Tjenesteydelser - 340081-2019

19/07/2019    S138

Danmark-Hørsholm: Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk bistand

2019/S 138-340081

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Ådalsparkvej 2
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Karina With
E-mail: kw@withcon.dk
Telefon: +45 71960196
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108927501.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.horsholm.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3490
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Friis-Christensen
E-mail: anfr@novafos.dk
Telefon: +45 44208171
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.novafos.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/108927501.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/108927501.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgiverudbud af PH Park

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71356300 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk bistand
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

PH Park er ambitionen om et nyt, attraktivt boligområde i Hørsholm med en unik identitet, præget af variation og nytænkning.

PH Park rummer fire parceller til boligbebyggelse vedprivate investorer. Imellem disse fremtidige bebyggelser skal etableres et ambitiøst grønt og attraktivt parklandskab med en sø, der skal fungere som regnvandsbassin. Projektet bydes ud af Hørsholm Kommune og Novafos i fællesskab.

Ambitionen for PH Park er en varieret bebyggelse af højarkitektonisk kvalitet beliggende i et smukt, oplevelsesrigt og sanseligt landskab. Skitseprojektet er udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet SLA a/s. Dette ligger som grundlag for den kommende projektering.

Det er totalrådgiverydelsen i forbindelse med etableringen af parklandskab, byggemodning og regnvandsbassin inkl. ledningsanlæg med projektering af styret underboring som dette udbud omhandler.

Tryk her https://permalink.mercell.com/108927501.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 52 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71222000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
98351100 Tjenesteydelser i forbindelse med parkeringsfaciliteter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4) ovenfor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/11/2019
Slut: 14/02/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Graden af relevant erfaring med sammenlignelige projekter med nærværende opgave, udført indenfor de senest 3 år. Ved sammenlignelige projekter forstås projekter, der indeholder følgende elementer. Et projekt kan indeholde et eller flere elementer:

Rådgivning med spildevand- og regnvandsløsninger

Projektering af regnvandsløsninger på terræn

Projektering af regnvandsbassiner

Projektering af spildevandsløsninger

Rådgivning omfattende projektering af stier og vej

Rådgivning omfattende projektering af stier og vej med fokus på tilgængelighed

Rådgivning omfattende projektering af landskabsprojekt med beplantning

Rådgivning omfattende byggemodning

Rådgivning omfattende bæredygtighed indenfor landskabsprojekter

Rådgivning omfattende varetagelse af biodiversitet indenfor landskabsprojekter

Rådgivning omfattende projektering af understyret boring

Rådgivning med koordinering og parallelprojektering med flere eksterne developere

Rådgivning med koordinering og parallelprojektering med flere eksterne interessenter

Rådgivning med aflevering af driftsplan og driftsbudget

Rådgivning omfattende projektering af belysningsplan

Rådgivning vedr. varetagelse af arbejdsmiljø i projekteringsfasen og udførelsesfasen

Varetagelsen af byggeledelse ved udførelse af landskabsprojekt

Ansøgerens erfaring dokumenteres ved at fremsendelse af referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer bør derfor være beskrevet så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring. Elementerne i de sammenlignelige projekter vurderes ligeligt, et projekt opnå en vurdering ud fra antallet af elementer i det enkelte projekt, hvorfor jo flere sammenlignelige elementer - jo højere en vurdering vil den enkelte reference opnå.

Der må ikke afleveres flere end 8 referencer i alt. Referencer ud over de første 8 vil ikke blive taget i betragtning. Referencerne kan indskrives i ansøgerens ESPD, men de kan også fremsendes i et særskilt dokument. Referencerne må max. fylde 2 A4-sider pr. referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Spørgsmål i prækvalifikationsfasen, der modtages i Mercell senest d. 14.8.2019 kan påregnes besvaret senest d. 16.8.2019. Spørgsmål, der fremsendes efter dette tidspunkt, vil alene blive besvaret såfremt det er muligt at besvare disse senest 6 dage før tilbudsfristen. Herudover henvises til udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr.1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD og en underskrevent konsortieerklæring, se bilag til udbudsbetingelserne. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen, skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD og en støtteerklæring, se bilag til udbudsbetingelserne.

Se desuden punkt II.2.14) - for yderligere om ESPD'et.

Baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underrådgivere opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger, og hvem ansøger baserer sig på både for så vidt angår økonomisk formåen som teknisk formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver dissevirksomheder forventes at varetage.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.1.2 og punkt III.1.3 (fx en underrådgiver), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb ved underskreven støtteerklæring), jf. Udbudslovens § 144, stk. 2.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse det samlede omsætningstal for de to senest tilgængelige regnskabsår samt soliditetsgrad ved udgangen af seneste afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalen * 100/aktiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøgers omsætning for de seneste 2 regnskabsår samlet set udgør minimum 20 000 000 DKK og at soliditetsgraden ved udgangen af seneste regnskabsår udgør minimum 15 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anfører sine referencer fra tidligere opgaver, inkl. en beskrivelse af hver reference.

Der skal anføres minimum 3 og maksimum 8 sammenlignelige referencer på tilsvarende tekniske opgaver inden for beskrivelserne i projektet herunder etaperne byggemodning inkl. ledningsanlæg til regnvandsbassin og landskabsprojekt og regnvandsbassin påbegyndt indenfor de seneste 3 år. De angivne referencer vil danne grundlag for vurderingen af ansøgers egnethed ift. den udbudte opgave.

Beskrivelsen af referencerne skal som minimum indeholde:

— Kort entydig beskrivelse af den udførte opgave, herunder hvilke specifikke opgaver ansøgers virksomhed har udført i den pågældende reference,

— Ordregiver for opgaven,

— Opgavetype,

— Opgavens start- og slutdato,

— Opgavens værdi i DKK, rådgiverhonorar, herunder virksomhedens del af rådgiverhonoraret,

— Byggeprojektets samlede entreprisesum i DKK,

— Angivelse af kontaktperson hos opgavens ordregiver, herunder titel, navn, mailadresse og telefonnummer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan påvise mindst én referencer med opførelse af et regnvandsbassin, mindst en reference med opførelse landskabsprojekt hvor der var vægt på beplantning og mindst en reference med styret underboring Mindstekravene kan opfyldes ved aflevering af af en, to eller alle tre referencer. Dog skal alle tre mindstekrav være opfyldt.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til Udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/09/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 09/12/2019

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

Angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2019