Services - 34038-2019

23/01/2019    S16    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Varsovie: Services de formation spécialisée

2019/S 016-034038

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Pologne
Point(s) de contact: Marcin Górski, Kamila Pierzchała
Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513
Code NUTS: PL

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.zzpprzymz.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 r. – znak sprawy: ZZP-196/18 części: 1-5

Numéro de référence: ZZP-196/18
II.1.2)Code CPV principal
80510000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (dot. 5 szkoleń x 25 miejsc szkoleniowych). Zamówienie jest podzielone na 5 odrębnych części, każda po 25 uczestników kształcenia. Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2018 r. – może wynieść 3 500 PLN (w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 3 500 PLN).

Jeżeli cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego (koszt kształcenia pielęgniarki/położnej) będzie równa lub niższa od wartości 3 500 PLN, dofinansowanie będzie równe kwocie zaoferowanej.

Dodatkowy warunek: wysokość współfinansowania kosztu kształcenia pielęgniarki / położnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego (wkład własny wnoszony przez uczestnika) nie może być wyższa niż 1 200 PLN.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 305 025.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek albo Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek w województwie mazowieckim

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80510000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL
Lieu principal d'exécution:

Organizatorzy Kształcenia

II.2.4)Description des prestations:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2018 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek albo Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek w województwie opolskim

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80510000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL
Lieu principal d'exécution:

Organizatorzy Kształcenia

II.2.4)Description des prestations:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2018 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek albo Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w województwie śląskim

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80510000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL
Lieu principal d'exécution:

Organizatorzy Kształcenia

II.2.4)Description des prestations:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2018 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych albo Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek w województwie świętokrzyskim

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80510000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL
Lieu principal d'exécution:

Organizatorzy Kształcenia

II.2.4)Description des prestations:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2018 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek albo Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek w województwie warmińsko-mazurskim

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80510000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL
Lieu principal d'exécution:

Organizatorzy Kształcenia

II.2.4)Description des prestations:

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2018 r. – dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w ww. województwie.

Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).

Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż 15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie specjalizacji.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2015 (sesja wiosenna) do roku 2017 (sesja jesienna) / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Średnia wyników z egzaminu państwowego w okresie od roku 2017 (sesja jesienna) do roku 2018 (sesja wiosenna) / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 204-465226
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek w województwie mazowieckim

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Vital- Med Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 59
Przeworsk
37- 200
Pologne
Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 59 500.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek w województwie opolskim

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Vital-Med Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 59
Przeworsk
37- 200
Pologne
Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 61 500.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek w województwie śląskim

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Medres Ryszard Bieniek
ul. Wieniawskiego 64 h
Rzeszów
35-603
Pologne
Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Vital-Med Krystyna Kuśnierz
ul. Iwonicka 38/3L
Rzeszów
35-505
Pologne
Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 56 250.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek w województwie świętokrzyskim

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Medres Ryszard Bieniek
ul. Wieniawskiego 64 h
Rzeszów
35-603
Pologne
Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Vital-Med Krystyna Kuśnierz
ul. Iwonicka 38/3L
Rzeszów
35-505
Pologne
Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 57 500.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek w województwie warmińsko-mazurskim

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
ul. Rymanowska 3
Rzeszów
35-083
Pologne
Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 70 275.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

I.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone w oparciu o dyspozycję art. 138o ustawy Pzp. – zamówienia na usługi społeczne, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 EUR.

II.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – art. 25a ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – „SIWZ”).

III.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

V.

Zamawiający stosuje zapisy art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.

Klauzula społeczna – dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych.

Zamawiający przewiduje zastosowanie klauzuli społecznej – realizacja zamówienia winna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej w ramach każdej części zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, tj. z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.

VI.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579., z późn. zm.).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/01/2019