Būvdarbi - 340234-2018

04/08/2018    S149    Eiropas Revīzijas palāta - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Eiropas Revīzijas palātas ēku labiekārtošanas, atjaunošanas un remonta darbi

2018/S 149-340234

Paziņojums par līgumu

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Revīzijas palāta
12, rue Alcide De Gasperi
Luxembourg
L-1615
Luksemburga
Kontaktpersona: Service des appels d'offres et contrats
Tālrunis: +352 4398-47611
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fakss: +352 4398-46667
NUTS kods: LU

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3877
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Eiropas Revīzijas palātas ēku labiekārtošanas, atjaunošanas un remonta darbi

Atsauces numurs: AO 641
II.1.2)Galvenās CPV kods
45430000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Revīzijas palāta (turpmāk “palāta”) plāno izraudzīties uzņēmēju (turpmāk “darbuzņēmēju”), lai īstenotu labiekārtošanas, atjaunošanas un remonta darbus saistībā ar šo ēku ūdensnecaurlaidības un hermētiskajiem (“clos et couvert”) un apdares darbiem.

Tiks noslēgts pamatnolīgums, lai īstenotu 2 veidu būvdarbus:

— uzturēšanas un remonta darbus, kas jāpilda līguma darbības laikā atbilstoši palātas vajadzībām: uzturēšanas darbi, remonta darbi, kuru mērķis ir uzturēt arhitektūras mantojuma kvalitātes līmeni, dažādi žalūziju, durvju un logu remonta darbi, konkrēto rezerves daļu pastāvīga piegāde labošanas darbiem utt.,

— atjaunošanas vai renovēšanas projektus, kas ir sarežģītākas struktūras darbi, lielākām zonām, kam nepieciešama vairāku uzņēmumu palīdzība.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45420000
45454000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU0
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburga, Kiršberga

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Palāta ir izveidojusi provizorisku un neizsmeļošu sarakstu ar uzturēšanas un remonta darbiem, kā arī atjaunošanas vai renovēšanas projektiem, kas varētu tikt ietverti ar šo pamatnolīgumu saistīto pasūtījumu veidlapās. Šis saraksts palātai neuzliek nekādas saistības šo darbu īstenošanai, un laika gaitā tas var tikt mainīts atbilstoši vajadzībām.

Uzturēšanas un remonta darbi:

— 2 personāla kabinetu (platībā no 160 m2 līdz 185 m2) atjaunošana (grīdas seguma un sienu krāsas atjaunošana) gadā – katru gadu augustā,

— ēku kopējo telpu daļu regulārie krāsošanas darbi (± 4 000 m2 gadā) – katru gadu atbilstoši vajadzībām,

— neliela apjoma remontdarbi ēkās (± 10 palīdzības pasākumu darbdienas attiecībā uz 2 personām gadā), sadalīti palīdzības pasākumu dienās – katru gadu atbilstoši prasībām,

— slēdzeņu cilindru nomaiņa 300 fasādes vērtņu elementiem K2 ēkā – 2019. gadā,

— autostāvvietas un norādes zīmju krāsas atjaunošana (autostāvvietu platība ir ± 7 500 m2) – 2021. gadā,

— paklāju nomaiņa K3 ēkas gaiteņos (± 2 000 m2) – 2022. gadā,

— krāsošanas darbi ārējām fasādēm, kā arī sienām ar balto apmetumu K2 ēkā, aptverot 0.–6. stāvu (± 2 000 m2) – 2022. gadā,

— aizsargplēvju uzstādīšana ēku logiem ± 5 000 m2 platībā – 2019., 2020., 2021. gadā.

Atjaunošanas vai renovēšanas projekti (projekti šajā sarakstā ir sarindoti pēc darbu apjoma un plānotajiem ieguldījumiem):

— papildu darbi saistībā ar piegādes zonas transportlīdzekļu kontroles atjaunošanu – 2021. gadā,

— papildu darbi saistībā ar automātisko durvju uzstādīšanu autostāvvietā (betona sienas izbūve un krāsošana) – 2019. gadā,

— 2 personāla kabinetu atjaunošana (gadā) ar starpsienas ierīkošanu (kabineta platība ir no 160 m2 līdz 185 m2) – katru gadu atbilstoši vajadzībām,

— K1 ēkas apakšstāva biroju atjaunošanas darbi (± 150 m2) – 2020. gadā,

— K2 ēkas bijušās IT telpas pārveide (± 75 m2) par garderobi – 2020. gadā,

— K1 ēkas ieejas un reģistratūras atjaunošana (± 340 m2) – 2019. gads – darbības laiks pārsniedz 3 mēnešus,

— “Aigner” telpas atjaunošana (± 140 m2) un 2 mutiskās tulkošanas kabīņu uzstādīšana – 2019. gads – darbības laiks pārsniedz 3 mēnešus,

