Služby - 34043-2018

Zobrazit zhuštěný náhled

25/01/2018    S17    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Studie o využívání technické pomoci pro budování administrativní kapacity během období 2014-2020

2018/S 017-034043

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Evropská komise, General Directorate Regional and Urban Policy
TA Cell BU-1
Kontaktní místo: DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
K rukám: TA Cell
1049 Brussels
Belgie
E-mail: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Elektronický přístup k informacím: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Studie o využívání technické pomoci pro budování administrativní kapacity během období 2014-2020
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory zhotovitelů.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Hlavním cílem této studie je zvýšit porozumění Komise a dalších zúčastněných stran, co se týče (plánovaného) využití technické pomoci z podnětu členských států během období 2014-2020.
Studie bude zdrojem lepšího porozumění, k čemu se technická pomoc využívá. Uvede případy budování udržitelné administrativní kapacity prostřednictvím technické pomoci, především v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Studie zformuluje doporučení k účelnému a účinnému využití technické pomoci.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79000000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Maximální hodnota zakázky je ve výši 260 000 EUR (paušální částka včetně poplatků, cestovného a dalších nákladů).
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 260 000,00 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 18 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Nepoužije se.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Smluvní podmínky viz specifikace nabídkového řízení a návrh smlouvy uveřejněné na internetové stránce Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:

Viz kapitola 1 specifikací nabídkového řízení zveřejněných na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz kapitola 1 specifikací nabídkového řízení zveřejněných na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz kapitola 1 specifikací nabídkového řízení zveřejněných na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz kapitola 1 specifikací nabídkového řízení zveřejněných na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:

Viz kapitola 1 specifikací nabídkového řízení zveřejněných na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Viz kapitola 1 specifikací nabídkového řízení zveřejněných na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
2017CE16BAT088
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
7.3.2018
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14.3.2018 - 10:00

Místo:

Evropská komise — Directorate-General Regional and Urban Policy — Avenue de Beaulieu 5, B-1160 Brussels

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Každý z uchazečů se může zúčastnit nebo vyslat zástupce. Informujte prosím e-mailem veřejného zadavatele na adrese uvedené v oddílu I nejpozději 3 pracovní dny před konáním otevírání a za každého účastníka uveďte: jméno a příjmení, datum narození, národnost, číslo a datum platnosti průkazu totožnosti nebo pasu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace

Protože zadávací dokumentace a případné další informace jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství pro regionální politiku na této adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/, vyzýváme případné uchazeče, aby tuto internetovou stránku pravidelně kontrolovali.

Období realizace úkolů lze prodloužit v řádně odůvodněných případech na základě vyslovené písemné dohody stran.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Podání odvolání

Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Viz body 16 a 17 dopisu výzvy k účasti zveřejněného na následující adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Evropská komise, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Administrative Capacity Building and European Solidarity Fund
1049 Brussels
Belgie

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18.1.2018