Diensten - 340527-2022

24/06/2022    S120

Nederland-Utrecht: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting

2022/S 120-340527

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland
Nationaal identificatienummer: 230187225
Postadres: Godebaldkwartier 435, Gebouw Janssoenborch, 9e etage
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511DT
Land: Nederland
Contactpersoon: Bart van Kempen
E-mail: inkoopcontractmanagement@bevolkingsonderzoeknederland.nl
Telefoon: +31 0302305995
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6cd5586470f7afdf7e56d6da07c68658
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6cd5586470f7afdf7e56d6da07c68658
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud, Beheer en Aanschaf mobiele Screeningseenheden

Referentienummer: 2022-003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat diensten voor het Onderhouden, Beheren van het bestaande wagenpark en de levering van nieuwe Screeningseenheden in het geval Opdrachtgever dit noodzakelijk acht. De diensten zijn er op gericht dat de bedrijfszekerheid, beschikbaarheid, compliance en veiligheid van de Screeningseenheden is gewaarborgd. De Screeningseenheden worden ingezet ten behoeve van het screeningsproces naar borstkanker. In de Screeningseenheden is geavanceerde medische apparatuur geplaatst (i.e. mammografen). De medische apparatuur stelt eisen aan de omgeving waarin deze geplaatst worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223330 Mobiele units op aanhangwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Op dit moment zijn er 58 Screeningseenheden in het wagenpark.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 63
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initiele looptijd van de overeenkomst betreft drie (3) contractjaren en loopt tot en met 23 maart 2026. De overeenkomst kan vervolgens twee (2) maal met één (1) jaar worden verlengd tot uiterlijk 23 maart 2028.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Koppelen van servicemanagementsystemen

Vervanging van het dak

Vervanging van het legionella filtersysteem

Aanpassing van het toegangssysteem

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Zowel bij aanvang als aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst is in een transitie- of implementatieperiode voorzien. Beoogd is dat in deze transitieperiode de huidige opdrachtnemer zijn dienstverlening geleidelijk afbouwt en de nieuwe Opdrachtnemer zijn dienstverlening geleidelijk opbouwt.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/10/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/02/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/10/2022
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank te Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2022