Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 340215-2018

04/08/2018    S149    Agentschappen - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Alicante: Verbeteringen op het gebied van airconditioning

2018/S 149-340215

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante
NUTS-code: ES521
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3898
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verbeteringen op het gebied van airconditioning

Referentienummer: AO/007/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71242000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat alle technische, administratieve en beheeractiviteiten voor:

1) Opstelling en verwerking van de projecten, de bijbehorende aanvullende documentatie en bouwinformatiemodellering voor de levering, installatie, het testen en de inbedrijfstelling van de apparatuur voor de renovatiewerkzaamheden waarop deze uitnodiging tot inschrijving betrekking heeft. Dit omvat ook een project voor de distributie van meubilair en interieurdecoratie in de gebouwen op basis van het standaardmeubilair van het EUIPO.

De contractant is verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle vereiste documentatie om alle nodige licenties en vergunningen te verkrijgen vanaf het begin tot aan de inbedrijfstelling en de legalisatie.

2) De uitvoering van de werkzaamheden. De materiële uitvoering van de leverings) en installatiewerkzaamheden zoals gedefinieerd in het project, met inbegrip van het leveren van alle materialen, arbeid en hulpmiddelen. De levering van standaardmeubilair aan het EUIPO is niet inbegrepen.

3) Onderhoud tijdens de garantieperiode.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45213150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spanje.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het EUIPO is voornemens een contract te gunnen voor het opstellen van het project en de daaropvolgende uitvoering van de renovatiewerkzaamheden in de volgende delen van het AA1-gebouw, voornamelijk vanwege de noodzaak van de renovatie van klimaatregelingsapparatuur:

— noordkant op etage 4,

— zuidkant op etages 4 en 5,

— noord- en zuidkant op het dak.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 269
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Een volledige renovatie van het waterdichtingssysteem op het volledige dakoppervlak, zoals aangegeven op de plannen, is een optie. De inschrijvers moeten deze mogelijkheid in hun technisch en financieel voorstel opnemen; de aanbestedende dienst heeft echter het recht deze al dan niet te bestellen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/09/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spanje.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijver mag maximaal 2 personen afvaardigen.

Het EUIPO moet vóór 28.9.2018 per e-mail (procurement@euipo.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en identiteitskaartnummers van de vertegenwoordigers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3. De website wordt regelmatig bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht of antwoorden op vragen zijn gepubliceerd tijdens de aanbestedingsperiode.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburgo
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2018