Строителство - 340234-2018

04/08/2018    S149    Сметна палата - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Работи по обновяване, възстановяване и ремонт на сградите на Европейската сметна палата

2018/S 149-340234

Обявление за поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Европейска сметна палата
12, rue Alcide De Gasperi
Luxembourg
L-1615
Люксембург
Лице за контакт: Service des appels d'offres et contrats
Телефон: +352 4398-47611
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Факс: +352 4398-46667
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eca.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3877
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Работи по обновяване, възстановяване и ремонт на сградите на Европейската сметна палата

Референтен номер: AO 641
II.1.2)Основен CPV код
45430000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Европейската сметна палата, наричана по-долу „Палата“, възнамерява да избере икономически оператор, наричан по-долу „изпълнител“, за извършване на работи по обновяване, възстановяване и ремонт на затворените и покрити пространства и довършителни работи по нейните сгради.

Ще бъде сключен рамков договор за извършване на два вида строителни работи:

- работи по поддръжка и ремонт, които ще се извършват през целия срок на договора според нуждите на Палатата: дейности по поддръжка, дейности по възстановяване с оглед поддържане нивото на качество на наследството на сградата, различни ремонти на щори, врати и прозорци, повтарящи се доставки на части за ремонтите и др.;

- проекти за обновяване или възстановяване, които представляват по-сложни работи върху по-големи зони, налагащи намеса на няколко фирми.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45420000
45454000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU0
Основно място на изпълнение:

Люксембург Кирхберг

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Палатата е изготвила предварителен и неизчерпателен списък на работите по поддръжка и ремонт и на проектите за обновяване или преустройство, които могат да влизат в рамките на „поръчка за покупки“ във връзка с този рамков договор. Той не представлява ангажимент от страна на Палатата да поръча изпълнението на тези работи и ще се развива във времето според нуждите.

Работи по поддръжка и ремонт:

- реновиране (смяна на пода и боядисване на стените) на 2 кабинета на членове годишно (площ на кабинета между 160 m2 и 185 m2) - всяка година през август;

- редовно боядисване на общите части на сградите (+/- 4000 m2 годишно) - всяка година когато и както се появи нужда;

- малки ремонти в сградите (+/- 10 работни дни на намесата за 2 души годишно), групирани по дни на намеса - всяка година когато и както се появи искане;

- смяна на заключващите цилиндри на 300 елемента от фасадата с жалузи на К2 - през 2019 г.;

- реновиране на боята и табелите на паркинга (площ на паркингите: +/- 7500 m2) - през 2021 г.;

- смяна на мокета на коридорите в сграда К3 (+/- 2000 m2) - през 2022 г.;

- работи по боядисване на външните фасади, както и стените с бяла мазилка на сграда К2, които покриват етажи от 0 до 6 (+/- 2000 m2) - през 2022 г.;

- поставяне на обезопасителен филм върху +/- 5000 m2 стъкла на сградите - през 2019-2020-2021 г.

Проекти за обновяване или възстановяване (проектите са поставени в този списък във възходящ ред на предвидените работи и инвестиции):

- допълнителни работи във връзка с възстановяването на контрола за автомобили в зоната за доставка - през 2021 г.;

- допълнителни работи във връзка с монтажа на моторизирани врати на паркинга (изграждане и боядисване на бетонна стена) - през 2019 г.;

- обновяване на 2 кабинета на членове годишно с промяна на прегражденията (площ на кабинет между 160 m2 и 185 m2) - всяка година когато и както възникне нужда;

- реновиране на офисите на партера на сграда К1 (+/- 150 m2) - през 2020 г.;

- трансформиране на старата зала за информационни технологии (+/- 75 m2) в сграда К2 в гардеробни - през 2020 г.;

- реновиране на рецепцията и входа на сграда К1 (+/- 340 m2) - 2019 г. - продължителност над 3 месеца;

- реновиране на зала „Aigner“ (±140 m2) с монтаж на 2 кабини за устен превод - 2019 г. - продължителност над 3 месеца;

- създаване на център за посетители в сграда К1 ниво -1 в „Agora“ (+/- 250 m2) - 2020 г. до 2022 г.;

- създаване на пространства за „Activity Based Working (ABW)“ (Базирана на действия работа) в сграда К2 - 2019 г. до 2021 г.;

- създаване на пространства за ABW[1] в сграда К2 (пълно реновиране със създаване на нови помещения с 2 зони на етаж (5 пъти +/- 300 m2), частично реновиране на прилежащите зони (зали за асансьори, коридори, технически зали), отваряне и затваряне на +/- 3500 m2 таван и смяна на +/- 3 500 m2

окачен таван).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Общ бюджет на Европейския съюз

II.2.14)Допълнителна информация

Работите, които ще се извършват, са разделени на две части в списъка с цените:

- част I са работи, вече дефинирани и описани по-долу, чиито количества могат да бъдат прогнозирани;

- част II са работи от комисионна поръчка. Точното съдържание на тези работи и ремонти ще бъде посочено според офертите на изпълнителя - вж. тръжните спецификации, глава А.1 за повече информация.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

С подаването на оферта оферентите потвърждават, че имат правната способност да изпълнят поръчката (вж. клетвената декларация в приложение 3).

Доказателствата за представяне относно изискванията за правна способност са следните:

— учредителният документ за дружеството и/или най-актуалният вариант на меморандума и устава;

— доказателство за вписване в професионален или търговски регистър, според условията, посочени от законодателството на държавата, в която оферентът е установен, и във връзка с предмета на поръчката.

Тези доказателства ще бъдат изискани от оферентите, на които ще бъде предложено възлагането на поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Кандидатите трябва да имат достатъчно ресурси и финансови средства за изпълнението на рамковия договор (вж. клетвената декларация в приложение 3).

Изискването по отношение на икономическите и финансовите възможности е следното:

— Общият среден годишен оборот на оферента за последните 3 финансови години относно работите, за които се отнася поръчката, трябва да бъде равен или 2 пъти по-голям от годишната прогнозна стойност или 2 600 000  EUR;

- Изпълнителят трябва да има застраховка за професионална гражданска отговорност по следните критерии:

- застраховка за гражданска отговорност „Експлоатация“ и/или „По време на работа“.

Физически наранявания след бедствие: 2 500 000,00 EUR.

Материални и нематериални щети след бедствие: 500 000,00 EUR.

- застраховка за гражданска отговорност „След доставка“ и/или „След работи“;

Всички щети общо (телесни, материални и нематериални в последствие): 2 500 000,00 EUR на бедствие и на година;

Предоставени предмети и/или повредени от бедствие съществуващи предмети: 500 000,00 EUR.

Тези доказателства ще бъдат изискани от оферентите, на които ще бъде предложено възлагането на поръчката..

За подробности, вижте спецификациите, част А.8.2.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

От оферентите се изисква да разполагат с технически и професионални възможности за изпълнение на поръчката, както следва:

а) Оферентът трябва да има опит минимум 3 години в извършването на работи, сходни с тези, които са предмет на поръчката.

Като доказателство ще предостави списък с минимум 3 операции по обновяване и/или преустройство на пространства от офисен тип с груба площ над 1000 m2 на проект, изпълнени в последните 5 години, посочвайки сумата, датата на начало и край на работите и мястото. Изисква се също обяснение на точната задача на оферента във всяка операция, включващо също посочване на евентуалния подизпълнител. Работите, извършени от оферента, трябва да засягат поне 3 различни технически области измежду реализиране на дървени конструкции, реализиране на метални конструкции, боядисване, облицоване на подове от всякакъв тип, на тавани или прегради.

Палатата си запазва правото да изисква в който и да е момент сертификати или фактури във връзка с изпълнението на тези работи;

б) Оферентът или някой от неговите подизпълнители трябва да е одобрен от Министерството на околната среда на Люксембург да транспортира отпадъци от строителни работи или да докаже, че в момента е в процес на одобрение.

Като доказателство избраният оферент по поръчката ще предостави копие от разрешението или искането за разрешение;

в) Оферентът има разрешително за строителна фирма или известие за предлагане на услуги.

Избраният оферент ще представи доказателство за разрешението за изпълнение на строителни дейности, визирани в настоящата поръчка по списък А или В, предоставено от властите на Люксембург, ако е установен на територията на Люксембург. Занаятчийски предприятия, установени на територията на Конфедерация Швейцария (СН) или в държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), нямат нужда от разрешение, за да извършват услуги частично и временно в Люксембург, при условие, че уведомят Генерална дирекция „МСП и предприемачество“. В последния случай, оферентите се ангажират да спазват тези условия с подаването на офертата. Този критерий важи също за предприятия, чиито капацитет икономическият оператор смята да използва и за очакваните подизпълнители. Дружества, които не са установени в Люксембург, трябва да представят доказателство, че са одобрени в държавата, в която са установени, за строителните дейности, обхванати от настоящата поръчка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/10/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/10/2018
Местно време: 10:00
Място:

Европейска сметна палата

12, rue Alcide de Gasperi à Luxembourg-Kirchberg, Люксембург

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите или техните представители, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, трябва да потвърдят това писмено (електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu) най-късно до 4.10.2018 г. (12:00) и трябва да предоставят своята надлежна оторизация да представляват тяхното дружество или консорциума. Може да присъства само 1 лице от дружество/консорциум.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Посещение на място е планирано на 28.8.2018 г. от 9:30 до 17:00 ч. Посещението на място ще се проведе на следния адрес: 12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, Люксембург (да се явят на главната рецепция). Посещението на място се препоръчва силно.

Ако датата не ви устройва, приканваме ви да предложите друга дата, без датата за подаване на оферти, която не може да се променя.

От оферентите се изисква да потвърдят своето присъствие като изпратят електронно писмо до eca-procurement.service@eca.europa.eu не по-късно от 16 ч. в деня преди посещението на място.

Исканията за допълнителна информация трябва да бъдат изпращани посредством препратката „Изготвяне на въпрос“ в раздел „Въпроси и отговори“ на съответната страница на TED eTendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3877). Където е приложимо, допълнителната и гореспоменатата информация ще се публикуват на тази страница. Оферентите се съветват да се регистрират в приложението eTendering, за да получават известия по отношение на поръчката. Палатата не е задължена да отговаря на запитвания за допълнителна информация, получени по-малко от 6 работни дни преди крайния срок за подаване на офертите.

Моля, предайте офертата си в три екземпляра (един оригинал, едно копие на хартия с печат „копие“ и едно копие в електронен формат, позволяващо разширено търсене по ключова дума, на USB носител или CD-rom), изготвени на един от официалните езици на Европейския съюз.

Планираната начална дата на договора е 1.11.2018 г., при условие че договорът е подписан от двете страни до тази дата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Европейски омбудсман
Strasbourg
67001
Франция
Телефон: +33 388172313

Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието за решението за възлагане от оферента, или в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Европейска сметна палата, service des appels d'offres et contrats
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
Люксембург
Телефон: +352 4398-45540
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Факс: +352 4398-46955

Интернет адрес: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/07/2018