— apmeklētāju centra izveide K1 ēkas 1. stāvā (“Agora”) (± 250 m2) – 2020.–2022. gadā,

— darbībām pielāgotu darba (Activity Based Working – ABW) zonu izveide K2 ēkā – 2019.–2021. gadā,

— ABW(1) zonu izveide K2 ēkā (pilnīga atjaunošana un jaunu telpu izveide 2 zonās katrā stāvā (5 x ± 300 m2), blakus zonu daļēja atjaunošana (liftu vestibils, gaitenis, tehniskās telpas), griestu, kuru platība ir ± 3 500 m2, atvērumu ierīkošana un aizklāšana, paaugstināto grīdu, kuru platība ir ± 3 500 m2,

nomaiņa).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas Savienības vispārējais budžets

II.2.14)Papildu informācija

Īstenojamie darbi ir sadalīti 2 daļās cenu sarakstā:

— 1. daļa ietver iepriekš minētos un raksturotos darbus ar to paredzēto apjomu,

— 2. daļa ietver darbus, kuru pamatā ir samaksa par pakalpojumiem. Precīzs šo darbu un remontu izklāsts tiks sniegts, kad no darbuzņēmēja tiks pieprasīta tāme – sīkāku informāciju skatīt konkursa specifikāciju A.1. daļā.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Iesniedzot piedāvājumu, pretendenti atzīst, ka tiem ir līguma izpildei nepieciešamā rīcībspēja (skatīt godavārda apliecinājumu 3. pielikumā).

Iesniedzamie pierādījumi par rīcībspējas prasībām ir šādi:

— uzņēmuma reģistrācijas apliecība un/vai jaunākā dibināšanas līguma un statūtu versija,

— pierādījums par reģistrāciju profesionālajā vai komercreģistrā saskaņā ar pretendenta uzturēšanās valsts tiesību aktu noteikumiem un atbilstoši līguma priekšmetam.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai izraudzītajiem pretendentiem jāiesniedz minētie pierādījumi.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

kandidātiem jābūt pamatnolīguma izpildei pietiekamiem resursiem un finanšu līdzekļiem (skatīt godavārda apliecinājumu 3. pielikumā).

Prasības par saimnieciskajām un finansiālajām spējām ir šādas:

— pretendenta vidējam kopējam gada apgrozījumam pēdējos 3 finanšu gados līgumā minēto darbu jomā jābūt vismaz 2 reizes lielākam par aplēsto gada vērtību (2 600 000 EUR),

— darbuzņēmējam jābūt profesionālās darbības apdrošināšanai atbilstoši šādiem kritērijiem:

—— civiltiesiskās atbildības apdrošināšana izmantošanas jomā (“Exploitation”) un/vai būvdarbu laikā (“En cours de travaux”),

miesas bojājumi – seguma summa par prasījumu: 2 500 000,00 EUR,

īpašuma bojājumi un secīgie finanšu zaudējumi – seguma summa par prasījumu: 500 000,00 EUR,

—— civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pēc piegādes (“Après livraison”) un/vai pēc būvdarbu pabeigšanas (“Après travaux”),

visi zaudējumi kopumā (miesas bojājumi, īpašuma bojājumi un secīgie finanšu zaudējumi): 2 500 000,00 EUR par prasījumu (gadā),

uzticētās kustamās mantas un/vai iepriekš pastāvošā īpašuma bojājumi – seguma summa par prasījumu: 500 000,00 EUR,

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai izraudzītajiem pretendentiem jāiesniedz minētie pierādījumi.

Plašāku informāciju skatīt specifikāciju A.8.2. daļā.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentiem jāpierāda, ka tiem ir pamatnolīguma izpildei nepieciešamās tehniskās un profesionālās spējas, proti:

a) pretendentam jābūt vismaz 3 gadu pieredzei šim konkursam līdzīgu darbu īstenošanā.

Ir jāiesniedz pierādījums ar sarakstu, kurā norādīti vismaz 3 atjaunošanas un/vai pārveides pasākumi saistībā ar biroja tipa telpām, kuru bruto platība (1 projektā) pārsniedz 1 000 m2, un šiem darbiem jābūt izpildītiem pēdējo 5 gadu laikā, kā arī jānorāda to apjoms, uzsākšanas un pabeigšanas datums un vieta. Pretendentam ir jāiesniedz arī tā paveiktā uzdevuma izklāsts katrā pasākumā, ietverot arī norādes uz iespējamo apakšlīgumu slēgšanu. Darbuzņēmēja īstenotajiem darbiem jāattiecas uz vismaz 3 dažādām tehniskajām jomām, starp kurām ir koka un metāla izstrādājumu izgatavošana, krāsošanas darbi, visa veida grīdas seguma ieklāšana, starpsienu vai griestu uzstādīšana.

Palāta saglabā tiesības jebkurā laikā pieprasīt sertifikātus vai rēķinus saistībā ar šo darbu izpildi;

b) pretendentam vai 1 no tā līdzdarbuzņēmējiem vai apakšuzņēmējiem jābūt Luksemburgas Vides ministrijas izsniegtai atļaujai (vai jāpierāda, ka šīs atļaujas izsniegšana ir procesā) transportēt darbu izpildes laikā radītos atkritumus.

Izraudzītajam pretendentam kā pierādījums būs jāiesniedz minētās atļaujas vai pieprasījuma par atļaujas piešķiršanu kopija;

c) pretendentam jābūt pilnvarai veikt uzņēmējdarbību (kā uzņēmējam) vai ziņojumam par pakalpojumu sniegšanu.

Izraudzītajam pretendentam jāiesniedz pilnvaras, kuru izsniegušas Luksemburgas iestādes, ja pretendents ir reģistrēts Luksemburgas teritorijā, pierādījums par tādu būvniecības darbu veikšanu, kādi paredzēti šī līguma A un B sarakstā. Būvniecības uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti Šveices Konfederācijā (CH) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī, nav nepieciešama atļauja par uzņēmējdarbības veikšanu neregulāru un pagaidu pakalpojumu sniegšanai Luksemburgā, ja par to ir paziņots MVU un uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātam. Iepriekš minētajā gadījumā pretendenti, iesniedzot savu piedāvājumu, apņemas ievērot šos nosacījumus. Šis kritērijs attiecas arī uz personām, kuru spējas uzņēmējs plāno izmantot, vai uz potenciālajiem apakšuzņēmējiem. Uzņēmumiem, kas nav reģistrēti Luksemburgā, ir jāiesniedz pierādījums par savā uzturēšanās valstī izsniegtu atļauju saistībā ar šajā līgumā plānoto būvdarbu veikšanu.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 05/10/2018
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 12/10/2018
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Revīzijas palāta

12, rue Alcide de Gasperi à Luxembourg-Kirchberg, Luksemburga

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentiem vai to pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, tas jāapstiprina rakstiski (e-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu) līdz 4.10.2018 (12:00) un jāuzrāda atbilstoša pilnvara, kas ļauj pārstāvēt to uzņēmumu vai konsorciju. Piedalīties var tikai 1 uzņēmuma/konsorcija pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Vietas apmeklējums ir plānots 28.8.2018 no plkst. 9:30 līdz 17:00. Vietas apmeklējums notiks šādā adresē: 12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, Luksemburga (jāierodas galvenajā reģistratūrā). Vietas apmeklējums ir ļoti ieteicams.

Ja norādītajā datumā jums nav iespēju ierasties, varat piedāvāt citu datumu, tomēr piedāvājuma iesniegšanas datums gan nevar tikt mainīts.

Pretendentiem jāapstiprina sava dalība, nosūtot e-pastu (eca-procurement.service@eca.europa.eu) ne vēlāk kā dienā pirms vietas apmeklējuma līdz plkst. 16:00.

Papildu informācijas pieprasījumi jānosūta, izmantojot saiti “Izveidot jautājumu”, kas atrodas cilnē “Jautājumi un atbildes”, attiecīgajā TED “eTendering” lapā (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3877). Attiecīgā gadījumā šajā vietnē tiks publicēta papildu informācija un iepriekš minētā informācija. Pretendentiem ir ieteicams reģistrēties “eTendering” lietotnē, lai saņemtu paziņojumus par līgumu. Palātai nav pienākuma atbildēt uz papildu informācijas pieprasījumiem, kas saņemti vēlāk nekā 6 darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Piedāvājums jānosūta 3 eksemplāros (oriģināls, drukāta kopija ar zīmogu “kopija”, kā arī elektroniska kopija USB zibatmiņas vai CD-ROM diskā, lai būtu iespējams veikt uzlabotu meklēšanu pēc atslēgvārdiem) 1 no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Līguma plānotais sākuma datums ir 1.11.2018 ar noteikumu, ka līdz šim datumam abas puses ir parakstījušas līgumu.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Vispārējā tiesa
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Eiropas Ombuds
Strasbourg
67001
Francija
Tālrunis: +33 388172313

Interneta adrese: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no pretendenta informēšanas par piešķiršanas lēmumu vai lēmumu par nepiešķiršanu, vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Eiropas Revīzijas palāta, service des appels d'offres et contrats
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
Luksemburga
Tālrunis: +352 4398-45540
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fakss: +352 4398-46955

Interneta adrese: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
24/07/2018