Услуги - 340288-2019

19/07/2019    S138    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

2019/S 138-340288

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
Национален регистрационен номер: 129010029
Пощенски адрес: бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Нина Главчовска; Тодор Цонков
Електронна поща: lop@gdin.bg
Телефон: +359 28139-143/+359 28319-258/+359 28319-106/+359 28319-122
Факс: +359 28139-107/+359 28139-257

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.gdin.bg

Адрес на профила на купувача: http://profile.gdin.bg/6cb22b02015d59149000182b656dbf55

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://profile.gdin.bg/6cb22b02015d59149000182b656dbf55
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: изпълнение на наказанията

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
50100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществената поръчка включва предоставяне на следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби по обособени позиции за период от 60 месеца. Общият брой техника включва 201 бр. леки автомобили, микробуси и товарни автомобили с товароносимост до 3,5 тона по щата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и териториалните ѝ служби, групирани в 5 обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 860 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 5
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Следгаранционно обслужване и ремонт на 63 автомобила по щата на ГДИН — ЦУ, затвора гр. Бобов дол, затвора гр. Враца, затвора гр. София, ОСИН гр. Благоевград и ОСИН гр. София

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
код NUTS: BG411
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Благоевград, гр. Бобов дол, гр. Враца, гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на обособена позиция № 1 се включва следгаранционно обслужване и ремонт на 63 автомобила по щата на ГДИН — ЦУ, затвора гр. Бобов дол, затвора гр. Враца, затвора гр. София, ОСИН гр. Благоевград и ОСИН гр. София.

Следгаранционното обслужване включва демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва:

a) компютърна диагностика на двигателя;

б) проверка на отоплителна и охладителна система;

в) проверка на смазочна система;

г) проверка на горивна система;

д) проверка на изпускателна система;

е) проверка на кормилна система;

ж) проверка на спирачна система;

з) проверка на запалителна система и ел. оборудване;

и) проверка на трансмисия;

й) проверка на ходова част.

Подробно описание на транспортните средства по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане е посочено в приложение № 7.1 към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Ремонтните дейности следва да се извършват само с оригинални резервни части, произведени в заводите — производители на съответната марка. Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай чрез подаване на заявка от страна на представител на възложителя.

Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности — минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 304 166.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят си запазва правото в хода на изпълнение на договора поради придобиване, извеждане от експлоатация и други обективни причини:

1) да намали броя на автомобилите, предмет на договора;

2) да увеличи броя на автомобилите, предмет на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Следгаранционно обслужване и ремонт на 38 автомобила по щата на затвора гр. Белене, затвора гр. Ловеч, затвора гр. Плевен и ОСИН гр. Плевен

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

гр. Белене, гр. Ловеч, гр. Плевен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на обособена позиция № 2 се включва следгаранционно обслужване и ремонт на 38 автомобила по щата на затвора гр. Белене, затвора гр. Ловеч, затвора гр. Плевен и ОСИН гр. Плевен. Следгаранционното обслужване включва демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва:

a) компютърна диагностика на двигателя;

б) проверка на отоплителна и охладителна система;

в) проверка на смазочна система;

г) проверка на горивна система;

д) проверка на изпускателна система;

е) проверка на кормилна система;

ж) проверка на спирачна система;

з) проверка на запалителна система и ел. оборудване;

и) проверка на трансмисия;

й) проверка на ходова част.

Подробно описание на транспортните средства по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане е посочено в приложение № 7.1 към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Ремонтните дейности следва да се извършват само с оригинални резервни части, произведени в заводите — производители на съответната марка. Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай чрез подаване на заявка от страна на представител на възложителя.

Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности — минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 166 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителя си запазва правото в хода на изпълнение на договора, поради придобиване, извеждане от експлоатация и други обективни причини: 1) да намали броя на автомобилите, предмет на договора; 2) да увеличи броя на автомобилите, предмет на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Следгаранционно обслужване и ремонт на 35 автомобила по щата на затвора гр. Пазарджик, затвора гр. Пловдив, затвора гр. Стара Загора и ОСИН гр. Пловдив

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
код NUTS: BG421
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

гр. Пазарджик, гр. Пловдив, гр. Стара Загора

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на обособена позиция № 3 се включва следгаранционно обслужване и ремонт на 35 автомобила, по щата на затвора гр. Пазарджик, затвора гр. Пловдив, затвора гр. Стара Загора и ОСИН гр. Пловдив.

