Строителство - 340317-2018

04/08/2018    S149

България-с. Струмяни: Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

2018/S 149-340317

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Струмяни
Национален регистрационен номер: 000024713
Пощенски адрес: с. Струмяни, пл. „7-ми април“ № 1
Град: с. Струмяни
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2825
Държава: България
Лице за контакт: Василка Панкова
Електронна поща: strumyani_oba@yahoo.com
Телефон: +359 7434-3108
Факс: +359 7434-3105
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.strumyani.org
Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55—58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

II.1.2)Основен CPV код
45232151 Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка предвижда реконструкция на улична водопроводна мрежа в северозападната част на с. Микрево с обща дължина 2 866,10 м от съществуващата водопроводна мрежа, изпълнена с етернитови тръби, в северозападната част на с. Микрево (Гл. кл. ІV, кл. 52, 53, 55-58, 69, 70', 76, 80-84), от които: ф125 ПЕ — 560,8 м; ф160ПЕ — 194,4 м и ф90ПЕ — 2110,90 м.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 482 608.54 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45232151 Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

с. Микрево, община Струмяни, Благоевградска област

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка предвижда реконструкция на улична водопроводна мрежа в северозападната част на с. Микрево с обща дължина 2 866,10 м от съществуващата водопроводна мрежа, изпълнена с етернитови тръби, в северозападната част на с. Микрево (Гл. кл. ІV, кл. 52, 53, 55— 58, 69, 70', 76, 80— 84), от които: ф125 ПЕ — 560,8 м; ф160ПЕ — 194,4 м и ф90ПЕ — 2110.90 м. По част „ВиК“ се предвиждат следните видове работи:

1. Изкопи — ръчни и механизирани за достигане проектно ниво на водопровода и за изграждане на шахти;

2. Изграждане на шахта за въздушник и изпразнителна шахта (кофраж армировка полагане бетон замазки, чугунен капак на шахтата);

3. Доставка и монтаж на полиетиленови тръби заедно с фасонни части от ф160, ф125, ф90 (PE тръби, водовземни скоби, колена, преходници и други);

4. Доставка и монтаж на спирателни кранове за възможна изолация на отделните клонове;

5. Направа на опорни блокове на хоризонтални чупки и край на тръби;

6. Обратен насип и трамбоване на земни маси и извозване на останалите на депо;

7. Други — предвиждат се доставка и полагане на 22 бр. пожарни хидранти, с размери 80 мм на защитени от повреда места, съответно означени, предвиждат се за доставка и монтаж 8 бр. автоматични въздушници и 1 бр. изпразнителна шахта, предвижда се реконструкция на сградни водопроводни отклонения, те са 231 броя с дължина 1617 м, предвижда се разваляне на улична асфалтова настилка 8 см, като се направи разлив на битумна емулсия.

Следва да се положи битумизиран трошен камък 6 см в участъците на водопроводната мрежа като се изпълни възстановяване на асфалтовата настилка от неплътна смес за долния пласт от 4 см в участъците на водопроводната мрежа и за горния пласт да се изпълни възстановяване на асфалтовата настилка с плътна смес за горния пласт с дебелина 4 см, като за по-добра връзка между новата и старата настилка по фугите да се залее с битум Б 120/160, предварително загрят до 150о.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Измерител на качество / Тежест: 80
Цена - Тежест: 20
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 482 608.54 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на строителството е не повече от 180 (сто и осемдесет) дни, от дата на датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците, регистрирани на територията на Р. България следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от: втора категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ и буква „и“ от ЗУТ и четвърта група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2 и т. 4.2.1 от ПРВВЦПРС, към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Доказване на посоченото изискване за годност:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

Документът, с който се доказва изискването е удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: строежи от: втора категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ и буква „и“ от ЗУТ и четвърта група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2 и т. 4.2.1 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, които изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).

При участие на обединения, документите се представят за участника/ците в обединението, които ще изпълняват строителство.

Прилагане на критерия за годност

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката.

