Usługi - 340313-2020

20/07/2020    S138

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 138-340313

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 119-289453)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Antos
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848007
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury Południe

Numer referencyjny: 2612.7.2020.WA
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie na okres 12 miesięcy wsparcia serwisowego opartego o świadczenia producenta (producentów) sprzętu i oprogramowania rozwiązania typu „Cloud (Prywatnej Chmury Obliczeniowej RON–PChO) zlokalizowanego w trzech Data Center Zamawiającego wraz z usługą szkolenia:

— zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 119-289453

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie (dla każdego rozwiązania a.1 i a.2 usługi (umowy) polegające na dostawie, konfiguracji i serwisie na terenie Unii Europejskiej w zakresie:

a.1 platformy wirtualizacji poziomu, co najmniej VCE Vblock serii 700 lub środowiska konwergentnego, każdej o wartości nie niższej niż 1 000 000 000 PLN* (słownie: jeden milion złotych) brutto w ramach jednego zadania, opartego o komponenty, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usugi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie: — sprzętowe: Cisco Nexus seria 7000, Cisco serwery blade seria B200 lub B400 lub C220, macierz dyskową typu Enterprise EMC Vmax serii 20k lub 40k, urządzenia replikacji danych EMC Recovery Point, — oprogramowanie: Vmware Vsphere, Vcenter, system zarządzania i orkiestracji EMC UIM/P lub Cisco UCS Director.

a.2. macierzy obiektowych służących wdrożeniu mechanizmów archiwizacji, obsługujących przestrzeń dyskową min 5 PB, każdej o wartości nie niższej niż 1 000 000 000 PLN* (słownie: jeden milion złotych) brutto w ramach jednego zadania, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

(...)

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie (dla każdego rozwiązania a.1 i a.2 usługi (umowy) polegające na dostawie, konfiguracji i serwisie na terenie Unii Europejskiej w zakresie:

a.1 platformy wirtualizacji poziomu, co najmniej VCE Vblock serii 700 lub środowiska konwergentnego, każdej o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN* (słownie: jeden milion złotych) brutto w ramach jednego zadania, opartego o komponenty, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usugi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie: — sprzętowe: Cisco Nexus seria 7000, Cisco serwery blade seria B200 lub B400 lub C220, macierz dyskową typu Enterprise EMC Vmax serii 20k lub 40k, urządzenia replikacji danych EMC Recovery Point, — oprogramowanie: Vmware Vsphere, Vcenter, system zarządzania i orkiestracji EMC UIM/P lub Cisco UCS Director;

a.2. macierzy obiektowych służących wdrożeniu mechanizmów archiwizacji, obsługujących przestrzeń dyskową min 5 PB, każdej o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN* (słownie: jeden milion złotych) brutto w ramach jednego zadania, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

(...)

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: