Строителство - 340215-2018

04/08/2018    S149    агенции - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Иcпaния-Аликанте: Подобрения на климатичната инсталация

2018/S 149-340215

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Национален регистрационен номер: V-03965324
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante
код NUTS: ES521
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: procurement@euipo.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3898
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подобрения на климатичната инсталация

Референтен номер: AO/007/18
II.1.2)Основен CPV код
71242000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на поръчката включва всички управленски, технически и административни дейности за:

1) Изготвяне и обработка на проектите, свързаните с него допълнителни документи, както и BIM моделиране (моделиране по информация за сградата) за доставката, монтажа, изпитването и пускането в експлоатация на оборудването за ремонтните работи, които са предмет на тази покана за участие в търг. Това включва също и проект за разпределение на обзавеждането и вътрешен дизайн на базата на стандартното обзавеждане на EUIPO.

Изпълнителят ще отговаря за подготовката на цялата необходима документация, за да получи всички необходими лицензи и разрешения от самото начало до въвеждането в експлоатация и узаконяването им.

2) Извършване на работите. Материалното изпълнение на дейностите за доставка и монтиране на оборудването, посочено в проекта, включително осигуряване на всички материали, труд и инструменти. Доставката на стандартно обзавеждане в EUIPO е изключена;

3) Поддръжка по време на гаранционния срок.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45213150
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521
Основно място на изпълнение:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Испания.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

EUIPO възнамерява да възложи договор за изготвяне на проекта и последващо изпълнение на ремонтните работи в следните зони на сграда АА1, главно поради необходимостта от обновяване на климатичните инсталации:

— Северен край на етаж 4;

— Южен край на етажи 4 и 5;

— Северният и южният край на покрива.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 269
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Пълното обновяване на хидроизолационната система на цялата покривна повърхност, както е посочено в плановете, е опция, Оферентите трябва да включат такава възможност в тяхното техническо и финансово предложение; въпреки това, възлагащият орган има право да поръча или не.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/09/2018
Местно време: 13:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/10/2018
Местно време: 11:00
Място:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Испания.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да изпрати до 2-ма представители.

Имената и номерата на документите за самоличност на представителите трябва да се изпратят до EUIPO по електронна поща на procurement@euipo.europa.eu до 28.9.2018 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Тръжните документи ще бъдат налични за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3. Уебсайтът ще се обновява периодично и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации, изменения или отговори на въпроси по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxemburgo
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/07/2018