Следгаранционното обслужване включва: демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва:

a) компютърна диагностика на двигателя;

б) проверка на отоплителна и охладителна система;

в) проверка на смазочна система;

г) проверка на горивна система;

д) проверка на изпускателна система;

е) проверка на кормилна система;

ж) проверка на спирачна система;

з) проверка на запалителна система и ел. оборудване;

и) проверка на трансмисия;

й) проверка на ходова част.

Подробно описание на транспортните средства по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане е посочено в приложение № 7.1 към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Ремонтните дейности следва да се извършват само с оригинални резервни части, произведени в заводите — производители на съответната марка.

Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай чрез подаване на заявка от страна на представител на Възложителя.

Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности — минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 149 166.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят си запазва правото в хода на изпълнение на договора поради придобиване, извеждане от експлоатация и други обективни причини:

1) да намали броя на автомобилите, предмет на договора;

2) да увеличи броя на автомобилите, предмет на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Следгаранционно обслужване и ремонт на 15 автомобила, по щата на ЗО Велико Търново към затвора гр. Ловеч и ОСИН гр. Велико Търново

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

гр. Велико Търново, гр. Ловеч

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на обособена позиция № 4 се включва следгаранционно обслужване и ремонт на 15 автомобила по щата на затворническо общежитие Велико Търново към затвора гр. Ловеч и ОСИН гр. Велико Търново.

Следгаранционното обслужване включва демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва:

a) компютърна диагностика на двигателя;

б) проверка на отоплителна и охладителна система;

в) проверка на смазочна система;

г) проверка на горивна система;

д) проверка на изпускателна система;

е) проверка на кормилна система;

ж) проверка на спирачна система;

з) проверка на запалителна система и ел. оборудване;

и) проверка на трансмисия;

й) проверка на ходова част.

Подробно описание на транспортните средства по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане е посочено в приложение № 7.1 към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Ремонтните дейности следва да се извършват само с оригинални резервни части, произведени в заводите — производители на съответната марка. Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай чрез подаване на заявка от страна на представител на възложителя.

Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности — минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят си запазва правото в хода на изпълнение на договора поради придобиване, извеждане от експлоатация и други обективни причини:

1) да намали броя на автомобилите, предмет на договора;

2) да увеличи броя на автомобилите, предмет на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Следгаранционно обслужване и ремонт на 50 автомобила по щата на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен, ОСИН гр. Варна и ОСИН гр. Бургас

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
код NUTS: BG341
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:

гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на обособена позиция № 5 се включва следгаранционно обслужване и ремонт на 50 автомобила, по щата на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен, ОСИН гр. Варна и ОСИН гр. Бургас.

Следгаранционното обслужване включва демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва:

a) компютърна диагностика на двигателя;

б) проверка на отоплителна и охладителна система;

в) проверка на смазочна система;

г) проверка на горивна система;

д) проверка на изпускателна система;

е) проверка на кормилна система;

ж) проверка на спирачна система;

з) проверка на запалителна система и ел. оборудване;

и) проверка на трансмисия;

й) проверка на ходова част.

Подробно описание на транспортните средства по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане е посочено в приложение № 7.1 към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Ремонтните дейности следва да се извършват само с оригинални резервни части, произведени в заводите производители на съответната марка. Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от страна на представител на Възложителя.

Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности — минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 194 166.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят си запазва правото в хода на изпълнение на договора поради придобиване, извеждане от експлоатация и други обективни причини:

1) да намали броя на автомобилите, предмет на договора;

2) да увеличи броя на автомобилите, предмет на договора.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години,в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, не по-малък от 1/2 от прогнозната стойност на поръчката.

Като „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се отчита оборотът от гаранционно, следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По отделните обособени позиции:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката.

2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

За всички обособени позиции:

3. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

4. Участникът следва да има внедрени и да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват предмета на обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По отделните обособени позиции:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката. Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира дейност по гаранционно, следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили. Под „сходен“ обем се разбира гаранционно, следгаранц. обслужване и ремонт на автомобили по обособ. позиции, бр. на автомобилите е, както следва:

— ОП № 1 — мин. 50 бр.,

— ОП № 2 — мин. 30 бр.,

— ОП № 3 — ми 30 бр.,

— ОП № 4 — мин. 10 бр.,

— ОП № 5 — мин. 40 бр.

Това изискване може да бъде доказано с изпълнени 1 или повече идентични или сходни с предмета на поръчката дейности.

