Dienstleistungen - 339991-2021

06/07/2021    S128

Danmark-Kgs. Lyngby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 128-339991

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11715311
Postadresse: Toftbækvej 12
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jane Drejer Nielsen
E-mail: jdnie@ltk.dk
Telefon: +45 30624196
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ltk.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8cec13f-6382-48cd-9dc1-6da72b222a06/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8cec13f-6382-48cd-9dc1-6da72b222a06/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8cec13f-6382-48cd-9dc1-6da72b222a06/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af parallelopdrag i forbindelse med udviklingen af Kongens Lyngby Centrum

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, der skal sætte rammer for offentlige og private projekter og omsættes til konkrete byrumsprojekter. På denne baggrund udbyder Lyngby-Taarbæk Kommune 3 parallelle kontrakter med karakter af rammeaftaler, der hver indeholder en forpligtelse til i parallelopdraget at udarbejde et forslag til en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Derudover indeholder rammeaftalerne en mulighed for Lyngby-Taarbæk Kommune for at tilkøbe rådgivningsydelser til færdiggørelse af udviklingsplanen samt til projektering af byrum i delområderne 1, 3 og 10. Der vil blive indgået rammeaftale med hver af de 3 vindende rådgiverteams. Hvert rådgiverteam skal udarbejde et forslag til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum i en parallelopdragsproces og modtager et fast honorar på 600 000 DKK herfor.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71410000 Byplanlægning
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
71210000 Arkitektrådgivning
71300000 Ingeniørvirksomhed
71220000 Arkitektprojektering
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lyngby-Taarbæk Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, der skal sætte rammer for offentlige og private projekter og omsættes til konkrete byrumsprojekter. Det sker for at fremtidssikre Kongens Lyngby Centrum som en levende og oplevelsesrig by, for at udvikle de fremtidige byrum langs letbanen og i tilknytning til klimatilpasningsprojekter samt for at sætte en politisk retning for fremtidige private og offentlige investeringer i byen.

På denne baggrund udbyder Lyngby-Taarbæk Kommune 3 parallelle kontrakter med karakter af rammeaftaler, der hver indeholder en forpligtelse til i parallelopdraget at udarbejde et forslag til en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Der vil således blive fundet 3 vindere af udbuddet, og der vil blive indgået rammeaftale med hver af de 3 vindende rådgiverteams.

Hvert rådgiverteam skal udarbejde et forslag til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum i en parallelopdragsproces og modtager et fast honorar på 600 000 DKK herfor. Foruden forpligtelsen til at udarbejde et ideoplæg til udviklingsplanen indeholder hver af rammeaftalerne en forpligtelse til efter afslutning af parallelopdragsprocessen at levere rådgivning til færdiggørelse af udviklingsplanen samt til projektering og rådgivning under udførelsen af byrummene i delområderne 1, 3 og 10. Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at foretage indkøb på rammeaftalen, og rådgiverteamsene er således alene garanteret at skulle deltage i parallelopdragsprocessen mod et fast honorar på 600 000 DKK.

Opgaverne i forbindelse med færdiggørelse af udviklingsplanen vil som udgangspunkt blive tildelt til den rådgiver, hvis forslag er vurderet at være det bedste ud fra en samlet vurdering heraf i henhold til bedømmelseskriterierne opstillet i program for parallelopdrag for Kongens Lyngby Centrum. Bedømmelsen af de indkomne forslag vil blive vurderet af et bedømmelsesudvalg. Lyngby-Taarbæk Kommune vil dog også kunne inddrage de 2 øvrige teams i forbindelse med delelementer i udviklingsplanen, hvor disse teams’ løsninger i parallelopdraget for enkelte elementer og/eller delområder isoleret set er vurderet at have nogle særlige kvaliteter. Opgaverne med projektering samt rådgivning under udførelsen af byrumsprojekterne i delområderne 1, 3 og 10 vil i givet fald blive tildelt til den rådgiver, der er vurderet at have leveret det bedste forslag til udviklingsplan.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og metode / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at den i pkt. II.1.5( angivne værdi er udtryk for den samlede, anslåede værdi af rammeaftalen, og at den angivne værdi i pkt. II.2.6( er udtryk for rammeaftalens maksimumværdi. Se nærmere i pkt. VI.3) yderligere oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Lyngby-Taarbæk Kommune skal som ordregivende myndighed kræve, at ansøger benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal derfor i forbindelse med sit tilbud udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal anvende det elektroniske ESPD, som kan udfyldes og indsendes direkte via udbudssystemet.dk. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD del II-VI.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud. Tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 6 og nr. 7, er ligeledes afskåret fra at afgive tilbud.

