Usługi - 340324-2020

20/07/2020    S138

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 138-340324

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 128-313576)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Tel.: +48 226083600
Faks: +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie monitorowania nowej infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS

Numer referencyjny: 36/ST/SPIS/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Nazwa zamówienia

Wdrożenie monitorowania nowej infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208.

Przedmiot zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań:

1) zadanie I – wdrożenie systemu monitorowania za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager nowej infrastruktury systemowo-sprzętowej w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) w Warszawie;

2) zadanie II – przeprowadzenie w trybie online warsztatów szkoleniowych dla administratorów: administrowanie System Center Operations Manager 2019.

3.4. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 128-313576

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w miesiącach: 2

Powinno być:

Okres w miesiącach: 3

Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że

— zadanie I – zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 10 tygodnie od daty zawarcia umowy,

— zadanie II – zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Powinno być:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zadania I–II będą realizowane w terminach wskazanych poniżej, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r. w zależności od tego, który z warunków nastąpi jako pierwszy:

— zadanie I – zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy,

— zadanie II – zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia, polegające na wdrożeniu oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager obejmujące środowisko minimum 400 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każde.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem osób zdolnym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem minimum 3 osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem, że osoby wymienione w punktach A–C mogą wykonywać więcej niż jedną funkcję.

Przynajmniej jedna osoba posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji Veeam Managemant Pack for WMware dla Microsoft System Operations Manager.

Przynajmniej jedna osoba posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji narzędzi do monitorowania sprzętem firmy HPE dla Microsoft System Operations Manager.

Zamawiający uzna za spełnienie tych wymagań jeżeli Wykonawca wykaże, że członkowie zespołu spełniają następujące wymagania w zakresie doświadczenia:

A. kierownik projektu:

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako kierownik projektu w co najmniej dwóch projektach polegających na wdrożeniu oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager w środowisku obejmującym minimum 400 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każdy.

B. główny architekt – projektant systemu – jedna osoba:

posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i budowy architektury systemów IT. Brał udział w roli architekta (tj. osoby odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu IT) w min. 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu do monitorowania Microsoft System Center Operations Menager dla środowiska minimum 400 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każdy;

C. specjalista w zakresie wdrożenia – 2 osoby:

posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji specjalisty wdrożeniowego w zakresie projektów IT. Brał udział w roli inżyniera wdrożeniowego w minimum dwóch projektach polegających na wykonaniu wdrożenia systemu do monitorowania System Center Operations Menager dla środowiska minimum 400 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każdy.

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia, polegające na wdrożeniu oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager obejmujące środowisko minimum 30 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każde.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem osób zdolnym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem minimum 3 osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem, że osoby wymienione w punktach A–C mogą wykonywać więcej niż jedną funkcję.

Przynajmniej jedna osoba posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji Veeam Management Pack for WMware dla Microsoft System Operations Manager.

Przynajmniej jedna osoba posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji narzędzi do monitorowania sprzętem firmy HPE dla Microsoft System Operations Manager.

Zamawiający uzna za spełnienie tych wymagań, jeżeli Wykonawca wykaże, że członkowie zespołu spełniają następujące wymagania w zakresie doświadczenia:

A. kierownik projektu:

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako kierownik projektu w co najmniej dwóch projektach polegających na wdrożeniu oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager w środowisku obejmującym minimum 30 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każdy;

B. główny architekt – projektant systemu – jedna osoba:

posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i budowy architektury systemów IT. Brał udział w roli architekta (tj. osoby odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu IT) w min. 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu do monitorowania Microsoft System Center Operations Menager dla środowiska minimum 30 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każdy;

C. specjalista w zakresie wdrożenia – 2 osoby:

posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji specjalisty wdrożeniowego w zakresie projektów IT. Brał udział w roli inżyniera wdrożeniowego w minimum dwóch projektach polegających na wykonaniu wdrożenia systemu do monitorowania System Center Operations Menager dla środowiska minimum 30 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każdy.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 17/07/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 294, POLSKA.

Powinno być:

Data: 24/07/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 294, POLSKA.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: