Доставки - 340526-2020

20/07/2020    S138

България-София: Радарни системи

2020/S 138-340526

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Милен Тодоров — директор на СпД „РКТ — Черно море“
Електронна поща: m.todorov@bgports.bg
Телефон: +359 28079999/+359 52632832
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/332
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на радиолокационни станции за подмяна на износени с изчерпан ресурс радиолокационни станции

II.1.2)Основен CPV код
34932000 Радарни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 7 (седем) бр. фабрично нови радиолокационни станции и осигуряване на гаранционната им поддръжка.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 479 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34932000 Радарни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Обекти „Балчик 2“; „Траката“; „Пост 2“; „Белослав 2“; „Поморие“; „Росенец“; „Леспорт“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва:

— изготвяне на системен проект,

— доставка на 7 (седем) броя фабрично нови радиолокационни станции от един производител съгласно техническата спецификация,

— демонтаж на съществуващите радарни антени и прилежащо оборудване от следните обекти: „Балчик 2“, „Траката“, „Пост 2“, „Белослав 2“, „Поморие“, „Росенец“ („Ойл Порт“), и транспорт до склад на възложителя,

— подготовка на конструкцията на ЖРК за закрепване на новите радарни антени с редуктор, включително изработване на нова адаптираща метална конструкция за монтаж на новите радари, ако е необходимо, монтаж на новите антени с редуктор; обособяване и монтаж на трансивъри,

— настройки, пускане в действие и интегриране на данните от радарните станции в съществуващата система TRANSAS Navi-Harbour,

— тестове и приемане на функционалността на новите радарни станции в съществуващата система за управление на корабния трафик,

— обучение на служители на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Срок за гаранционна поддръжка / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 232-570180
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 52
Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на радиолокационни станции за подмяна на износени с изчерпан ресурс радиолокационни станции

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Радари—ВТМИС“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177438254
Пощенски адрес: жк. „Хаджи Димитър“, ул. „Васил Кънчев“ № 26, вх. Д, ет. 7, бизнес център „Стефан Караджа“
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1510
Държава: България
Електронна поща: pavlova@ballisticcell.com
Телефон: +359 888022287
Факс: +359 28756149
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Балистик сел“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201055457
Пощенски адрес: жк. „Хаджи Димитър“, ул. „Васил Кънчев“ № 26, вх. Д, ет. 7, бизнес център „Стефан Караджа“
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1510
Държава: България
Електронна поща: pavlova@ballisticcell.com
Телефон: +359 888022287
Факс: +359 28756149
Интернет адрес: www.ballisticcell.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „МДД Софтуер“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201723579
Пощенски адрес: ул. „Васил Кънчев“ № 26, вх. Д, ет. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1510
Държава: България
Електронна поща: office@mddimitrov.eu
Телефон: +359 888887992
Факс: +359 888887992
Интернет адрес: http://mddsoftware.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 480 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 479 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 75 %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Доставка на радиолокационни станции.

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/07/2020