Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 340541-2021

06/07/2021    S128

Česko-Ostrava: Architektonické a související služby

2021/S 128-340541

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Ostrava
Národní identifikační číslo: 00845451
Poštovní adresa: Prokešovo náměstí 1803/8
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 729 30
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Eva Vyvialová
E-mail: evyvialova@ostrava.cz
Tel.: +420 599442035
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ostrava.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/438438
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Náměstí Edvarda Beneše

Spisové číslo: 110
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže je, v ideové rovině, urbanistický návrh území náměstí Dr. Edvarda Beneše a jeho bezprostředního okolí (dále jen „zájmové území“) na pozemcích parcelní číslo 394/6, 402/20, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/8, 405/9, 405/13, 405/14, 405/15, 407/1, 407/2, 407/3, 464/11, 466/1, 3494/1, 3494/3, 3494/4, 3550/1, 3550/33, 3550/34, 3550/35, 3584/1, 3589/6, 3589/8, 3589/28, 3589/30, 3589/33, 3589/34, 3589/44, 3589/47, 3589/48, 3589/52, 3589/53, 3589/55 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nacházejících se v Městské památkové zóně Moravská Ostrava a, v projektové rovině, návrh urbanisticko-architektonického řešení veřejného prostranství (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 405/1, 405/8, 405/9, 405/13, 405/14, 405/15, 407/1, 407/2, 407/3, 3494/1, 3550/1, 3550/33, které jsou součástí zájmového území.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny v první fázi soutěže, se stanovují bez pořadí významnosti následovně: a) kvalita celkového urbanisticko - architektonického řešení; b) dopravní řešení; c) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení.

Pro hodnocení návrhů ve druhé fázi soutěže budou použita kritéria shodná s první fází doplněná o hodnocení vývoje soutěžního návrhu a hodnocení schopnosti reagovat na upřesňující podmínky vydané na základě výsledků první fáze.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 30/09/2021
Místní čas: 00:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 350 000 CZK (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 250 000 CZK (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 200 000 CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 300 000 CZK (slovy: tři sta tisíc korun českých).

Ceny a odměny udělené v soutěži jsou považovány za odměnu včetně všech daní.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava, závislý člen poroty
Ing. Zuzana Ožanová - starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, závislý člen poroty
Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt - ředitel MAPPA, závislý člen poroty
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán - architekt - urbanista, expert v oblasti památkové péče, nezávislý člen poroty
Ing. arch. Jan Sedlák - architekt - urbanista, expert v oblasti památkové péče, nezávislý člen poroty
Ing. arch. Milena Vitoulová - architektka, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, nezávislý člen poroty
Ing. arch. Vladimír Fialka - projektový manažer Skanska Reality a.s., nezávislý člen poroty
Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava, závislý náhradník člena poroty
Ing. arch. Petr Buryška - architekt - urbanista MAPPA, závislý náhradník člena poroty
Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. - Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze, nezávislý náhradník člena poroty
Ing. Lýdia Šušlíková - krajinářská architektka, nezávislý náhradník člena poroty

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Podrobné informace, pravidla a podmínky této soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/438438.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/07/2021