Tjänster - 340238-2018

04/08/2018    S149

Belgien-Bryssel: Stöd till ytterligare regionala/lokala plattformar avseende samexistens mellan människor och stora rovdjur

2018/S 149-340238

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3938
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till ytterligare regionala/lokala plattformar avseende samexistens mellan människor och stora rovdjur

Referensnummer: ENV.D.3/SER/2018/0021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran avser tillhandahållande av tjänster för att underlätta intressenters dialog och att minska konflikter rörande skydd av stora rovdjur. Uppdragstagaren kommer att upprätta eller bidra till att upprätta minst 3 regionala eller lokala intressentplattformar och säkerställa driften av dessa (inbegripet stöd, sekretariat, medlare/kontaktperson, mötesplatser, catering, kommunikationsstrategi) samt använda relevanta tekniker för konfliktlösning. Minst 15 möten/seminarier bör anordnas för varje etablerad plattform (minst 3 plattformar). I vart och ett av de områden där de lokala/regionala plattformarna har upprättats kommer uppdragstagaren att säkerställa genomförandet av minst 2 till 3 relevanta åtgärder som anges i dokumentet ”Key actions for large carnivore populations in Europe” (Nyckelåtgärder för stora rovdjurspopulationer i Europa) (ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Öppen anbudsinfordran – tjänstekontrakt. Ett enda kontrakt på 36 månader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Detta har tidigare publicerats i förhandsmeddelande EUT 2018/S 056-123139, med benämningen ”Upprättande av regionala och lokala plattformar avseende samexistens mellan människor och stora rovdjur med fokus på nyckelåtgärder för stora rovdjur i områden med höga konfliktnivåer” och en budget på 500 000 EUR.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten (punkt 1.1 och 1.7 i förfrågningsunderlaget).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/09/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/10/2018
Lokal tid: 10:30
Plats:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Belgien, Salle D

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (inga utgifter ersätts).

Av organisatoriska och säkerhetsmässiga skäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på id-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till env-tenders@ec.europa.eu.

Om så inte sker förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt artikel 134.1.e) i tillämpningsföreskrifterna till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28.10.2015 kommer den upphandlande myndigheten att kunna använda det förhandlade förfarandet för ytterligare tjänster under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga avtalet (utan tidigare publicering av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller arbeten som består av en upprepning av liknande tjänster eller arbeten som har anförtrotts den ekonomiska aktör som samma upphandlande myndigheten tilldelat det ursprungliga avtalet, förutsatt att dessa tjänster eller arbeten överensstämmer med ett basprojekt för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikationen av ett meddelande om upphandling, om inte annat följer av villkoren som har framförts i paragraf 4 i artikel 134.

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar, som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Exakta uppgifter om tidsfrist eller tidsfrister för granskningsförfaranden:

Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i rubrik I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan du anföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen inom två år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Ett sådant överklagande leder varken till att tidsfristen för att lämna in ett överklagande skjuts upp eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

Du kan anföra ett överklagande till det organ som anges i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om tilldelningsbeslut.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/07/2018