Services - 34021-2022

21/01/2022    S15

Poland-Tomaszów Mazowiecki: Refuse and waste related services

2022/S 015-034021

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
National registration number: 7732171153
Postal address: ul. Kępa 19
Town: Tomaszów Mazowiecki
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-200
Country: Poland
Contact person: Andrzej Rosiak
E-mail: ar@zgwk.pl
Telephone: +48 447242292
Fax: +48 447242292
Internet address(es):
Main address: https://www.zgwk.pl
Address of the buyer profile: https://www.zgwk.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zgwk.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zgwk.eb2b.com.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH TWI.3201.1.2022

Reference number: TWI.3201.1.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

Część 1 - zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach: 20 02 01, 20 03 01, 20 02 03

Część 2 - zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach: 20 02 03, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 99

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ i załącznikach do SWZ

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 - zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach: 20 02 01, 20 03 01, 20 02 03

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 - zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach: 20 02 01, 20 03 01, 20 02 03

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji - 45Mg

20 03 01 niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne - 863 Mg

20 02 03 inne odpady nie ulegające biodegradacji - 38 Mg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 - zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach: 20 02 03, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 99

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 - zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach: 20 02 03, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 99

20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji - 200 Mg

20 03 02 odpady z targowisk - 300 Mg

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów - 220 Mg

20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - 225 Mg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 06-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022