Забележка. При сключване на договор за обществена поръчка, участниците следва да имат предвид, че при условията на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, избраният изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност (строителство) в Република България, вкл., че е извършил съответната регистрация за дейността.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да:

1. Е реализирал минимален общ оборот, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, изчислен на база годишни обороти под двукратния на прогнозната стойност на обществената поръчка размер, посочен конкретно по-долу.

Под „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от следните дейности — строително-монтажни работи по изграждане/реконструкция и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване на изискването за икономическо и финансово състояние по т. 1:

За доказване на икономическото си и финансово състояние участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания: Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, справка за общия оборот, и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и от третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на този критерий за подбор.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

2. Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството“ по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор ЕЕДОП, като попълнят част IV „Критерии за подбор“, раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“, поле 5).

Доказване на изискването за икономическо и финансово състояние по т. 2:

За доказване на икономическото си и финансово състояние по този критерий участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП следните документи, във връзка с поставените изисквания: За участниците регистрирани в България, валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството“ по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние по т. 2 се доказва от всяко от лицата, включени в него, които ще изпълняват строителство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално ниво по т. 1.:

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: По т. 1 от критериите за икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти най-много за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер равен или надвишаващ 900 000,00 (деветстотин хиляди) BGN.

Изисквано минимално ниво по т.2.:

Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството“ по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума за строител за вида и категорията на строежа по настоящата обществена поръчка (втора категория, четвърта група), съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Прилагане на критериите по т.1 и 2 за икономическо и финансово състояние.

Минималните критерии за подбор за икономическо и финансово състояние по т.1 и т. 2 се прилагат за подизпълнителите според вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, с изключение на изискванията, които произтичат от нормативен или административен акт.

Третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на минималните критерии за подбор за икономическо и финансово състояние по т. 1, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор.

Минималните изисквания по т. 1 и 2 за икономически и финансово състояние в случай на участие на обединение, се прилагат към обединението като цяло, с изключение на изискванията, които произтичат от нормативен или административен акт, в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили строителство, идентично или сходно с предмет и обем с тези в обществената поръчка, за последните пет години от датата на подаване на офертата.

Под строителство идентично или сходно с тези в обществената поръчка следва да се счита изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения.

Под сходен обем следва да се има предвид изпълнение на едно строителство по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел В, „Технически и професионални способности“, 1 а в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване на изискването за технически и професионални способности по т. 1:

За доказване на технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване: списък на строителството, сходно или идентично с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 — система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.

3. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2008 — системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В случаите по горе кандидатът или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критериите за подбор по т. 2 и 3 като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел Г, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване на изискването за технически и професионални способности по т. 2 и 3:

За доказване на тези технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания: Сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието.

Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП от участника, определен за изпълнител, от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и от третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на този критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално/ни ниво/а по т.1.:

Участниците следва да са изпълнили строителство, идентично или сходно с предмет и обем с тези в обществената поръчка, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Под строителство идентично или сходно с тези в обществената поръчка следва да се счита изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения.

Под сходен обем следва да се има предвид изпълнение на едно строителство по изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения.

Изисквано минимално/ни ниво/а за технически и професионални способности по т. 2 и 3:

Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 — система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.

Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2008 — системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.

Прилагане на критериите по т. 1, 2 и 3 за технически и професионални способности

Минималните изисквания по т. 1, т. 2 и 3 в случай на участие на обединение, се прилагат към обединението като цяло.

Критериите за технически и професионални възможности се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.

Третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на критериите за подбор, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. Всяка от страните по договора за обществена поръчка може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по букви а) и б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Начин на плащане: съгл. проект на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/09/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/09/2018
Местно време: 15:30
Място:

с. Струмяяни, пл. „7-ми април“ № 1, залата на общински Съвет

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП — +359 70018700; интернет адрес: http://www.nap.bg; www.nap.bg; относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67; Телефон: +359 29406331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/; относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: +359 8119443. Възложителят отстранява от процедурата участник, който е: обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; определената професия или дейност съгласно законадателството на държавата, в която е извършено деянието включва лишаване от право да се изпълнява строителство. Е сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; за който е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/07/2018