Services - 34027-2022

21/01/2022    S15

България-София: Услуги по превозване на отпадъци

2022/S 015-034027

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. МОСКОВСКА №33
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Максимилиян Динков Радев
Електронна поща: maksimiliyan.radev@sofia.bg
Телефон: +359 29377311
Факс: +359 29861221
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.sofia.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1240
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/182594
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/182594
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Вътрешнозаводски транспорт на разстояние до 5км на територията на площадка ,,Садината‘‘, на материали, получени от третиране на отпадъци в инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци.

II.1.2)Основен CPV код
90513000 Услуги по превозване на отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка се включва: извършване на вътрешнозаводски транспорт на материали, получени от третиране на отпадъци в инсталация за МБТ на отпадъци на площадка ,,Садината'', с. Яна, р-н Кремиковци, на транспортно разстояние до 5км., между определените от Възложителя -място за натоварване и място за разтоварване по определен вътрешнозаводски маршрут.

Общо прогнозно количество материали за транспортиране - до 550 тона/ден,

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 395 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ОП СПТО, район Кремиковци, с. Яна, местност ,,Садината'', площадка ,,Садината''

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Вътрешнозаводски транспорт на разстояние до 5км на територията на площадка ,,Садината‘‘, на материали, получени от третиране на отпадъци в инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци на площадка ,,Садината‘‘, с. Яна, р-н Кремиковци‘‘

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 395 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

В случай, че при изтичане на срока е останала неусвоена сума от прогнозната стойност, срокът на договора може да бъде удължен до достигане на същата, но не повече от 12 (дванадесет) месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За последните три години считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит: да е изпълнил дейност/дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейност/дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, като това обстоятелство се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, буква „В” като се посочват стойностите, датата и получателите на изпълнените дейности.

1.1 Доказването на съответствието с изискването на т.1 става със списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойност, дата на която е приключило изпълнението, получатели на услугата/услугите, заедно с доказателства за извършената услуга/услуги. Документите могат да бъдат удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган и други по преценка на участника.

Забележка: Под „ сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности по ,,транспорт на отпадъци и/или други фракции получени от третиране на отпадъци.

2. Участниците следва да разполагат с минимум 3 (три) броя товарни автомобили, всеки от тях в композиция- влекач и полуремарке. Типът на полуремаркето трябва да бъде саморазтоварваща се ,,гондола'' с подвижен под. Обемът на ремаркето трябва да е между 85 и 110 куб.м.

2.1 Това обстоятелство се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, буква „В” ,,Технически и професионални възможности''. Посочва се необходима да се удостовери съотвествие с изискването на Възложителя.

2.2. Съответствието с изискването по т.2 се доказва с представяне на декларация за транспортните средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/02/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/02/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1.За Участниците не трябва да са на лице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-7 и чл.55,ал.1,т.1 и т.4 от ЗОП и забраните посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ.

2.Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда и при условията на чл.112 от ЗОП. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл.112 ал.1 от ЗОП.

3.В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице към заявлението за участие се представя копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; лицето, което е упълномощено да представлява обединението.

4. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от прогнозната стойност на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

5. Преди сключване на договор избраният Изпълнител представя документи във връзка с чл. 65, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, включително за третите лица и подизпълнителите, ако е приложимо

6. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий ,,най-ниска цена''. На оценка подлежи цената за машиносмяна на 1 брой автомобил без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/01/2022