Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 339992-2021

06/07/2021    S128

Denmark-Hillerød: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 128-339992

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Region Hovedstaden
National registration number: 29190623
Postal address: Kongens Vænge 2
Town: Hillerød
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 3400
Country: Denmark
Contact person: Erik Lykke
E-mail: erik.lykke@regionh.dk
Telephone: +45 23994956
Internet address(es):
Main address: https://www.regionh.dk/
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306171&B=HOVEDSTADEN
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306171&B=HOVEDSTADEN
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kontrakt om RIS/PACS-løsning

Reference number: 21002483
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Region Hovedstaden ønsker at anskaffe en samlet RIS/PACS-løsning til specialerne radiologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin samt brystkræftscreening.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 800 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124110 Diagnostic systems
48100000 Industry specific software package
72100000 Hardware consultancy services
72200000 Software programming and consultancy services
72230000 Custom software development services
72240000 Systems analysis and programming services
72250000 System and support services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Kontrakten omfatter følgende hovedydelser:

A. Leverancen:

Leverandøren skal implementere en samlet RIS/PACS-løsning til specialerne radiologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin samt brystkræftscreening på Region Hovedstadens 6 hospitaler med billeddiagnostiske afdelinger fordelt på 12 matrikler og understøtte hospitalernes kliniske afdelinger på Region Hovedstadens 6 hospitaler samt Psykiatrien og Steno Diabetes Center. Løsningen skal understøtte gennemførelsen af ca. 1,5 mio. undersøgelser årligt.

Antallet af undersøgelser forventes at stige i kontraktperioden.

Løsningen skal understøtte henvisning/invitation, visitation og protokollering, booking, beskrivelse/vurdering, svarafgivelse, konferencer, billedvisning, billedarkivering og forskning samt brystkræftscreening i forhold til en defineret screeningspopulation.

Som en del af leverancen skal leverandøren migrere data fra de eksisterende løsninger til den nye løsning og understøtte paralleldrift i overgangsperioden, hvor patienter behandles på tværs af løsningerne.

B. Løbende ydelser:

Leverandøren skal drifte løsningen fra leverandørens datacenter, herunder stille løsningen til rådighed for ordregiver på de anførte matrikler.

Leverandøren skal drifte og stille et Vendor Neutral Archive til rådighed som en del af løsningen.

Herudover skal leverandøren drifte og stille specificerede og skalerbare miljøer til rådighed for kunden til brug for f.eks. forskning og test.

Leverandøren skal vedligeholde løsningen proaktivt og reaktivt efter dokumenterede processer.

Leverandøren skal supportere løsningen, herunder håndtere incidents og problems i kundens ITSM samt stille en service desk til rådighed for kundens udvalgte brugere til håndtering af 2nd og 3rd level support.

C. Bestillingsydelser:

Leverandøren skal levere standardbestillingsydelser og konsulentydelser relateret til kontraktens formål, herunder bl.a. oprettelse af yderligere miljøer, konfiguration og videreudvikling af løsningen samt uddannelse af kundens brugere. Herudover skal leverandøren på bestilling levere tilslutning til løsningen af yderligere billeddiagnostiske eller kliniske afdelinger og implementere/integrere til 3. partsprodukter med løsningen, herunder bl.a. AI-løsninger og algoritmer.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 60 %
Price - Weighting: 40 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 156
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kontrakten kan forlænges op til 24 måneder.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til hovedydelserne ”Leverancen”, ”Løbende ydelser” og ”Bestillingsydelser”, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4), litra A, B og C.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med hovedydelserne.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 for hver hovedydelse baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelsen.

På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som det gennemsnitlige antal tildelte point for hovedydelserne.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- ESPD del IV, B, 1) Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 600 mio. DKK i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

- ESPD del IV, C, 3) Levering af leverancer af den anførte type.

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Hver reference må ikke indeholde mere end 7 200 anslag (antal tegn med mellemrum). Hvis en reference indeholder mere end 7 200 anslag, vil alene de første 7 200 anslag blive taget i betragtning.

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), anførte hovedydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger/tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimum én reference, der dokumenterer erfaring med levering af en samlet RIS/PACS-løsning til specialerne radiologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin samt brystkræftscreening, hvor RIS/PACS-løsningen understøtter henvisning/invitation, booking, beskrivelse/vurdering, svarafgivelse og billedvisning. Den pågældende RIS/PACS-løsning skal være anvendt til at udføre minimum 250 000 undersøgelser årligt samlet indenfor ovenstående specialer i en organisation fordelt på minimum 2 udførende geografisk adskilte lokationer.

Minimum én reference, der dokumenterer erfaring med levering af en RIS/PACS-løsning, der understøtter regionalt organiseret brystkræftscreening, hvor RIS/PACS-løsningen understøtter booking, invitation, vurdering, svarafgivelse og billedvisning. Den pågældende RIS/PACS-løsning skal være anvendt til at udføre brystkræftscreening i forhold til en defineret screeningspopulation, hvor der årligt inviteres minimum 30 000 kvinder.

Minimum én reference, der dokumenterer erfaring med opretholdelsen af en gennemsnitlig tilgængelighed på 99,8 % på driften af en samlet RIS/PACS-løsning i en sammenhængende periode på 6 måneder inden for de seneste 3 år.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål relateret til prækvalifikation skal stilles senest den 30. juli 2021.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers formåen for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og punkt III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin kapacitet til rådighed for en ansøger, skal underskrive en støtteerklæring, forud for underskrift af kontrakten, såfremt den pågældende ansøger tildeles kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til det beskrivende dokument.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Der findes ikke noget mæglerorgan i Danmark
Town: x
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2,stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/07/2021