Storitve - 340263-2015

Prikaži skrčeni pogled

29/09/2015    S188

Italija-Parma: Pregled objavljenih podatkov o izpostavljenosti pesticidom za prebivalce in mimoidoče ter oceno okoljskega tveganja

2015/S 188-340263

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poštni naslov: via Carlo Magno 1A
Kraj: Parma PR
Poštna številka: 43126
Država: Italija
E-pošta: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1074

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Pregled objavljenih podatkov o izpostavljenosti pesticidom za prebivalce in mimoidoče ter oceno okoljskega tveganja.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 8: Raziskovalne in razvojne storitve
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Namen te naloge je zbrati vse podatke, objavljene v zadnjih 25 letih (od 1.1.1990 dalje), o:
— izpostavljenosti prebivalcev in mimoidočih pesticidom, vključno z referencami iz javnih posvetovanj za GD EFSA, ter zbiranje in analiza pripravljenih podatkov, ki so na voljo mednarodnim organizacijam (npr. US EPA),
— dnevni koncentraciji snovi v zraku na podlagi parnega pritiska,
— vrednosti drsenja iz nanosa z razpršilom, semeni ali granulami z zbiranjem in analizo objavljenih člankov in drugih dostopnih podatkov, npr. siva literatura,
— foliarnih ostankih, ki jih je mogoče odstraniti, (DFR) z zbiranjem in analizo objavljenih člankov in drugih podatkov, ki so na voljo npr. v sivi literaturi.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Maksimalni proračun, ki ga ima EFSA na voljo znaša 250 000 EUR. Vsakršna ponudba, ki bo presegala ta maksimum, ne bo upoštevana pri oddaji naročila.
Ocenjena vrednost brez DDV: 250 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je navedeno v delu 2 specifikacij, ki so na voljo na spletu.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je navedeno v delu 2 specifikacij, ki so na voljo na spletu.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
kot je navedeno v delu 2 specifikacij, ki so na voljo na spletu.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
OC/EFSA/PRAS/2015/05 Pregled objavljenih podatkov o izpostavljenosti pesticidom za prebivalce in mimoidoče ter oceno okoljskega tveganja.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
3.11.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 3.11.2015

Kraj:

Prostori EFSA, Parma.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos z naslova, navedenega v naslovu I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so odgovorni ponudniki.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb

Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku iz točke I.1. Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glej http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb. V 2 mesecih od obvestila o oddaji naročila lahko vložite pritožbo pri organu iz točke VI.4.1.

VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17.9.2015