Участникът попълва съответния раздел от ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техн. оборудване, необходими за изпълнение на поръчката (сервизен център/ове за леки, товарни автомобили и други специализирани машини, както и услугите свързани с тях (оглед на автомобилите преди постъпване за ремонт за установяване на съответните неизправности; диагностика на МПС; ремонт и възстановяване; смяна на масла и течности; склад за резервни части, консумативи и др.), чрез който да осигурява следгаранц. обслужване на автомобилите на ГДИН. Техн. оборудване на сервиза следва да включва най-малко следните техн. средства:

— място за техн. обслужване и ремонт — минимум 2 бр. раб. места във всяка сервизна база, като всяко раб. място да бъде оборудвано с подемник и общомонтажен инструмент,

— стенд за регулиране на преден и заден мост,

— спирачен стенд,

— стенд за електронна компютърна диагностика на мотор — компютри и двигатели, включително софтуер, който позволява диагностика и програмиране на всички електронни уредби на техниката по щата на възложителя,

— специализирани уреди за диагностика на електрически системи, на климатични системи и климатроници,

— подемник за ремонт на ходовата част.

Изискването по ОП е, както следва:

— за ОП № 1: минимум 2 сервиза на терит. на София и минимум по 1 сервиз на терит. на Дупница, Враца, Благоевград, Кюстендил и Перник,

— за ОП № 2: минимум по 1 сервиз на терит. на Белене, Ловеч, Плевен, Враца, Видин и Монтана,

— за ОП № 3: минимум по 1 сервиз на терит. на Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Стара Загора и Смолян,

— за ОП № 4: минимум по 1 сервиз на терит. на Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище,

— за ОП № 5: минимум по един сервиз на терит. на Бургас, Варна, Сливен, Добрич, Силистра, Шумен, Хасково и Ямбол.

Възложителят допуска местонахождението на сервизните бази да бъде и в рамките на максимум 20 км от указаните населени места. Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират в съотв. раздел от ЕЕДОП.

Документ за доказване на съответствието: документът по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП — декл-ция за инструментите, съоръженията и техническо оборудване, в която е посочена информацията, съгласно минималните изисквания на възложителя.

3. Участникът следва да осигури мин. 1 автомобил за репатрация — пътна помощ до най-близката сервизна база за градовете:

— за ОП 1: София, Дупница, Враца, Благоевград, Кюстендил и Перник,

— за ОП 2: Белене, Ловеч, Плевен, Враца, Видин и Монтана,

— за ОП 3: Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Стара Загора и Смолян,

— за ОП 4: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище,

— за ОП 5: Бургас, Варна, Сливен, Добрич, Силистра, Шумен, Хасково и Ямбол.

Участниците декларират съответствието с миним. изискване чрез попълване на ЕЕДОП.

Документ за доказване на съответствието: декл-я за техн. оборудване (автомобил за репатриране), което участникът ще осигури за изпълнение на общ. поръчка.

Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/08/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/08/2019
Местно време: 10:30
Място:

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София, бул. „Столетов“ № 21

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.1.3) „Технически и професионални възможности“:

За всички обособени позиции:

4. Участникът следва да разполага с персонал с минимум 2 експерта, ангажирани с изпълнение на поръчката, които да отговарят на следните миним. изисквания:

— образователно-квалификационна степен — минимум средно-техническо образование,

— професионален опит — мин. 1 г. опит в областта на автосервизните услуги.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират чрез попълване на поле 6 от раздел В „Техн. и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Доказва се с документа по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълн. както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

5. Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват предмета на обществената поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП — участникът посочва стандарта, съгласно който прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват предмета на обществената поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности.

Всички документи за доказване на съответствието с поставените критерий за подбор се представят преди сключване на договора за възлагане.

Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд и опазване на околната среда, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки:

— Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg.

Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

— Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: www.mlsp.government.bg,

— Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.government.bg,

— ИА „Главна инспекция по труда“, интернет адрес: www.gli.government.bg.

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

— Министерство на околната среда и водите: http://www3.moew.government.bg

Участникът, избран за изпълнител, следва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 (три) % от стойността на договора. За всяка обособена позиция се подписва отделен договор, като за всеки договор се изисква гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Когато участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, в общата опаковка за всяка от позициите се представят отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят.

Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, когато поръчката е разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на 2 или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 се представят общо.

Участниците представят документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за всички обособени позиции общо (ЕЕДОП, документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, и документът по чл. 37, ал. 4, когато е приложимо).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/07/2019