Services - 34044-2022

Submission deadline has been amended by:  69743-2022
21/01/2022    S15

Nederland-Hoofddorp: Bodemonderzoeksdiensten

2022/S 015-034044

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlemmermeer
Nationaal identificatienummer: 381942865
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Hoofddorp
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2132 TZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Linda Willemsen
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Telefoon: +31 9001852
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.haarlemmermeer.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0d46ff94c1eba4180b2b4b342f885524
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: Info@tenderned.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://Www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0d46ff94c1eba4180b2b4b342f885524
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: Info@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://Www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bodem-en wegenbouwkundig onderzoek rovk 2022-2026

Referentienummer: 2021-353
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351500 Bodemonderzoeksdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente beoogt een partij te contracteren:

• Die een 'partner' is die uiteraard de juiste Bodem- en wegenbouwkundige onderzoeken levert, die toegevoegde waarde biedt en mee denkt en helpt in de ambitie van professioneel opdrachtgeverschap en een continu borging- en verbeterproces (leercurve) te hanteren;

• Garandeert en feitelijk in staat is dat hij het programma van eisen uit kan voeren en ook uit zal voeren;

• Optimaal invulling geeft aan de omschrijving van de wensen;

• Die in geval van combinaties minimaal zelf de kennis en ervaring heeft om de adviezen voor bodem- en verhardingsonderzoeken zelf te kunnen opstellen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlemmermeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aangezien er op geen enkele wijze op voorhand is vast te stellen welke opdrachten in het kader van onderhavige dienstverlening wanneer verleend dienen te worden, is gekozen voor de vorm van een raamovereenkomst. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume ongeveer gemiddeld € 650.000, - exclusief BTW per jaar. Dit geeft geen garantie voor de werkelijke afname de komende jaren; genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet.

Als maximale waarde benoemen we de waarde van € 1.200.000, - gemiddeld per jaar. Gegadigde kan géén rechten ontlenen aan deze bedragen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

optie verlenging : 2 x 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen uitsluitingsgrond van toepassing

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- 8.2 Verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- 8.3.1 Kwaliteitsborging- NEN-EN-ISO-9001,

- 8.3.2 Veiligheid,

- 8.3.3 Erkenning besluit Bodembeheer,

- 8.3.4 Accreditatie Laboratorium onderzoek,

- 8.4 Beroepsbevoegdheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

na de looptijd van 2 jaar, is optioneel verlenging mogelijk van 2 x 1 jaar. Totaal maximaal looptijd van 4 jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 06/04/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: Info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022