Diensten - 340343-2017

30/08/2017    S165

Nederland-Deventer: Beheer van computerfaciliteiten

2017/S 165-340343

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Bevolkingsonderzoek Oost
Nationaal identificatienummer: 25766987
Postadres: Zutphenseweg 51
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7418 AH
Land: Nederland
Contactpersoon: Joop Schuilenburg
E-mail: algemeen@bevolkingsonderzoekoost.nl
Telefoon: +31 881186200
Fax: +31 881186301

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bevolkingsonderzoekoost.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: stichting
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitbesteding beheer op de centrale ICT-infrastructuur van Bevolkingsonderzoek Oost.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72514000 Beheer van computerfaciliteiten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uitbesteding beheer op de centrale ICT-infrastructuur van Bevolkingsonderzoek Oost.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL212 Zuidwest-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deventer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Selectieleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Q-score / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Onbepaalde looptijd met, na vier jaar, mogelijkheid tot jaarlijkse opzegging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 038-068971
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Uitbesteding beheer op de centrale ICT-infrastructuur van Bevolkingsonderzoek Oost

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Acknowledge Tender Desk BV
Nationaal identificatienummer: 17193671
Postadres: Burgemeester Mollaan 80
Plaats: Waalre
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5582 CK
Land: Nederland
E-mail: info@acknowledge.nl
Telefoon: +31 402544430
Fax: +31 402543470

Internetadres: http://www.acknowledge.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Zie www.rechtspraak.nl
Plaats: Deventer
Land: Nederland
E-mail: x@x.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Zie www.rechtspraak.nl
Plaats: Deventer
Land: Nederland
E-mail: x@x.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 kalenderdagen na dagtekening brief 'voorlopig gunningsbesluit'.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Zie www.rechtspraak.nl
Plaats: Deventer
Land: Nederland
E-mail: x@x.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/08/2017