystkie niżej wymienione elementy:

— centrum zarządzania lub sterowania ruchem drogowym z minimum trzema stanowiskami dla operatorów, które musiało umożliwiać prezentację danych z systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym na wielkoformatowej ścianie wizyjnej o minimalnych wymiarach:270x150 cm,

— minimum 10 znaków o zmiennej treści realizujących scenariusze zarządzania ruchem, które zostały opracowane i zaimplementowane do systemu centralnego,

— system wizyjny zbudowany z co najmniej 15 kamer PTZ (z ang. Pan/Tilt/Zoom) monitoringu wizyjnego, w skład którego wchodziła cyfrowa transmisja i rejestracja obrazu, transmisja za pomocą sieci światłowodowej,

— system pomiaru ruchu z instalacją co najmniej 10 punktów detekcji określającej stan i parametry ruchu.

2. dwa zamówienia,każde z nich polegające na zintegrowaniu co najmniej trzech różnych rozwiązań informatycznych funkcjonujących w pasie drogowym, dostarczonych przez różnych producentów, np. podłączenie do systemu centralnego co najmniej trzech różnych typów drogowych rozwiązań informatycznych. Warunek musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden Podmiot udostępniający zasoby na zasobach, którego polega Wykonawca;

3. w ramach jednego zamówienia wykonał dokumentację projektową, na podstawie której zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie kanałów technologicznych i sieci światłowodowych w infrastrukturze liniowej z minimum 15 punktami węzłowymi o łącznej długości kanałów minimum 10 km i sieci światłowodowej minimum 10 km;

4. w ramach jednego zmówienia świadczył usługi serwisowe polegające na utrzymaniu przez okres minimum 12 miesięcy urządzeń systemu zarządzania ruchem zainstalowanych w pasie drogowym, o wartości systemu nie mniejszej niż 500 tyś. PLN brutto, obejmującego łącznie co najmniej trzy rodzaje urządzeń spośród niżej wymienionych:

— znaki lub tablice o zmiennej treści,-drogowe stacje meteorologiczne,

— kamery monitoringu wizyjnego typu PTZ,

— stałe stacje pomiaru ruchu drogowego dla pomiarów natężenia ruchu i klasyfikacji pojazdów.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia przez Wykonawcę więcej niż jednego z ww. warunków w ramach jednego zamówienia.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach w/w warunku.

Ze względu na ograniczona liczbę znaków, ktore można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostale informacje ("wyjaśnienia") zawarto w siwz dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA cd opisu w sekcji III.1.3 minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Eventuele minimumeisen:

Poniżej cd opisu sekcji III.1.3) w zakresie osób, ktore będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

b) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1) Kierownik Projektu - 1 osoba:

Doświadczenie zawodowe:Pełnił funkcję kierowniczą w projekcie (tj. kierownika projektu lub dyrektora projektu), po stronie wykonawcy, w co najmniej dwóch zamówieniach ukończonych, w ostatnich 8 latach przed terminem złożenia oferty.

Każde z zamówień obejmowało zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym, o wartości minimum 10 mln PLN brutto. W każdym z zamówień osoba pełniła funkcję kierowniczą przez okres minimum 12 miesięcy obejmujący etap końcowy zamówienia aż do jego zakończenia.

2) Ekspert ds. architektury systemów informatycznych-1 osoba:

Doświadczenie zawodowe:doświadczenie w integracji systemów informatycznych, potwierdzone udziałem na stanowisku specjalisty odpowiedzialnego za integrację IT, w jednym zakończonym w ostatnich 5 latach zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i wdrożeniu rozwiązania integrującego co najmniej pięć różnych systemów informatycznych (różnych dostawców), o wartości zadania co najmniej 300 tys. PLN brutto.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji ze wskazanych powyżej.

Przez „etap końcowy zamówienia” Zamawiający rozumie etap odbiorów, poprzedzający wystawienie przez zamawiającego/zlecającego protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu Przez zakończenie zamówienia Zamawiający rozumie doprowadzenie do uruchomienia systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym zakończone dokonaniem odbioru przez zamawiającego/zlecającego potwierdzone wystawieniem protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach w/w warunku

2.Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a)wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazują łączenie.

4. ze względu na ograniczona liczbę znaków, ktore można wprowadzić do treści ogloszenia, pozostale informacje zawarto w siwz dostępnej wraz z zniniejszym ogloszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie zmian, zostało zawarte w SIWZ.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian. Zostało zawarte w SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku, gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r, poz.1126 ze zm).

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

10. Okres związania z ofertą, o którym mowa w pkt. IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości do 20 % wartości umowy (brutto). Zaliczka zostanie rozliczona przez Wykonawcę z kwoty wynagrodzenia za realizację Kamienia Milowego w terminie wskazanym na realizację Kamienia Milowego w ten sposób, że Wykonawca pomniejszy kwotę wynagrodzenia należnego za realizację tego Kamienia Milowego o wartość otrzymanej od Zamawiającego zaliczki. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Kamienia Milowego Zamawiający jest uprawniony do podjęcia decyzji o utracie prawa do korzystania z zaliczkowego sposobu rozliczania wynagrodzenia dla kolejnych Kamieni Milowych. Szczegółowo zasady finansowania opisane zostały w Tomie II SIWZ.

14. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pełny opis kryteriów udzielania zamówienia zawarto w IDW dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Plaats: Warszawa
Land: Polen
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2019