Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Práce - 340245-2018

04/08/2018    S149

Luxembursko-Luxemburg: AO 06D30-2018-M003 — Všeobecné uzatvorenie rámcovej zmluvy na realizáciu stavebných, rekonštrukčných prác alebo prác na zlepšení budov Parlamentu

2018/S 149-340245

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Plateau de Kirchberg, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Direction projets immobiliers
E-mail: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3328
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Service du courrier officiel — Bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Direction projets immobiliers
E-mail: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

AO 06D30-2018-M003 — Všeobecné uzatvorenie rámcovej zmluvy na realizáciu stavebných, rekonštrukčných prác alebo prác na zlepšení budov Parlamentu

Referenčné číslo: 06D30-2018-M003
II.1.2)Hlavný kód CPV
45262700 Práce na zmene (úprave) budov
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Realizácia stavebných, rekonštrukčných prác alebo prác na zlepšení budov Európskeho parlamentu. Rámcová zmluva sa týka najmä všetkých budov parlamentu v Štrasburgu, ale pokrýva aj budovy v Luxemburgu a Bruseli, pričom sa uplatnia normy a pravidlá krajina vykonávania služieb.

Dodávateľ musí ako generálny dodávateľ pokryť všetky práce na budovách v oblasti rekonštrukcie, úpravy alebo novej výstavby: hrubé práce, dokončovacie práce, špeciálne techniky (kúrenie, ventilácia a klimatizácia, odsávanie dymu, elektroinštalačné práce silnoprúd a silnoprúd, inštalatérske práce atď.), lešenia a ochranné zariadenia atď.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 93 700 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FRF1 Alsace
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg

II.2.4)Opis obstarávania:

Všeobecné poskytovanie služieb pri realizácii stavebných, rekonštrukčných prác alebo prác na zlepšení budov Európskeho parlamentu. Rámcová zmluva sa týka najmä všetkých budov parlamentu v Štrasburgu, ale pokrýva aj budovy v Luxemburgu a Bruseli, pričom sa uplatnia normy a pravidlá krajina vykonávania služieb.

Dodávateľ musí ako generálny dodávateľ pokryť všetky práce na budovách v oblasti rekonštrukcie, úpravy alebo novej výstavby: hrubé práce, dokončovacie práce, špeciálne techniky (kúrenie, ventilácia a klimatizácia, odsávanie dymu, elektroinštalačné práce silnoprúd a silnoprúd, inštalatérske práce atď.), lešenia a ochranné zariadenia atď.

Objem prác pre túto rámcovú zmluvu je veľmi premenlivý v závislosti od potrieb a priorít parlamentu. Dodávateľ je povinný prispôsobiť svoje prostriedky, buď ich zvýšiť alebo znížiť, v závislosti od množstva, objemu a dôležitosti prác, ktoré sa majú vykonať.

Veľkú väčšinu prác, ktoré sú predmetom tejto rámcovej zmluvy, predstavujú zásahy v existujúcich, používaných budovách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 93 700 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať nasledujúcu podmienku:

— uchádzač musí byť zapísaný v živnostenskom alebo obchodnom registri, s výnimkou prípadu medzinárodnej organizácie.

V prípade zoskupenia hospodárskych subjektov musí každý člen predložiť dôkaz o oprávnení na poskytovanie predmetu obsiahnutého v zákazke.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 5
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/09/2018
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/09/2018
Miestny čas: 09:30
Miesto:

Bâtiment WIM, rue Belliard 80, Brusel.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pod hrozbou zamietnutia prístupu k otváraniu ponúk musia uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, potvrdiť svoj zámer e-mailom (inlo.ao.dir.d@europarl.europa.eu) najneskôr 2 pracovné dni pred dátum otvárania ponúk, pričom svoju účasť obmedzia na 1 osobu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Povinná prehliadka miesta sa bude konať dňa 23.8.2018 o 10:00.

Miestom stretnutia bude hlavný vchod do budovy LOW v Štrasburgu, allée du Printemps, F67070 Štrasburg.

Spôsoby účasti na prehliadke miest sú uvedené v konzultačných dokumentoch.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du président Robert Shuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/07/2018