Tilbudsgiver skal derfor erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 6 og nr. 7. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B. Tilbudsgiver gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers egenkapital for det seneste tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital har været positiv i det senest disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal beskrive tilbudsgivers væsentligste igangværende eller afsluttede referencer vedrørende udarbejdelse af helhedsplaner, masterplaner eller udviklingsplaner og/eller deltagelse i konkurrencer eller parallelopdrag for bymidter og/eller centrumområder centralt beliggende i mellemstore eller store byer, hvor byen eller byområdet har et indbyggertal på minimum 10 000 indbyggere.

Tilbudsgiver skal endvidere beskrive tilbudsgivers væsentligste afsluttede referencer vedrørende projektering og udførelse af byrumsprojekt(-er) i tilknytning til komplicerede anlægsprojekter (infrastruktur, klimatilpasning mv.). Referencerne skal omfattede faserne i et anlægsprojekt frem til og med projektering og udførelse.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af projektet og ansøgers rolle. Beskrivelsen bør således indeholde følgende oplysninger:

— Bygherre

— Projektets karakter, herunder placering og størrelse af projektet samt indbyggertal (gældende for referencer vedr. helhedsplaner)

— Tilbudsgivers rolle og ydelser i projektet

— Tidspunktet for udførelse af opgaven.

I det omfang en tilbudsgiver måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer ordregiver tilbudsgiver til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument.

Der må max. fremsendes 4 referencer. Hver reference må max. omfatte 2 A4-sider. Vedlægges der mere end 4 referencer, vil alene de første 4 angivne referencer blive tillagt vægt ved vurderingen af tilbudsgivers egnethed.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 5 år kan dokumentere følgende referencer:

— Mindst én reference vedrørende udarbejdelse af en helhedsplan, masterplan eller udviklingsplan og/eller deltagelse i konkurrence eller parallelopdrag for bymidter og/eller centrumområder centralt beliggende i mellemstore eller store byer eller byområder, hvor byen eller byområdet har et indbyggertal på minimum 10 000 indbyggere. Rådgivers arbejde skal være afsluttet inden for de seneste 5 år eller igangværende.

— Mindst én reference vedrørende projektering samt rådgivning under udførelsen af byrumsprojekt(-er) i tilknytning til komplicerende anlægsprojekter (infrastruktur, klimatilpasning mv.). Referencen skal omfatte faserne i et anlægsprojekt frem til og med udførelse. Referencen skal være afsluttet inden for de seneste 7 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Idet tilbuddene afleveres elektronisk, vil det ikke være muligt for tilbudsgiverne at være til stede ved åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Den samlede værdi af opgaven i henhold til rammeaftalen anslås til 10 mio. DKK, baseret på at Lyngby-Taarbæk Kommune vælger at udnytte muligheden for at indgå rådgivningsaftaler om projektering af udvalgte byrumsprojekter omfattet af rammeaftalen inden for den aktuelt forventelige økonomiske ramme. Den maksimale værdi udgør dog 20 mio. DKK og er bestemt af alle de byrumsprojekter, det er muligt at indgå aftale om projektering af indenfor rammeaftalen. Den endelige økonomiske værdi af rammeaftalen afhænger af evt. beslutninger om etapedeling af projekterne, antal og omfang af projekteringsopgaver og beror på politisk beslutning om bevilling af økonomi til de enkelte byrumsprojekter.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om ordregivers tildelingsbeslutning.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2021