Services - 34027-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Sofia: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

2022/S 015-034027

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: STOLIChNA OBShtINA
National registration number: 000696327
Postal address: ul. MOSKOVSKA No.33
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Maksimiliyan Dinkov Radev
E-mail: maksimiliyan.radev@sofia.bg
Telephone: +359 29377311
Fax: +359 29861221
Internet address(es):
Main address: https://www.sofia.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1240
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/182594
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/182594
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Вътрешнозаводски транспорт на разстояние до 5км на територията на площадка ,,Садината‘‘, на материали, получени от третиране на отпадъци в инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци.

II.1.2)Main CPV code
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

В обхвата на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка се включва: извършване на вътрешнозаводски транспорт на материали, получени от третиране на отпадъци в инсталация за МБТ на отпадъци на площадка ,,Садината'', с. Яна, р-н Кремиковци, на транспортно разстояние до 5км., между определените от Възложителя -място за натоварване и място за разтоварване по определен вътрешнозаводски маршрут.

Общо прогнозно количество материали за транспортиране - до 550 тона/ден,

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 395 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

гр. София, ОП СПТО, район Кремиковци, с. Яна, местност ,,Садината'', площадка ,,Садината''

II.2.4)Description of the procurement:

„Вътрешнозаводски транспорт на разстояние до 5км на територията на площадка ,,Садината‘‘, на материали, получени от третиране на отпадъци в инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци на площадка ,,Садината‘‘, с. Яна, р-н Кремиковци‘‘

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 395 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

В случай, че при изтичане на срока е останала неусвоена сума от прогнозната стойност, срокът на договора може да бъде удължен до достигане на същата, но не повече от 12 (дванадесет) месеца.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. За последните три години считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит: да е изпълнил дейност/дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейност/дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, като това обстоятелство се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, буква „В” като се посочват стойностите, датата и получателите на изпълнените дейности.

1.1 Доказването на съответствието с изискването на т.1 става със списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойност, дата на която е приключило изпълнението, получатели на услугата/услугите, заедно с доказателства за извършената услуга/услуги. Документите могат да бъдат удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган и други по преценка на участника.

Забележка: Под „ сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности по ,,транспорт на отпадъци и/или други фракции получени от третиране на отпадъци.

2. Участниците следва да разполагат с минимум 3 (три) броя товарни автомобили, всеки от тях в композиция- влекач и полуремарке. Типът на полуремаркето трябва да бъде саморазтоварваща се ,,гондола'' с подвижен под. Обемът на ремаркето трябва да е между 85 и 110 куб.м.

2.1 Това обстоятелство се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, буква „В” ,,Технически и професионални възможности''. Посочва се необходима да се удостовери съотвествие с изискването на Възложителя.

2.2. Съответствието с изискването по т.2 се доказва с представяне на декларация за транспортните средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/02/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/02/2022
Local time: 13:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.За Участниците не трябва да са на лице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-7 и чл.55,ал.1,т.1 и т.4 от ЗОП и забраните посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ.

2.Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда и при условията на чл.112 от ЗОП. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл.112 ал.1 от ЗОП.

3.В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице към заявлението за участие се представя копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; лицето, което е упълномощено да представлява обединението.

4. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от прогнозната стойност на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

5. Преди сключване на договор избраният Изпълнител представя документи във връзка с чл. 65, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, включително за третите лица и подизпълнителите, ако е приложимо

6. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий ,,най-ниска цена''. На оценка подлежи цената за машиносмяна на 1 брой автомобил без ДДС.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022