Usługi - 340321-2020

20/07/2020    S138

Polska-Nowy Sącz: Usługi badań katastralnych

2020/S 138-340321

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 118-286775)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zamawiający: Powiat Nowosądecki, Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 491893180
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 33
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Zięcina-Kasieczka, adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
E-mail: bziecina@nowosadecki.pl
Tel.: +48 184141802
Faks: +48 184141700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.nowosadecki.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zamówienie na usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu...”

Numer referencyjny: ZP.272.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg nieograniczony na:

I. Opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia są usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”.

b) Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne (OPZ-WT).

d) Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe usługi wykonawca udzielił minimum 3-letniej rękojmi (uwaga: okres rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 19 SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 118-286775

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1: Miasto Nowy Sącz
Zamiast:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 1 - jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz - do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 320 dni, 3 etap do 60 dni).

Powinno być:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

część 1 – jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz – do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni).

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2: Grybów
Zamiast:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 2 - jednostka ewidencyjna Grybów – do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 320 dni, 3 etap do 60 dni).

Powinno być:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

część 2 – jednostka ewidencyjna Grybów – do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni).

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3: Miasto Krynica-Zdrój
Zamiast:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 3 - jednostka ewidencyjna Miasto Krynica - Zdrój do 300 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 90 dni, 2 etap do 150 dni, 3 etap do 60 dni).

Powinno być:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

część 3 – jednostka ewidencyjna Miasto Krynica-Zdrój do 390 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni).

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3: Miasto Krynica-Zdrój
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 300

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres w dniach: 390

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4: Krynica-Zdrój
Zamiast:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 4 - jednostka ewidencyjna Krynica - Zdrój, obszar wiejski do 300 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 90 dni, 2 etap do 150 dni, 3 etap do 60 dni).

Powinno być:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

część 4 – jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój, obszar wiejski do 390 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni).

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4: Krynica-Zdrój
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 300

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres w dniach: 390

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5: Łososina Dolna
Zamiast:

IV.Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 5 - jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 320 dni, 3 etap do 60 dni).

Powinno być:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

część 5 – jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni).

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 6: Miasto Piwniczna-Zdrój
Zamiast:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 6 - jednostka ewidencyjna Miasto Piwniczna - Zdrój do 300 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 90 dni, 2 etap do 150 dni, 3 etap do 60 dni).

Powinno być:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

część 6 – jednostka ewidencyjna Miasto Piwniczna-Zdrój do 390 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 210 dni, 3 etap do 60 dni).

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 6: Miasto Piwniczna-Zdrój
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 300

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres w dniach: 390

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 7: Miasto Stary Sącz
Zamiast:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 7 - jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy(w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 320 dni, 3 etap do 60 dni).

Powinno być:

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

część 7 – jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy(w tym 1 etap do 180 dni, 2 etap do 260 dni, 3 etap do 60 dni).

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby:

(1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), dla:

a) Części 1, 2 i 5: minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 500 000,00 zł brutto obejmującą swym zakresem prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków EGiB, gdzie wykonano ustalenia granic działek przy zastosowaniu pomiarów terenowych lub pomiarów fotogrametrycznych oraz zasilono opracowanymi danymi dowolny system teleinformatyczny służący do prowadzenia bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) Części 3, 4, 6 i 7: minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 200 000,00 zł brutto, obejmującą swym zakresem prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków EGiB, gdzie wykonano ustalenia granic działek przy zastosowaniu pomiarów terenowych lub pomiarów fotogrametrycznych oraz zasilono opracowanymi danymi dowolny system teleinformatyczny służący do prowadzenia bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Uwaga 1: W przypadku, gdy wymagane dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej usługi są częścią większego zamówienia obejmującego szerszy zakres usług, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego asortymentu usług i tylko te usługi należy wymienić.

Uwaga 2: W przypadku wykazywania przez wykonawcę, w zakresie posiadanego doświadczenia, usług będących w trakcie realizacji, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykazana cześć zamówienia wykonana do upływu terminu składania ofert spełnia wymagania co do zakresu oraz co do wartości wskazanych w wymaganiu. W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić w wykazie usług informacje o faktycznym stanie wykonania usługi na dzień składania ofert.

Uwaga 3: Warunki udziału w zamówieniu (pkt. I.(1) a), (pkt. I.(1) b)) dotyczą oddzielnie każdej z części zamówienia. W przypadku ubiegania się o więcej niż o jedną część zamówienia, powyżej opisane warunki podlegają zwielokrotnieniu.

W przypadku, gdy wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy tę wartość na PLN zgodnie z kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało przekazane przez zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby:

(1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), dla:

a) części 1, 2 i 5: minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 500 000,00 PLN brutto obejmującą swym zakresem prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków EGiB, gdzie wykonano ustalenia granic działek przy zastosowaniu pomiarów terenowych lub pomiarów fotogrametrycznych oraz zasilono opracowanymi danymi dowolny system teleinformatyczny służący do prowadzenia bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

b) części 3, 4, 6 i 7: minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 200 000,00 PLN brutto, obejmującą swym zakresem prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków EGiB, gdzie wykonano ustalenia granic działek przy zastosowaniu pomiarów terenowych lub pomiarów fotogrametrycznych oraz zasilono opracowanymi danymi dowolny system teleinformatyczny służący do prowadzenia bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Uwaga 1: W przypadku, gdy wymagane dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej usługi są częścią większego zamówienia obejmującego szerszy zakres usług, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego asortymentu usług i tylko te usługi należy wymienić.

Uwaga 2: W przypadku wykazywania przez wykonawcę, w zakresie posiadanego doświadczenia, usług będących w trakcie realizacji, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykazana cześć zamówienia wykonana do upływu terminu składania ofert spełnia wymagania co do zakresu oraz co do wartości wskazanych w wymaganiu. W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić w wykazie usług informacje o faktycznym stanie wykonania usługi na dzień składania ofert.

Uwaga 3: Warunki udziału w zamówieniu (pkt 10.I.c (1) a, (pkt 10.I.c (1) b) dotyczą oddzielnie każdej z części zamówienia. W przypadku ubiegania się o więcej niż o jedną część zamówienia, zwielokrotnieniu podlega wybrany przez wykonawcę tylko jeden z podanych w warunkach parametrów, tj. liczba usług lub minimalna wartość brutto.

Np. w przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia 1 i 2 warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 1 000 000,00 PLN brutto lub minimum 2 (dwie) usługi o minimalnej wartości 500 000,00 PLN brutto każda, a w przypadku ubiegania się o trzy części zamówienia 1, 2 i 5, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 1 500 000,00 PLN brutto lub minimum 3 (trzy) usługi o minimalnej wartości 500 000,00 PLN brutto każda.

W przypadku złożenia ofert na większą liczbę części zwielokrotnienie stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy tę wartość na PLN zgodnie z kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało przekazane przez zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Data: 23/07/2020

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2020 r o godzinie 10.15, w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 208 (I piętro), przy wykorzystaniu strony Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki dedykowanej dla niniejszego postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, wartości niedoszacowania, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach.

Powinno być:

Data: 03/08/2020

Czas lokalny: 10:15

Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2020 r o godzinie 10.15, w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, POLSKA, w sali 208 (I piętro), przy wykorzystaniu strony platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki dedykowanej dla niniejszego postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, wartości niedoszacowania, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/09/2020
Powinno być:
Data: 01/10/2020
VII.2)Inne dodatkowe informacje: