Services - 34025-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Hardware consultancy services

2022/S 015-034025

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 10898824244
Postal address: Váci Út 182.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1138
Country: Hungary
Contact person: Korossy Emese
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Telephone: +36 14652572
Fax: +36 14652945
Internet address(es):
Main address: http://www.vizmuvek.hu
Address of the buyer profile: http://www.vizmuvek.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001644212021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001644212021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dokumentum előállító rendsz.támogatása fejlesztése

Reference number: EKR001644212021
II.1.2)Main CPV code
72100000 Hardware consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Keretszerződés, Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein működő Interaktív dokumentum előállító és nagytömegben előállított dokumentumok elektronikus aláírását biztosító rendszer szoftvertámogatása, hibaelhárítása és kapcsolódó fejlesztések elvégzése

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72100000 Hardware consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
NUTS code: HU120 Pest
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő székhelye (1138 Budapest, Váci út 182.), illetve az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszín.

II.2.4)Description of the procurement:

Keretszerződés, az Interaktív dokumentum előállító és nagytömegben előállított dokumentumok elektronikus aláírását biztosító rendszer szoftvertámogatása, hibaelhárítása és kapcsolódó fejlesztések elvégzése

- 48 hónapra vonatkozó, Műszaki leírásban és a szerződésben meghatározott feladatokat tartalmazó verziókövetés

- 48 hónapra vonatkozó, Műszaki leírásban és a szerződésben meghatározott feladatokat tartalmazó támogatás és hibajavítás

- Egyedi igények fejlesztése, tesztelés és tesztelési támogatás, dokumentációkészítés, oktatás

- Tanácsadási, konzultációs feladatok ellátása

- kb. 2 640 000 darab (évi kb. 660 000 db) minősített időbélyegző szolgáltatás az Esign dokumentumok időbélyegzővel történő ellátására

Ajánlatkérő a keretszerződést határozott időre - 48 hónapra - köti, nettó 100 000 000-HUF keretösszegben.

Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, nettó 100 000 000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 85 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

2.) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban: nettó 105 000 000,- HUF. Az árrészletező kitöltésekor kapott kalkulált összértékre, azaz a felolvasólapra írandó egyösszegű árajánlatra értendő.

3.) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel:

A szolgáltatás egy műszaki egységet képez, annak részekben történő megvalósítása műszakilag nem lehetséges, mert műszakilag szervesen összefüggő időben és térben el nem választható munkafolyamatok összességéből áll.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

K/1-K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.

A Kbt. 62. § (1) bek. c), h) és j) pontjai szerinti kizáró okok tekintetében AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1a), (1b) bek.-eiben foglaltakra.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Igazolási mód:

AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ának (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben, valamint a Kbt. 65. § (6) és (11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.

Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (12) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.

Amennyiben AT - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az AK által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 6 évben teljesített a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (interaktív dokumentum előállító és nagytömegben előállított dokumentumok elektronikus aláírását biztosító rendszer) szoftver támogatásáról szóló szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.

Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);

- referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);

- a szerződést teljesítő fél megjelölése ((cég)név, székhely);

- a referencia tárgyának (a teljesített szolgáltatás) ismertetése (valamennyi olyan információ megjelölésével, amely az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltak teljesítésének megállapíthatóságához szükséges);

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év - hónap - nap bontásban);

- utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.

Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.

Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.

M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot,

- az adott szakemberrel kapcsolatban előírt végzettséget igazoló dokumentumot,

- az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember gárdaismertetése/bemutatása az ajánlatban. Ajánlatkérő kéri csatolni a szakember szakmai önéletrajzát, amely tartalmaz minden olyan adatot, amelyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. Alkalmas az AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben összesen legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (interaktív dokumentum előállító és nagytömegben előállított dokumentumok elektronikus aláírását biztosító rendszer szoftverrendszer szoftver támogatása, legalább havi 40 000 db dokumentum előállítása és hitelesített aláírása ) teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.2. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:

a.) legalább 1 fő, legalább felsőfokú végzettségű, informatikai projektmenedzseri szolgáltatás végzésében legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal bíró szakember;

b.) legalább 1 fő, legalább felsőfokú végzettségű fejlesztői szolgáltatás végzésében legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal bíró szakember

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fent a)- b) pontokban előírt szakemberek között átfedés nem lehetséges

Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

AK előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számla mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláit AK a számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 16:00
Place:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Information about authorised persons and opening procedure:

Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint - üzemzavar esetén - 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

A szolgáltatás egy műszaki egységet képez, annak részekben történő megvalósítása műszakilag nem lehetséges, mert műszakilag szervesen összefüggő időben és térben el nem választható munkafolyamatok összességéből áll.

1. Rövidítések:

AK-ajánlatkérő

AT-ajánlattevő

AV-alvállalkozó

KD-Közbeszerzési Dokumentumok

ref-referencia

KH- Közbeszerzési Hatóság

EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/).

4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

5. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.

6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.

8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.

9. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

10. A III.1.3) M.1 és M2. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

11. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.

12. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. a) pont alapján a legalacsonyabb ár

- AK az eljárásban a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza, indok:

AK igényeinek a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott rendszer karbantartása, hibajavítása és fejlesztése került előírásra, minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja,

- AK az ajánlatokat a Felolvasó lapon megadott egyösszegű ajánlati ár alapján értékeli. Az ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) - a KD-ban rögzítetteknek megfelelően - nettó értékben kell megadni és értelmezni.

13. AK a Kbt. 35. § (8) bek.re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.

14. AK a Kbt.75. § (6) bek.-re tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

17. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap - a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban - 30 napként értendő.

18. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) - jogszabályban rögzített esetek kivételével - nincsen lehetőség, és az így benyújtott ajánlat - a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!

19. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.

209. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.

21. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve és lajstromszáma: Dévai Andrea (00685), Dr Horváth Péter Attila (00264)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022