Services - 340547-2023

08/06/2023    S109

Poland-Tanowo: Forestry services

2023/S 109-340547

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież
National registration number: SA.270.3.2.2023
Postal address: Zalesie 1
Town: Tanowo
NUTS code: PL428 Szczeciński
Postal code: 72-004 Tanowo
Country: Poland
Contact person: Nadleśnictwo Trzebież, Zalesie 1, 72-004 Tanowo
E-mail: trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl
Telephone: +48 913126983
Fax: +48 913126983
Internet address(es):
Main address: https://trzebiez.szczecin.lasy.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej PGL LP reprezentująca Skarb Państwa
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna, leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2023 - V postępowanie

Reference number: SA.270.3.2.2023
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, ubocznego użytkowania lasu, utrzymania dróg przeciwpożarowych oraz nasiennictwa

do wykonania na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2023. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do PZP, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3-4 PZP.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 760 270.67 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

02.L.02 - leśnictwo Myślibórz

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL428 Szczeciński
Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Trzebież

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2023 w leśnictwie Myślibórz.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 2 do SWZ, na które składają się załączniki od nr 2.1. do nr 2.4.2. Zakresy rzeczowe wynikające z załącznika nr 2 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do SWZ, na który składają się:

(a) Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EZ.011.13.2022) oraz Decyzją nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do Decyzji nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (MZ.011.4.2022); (b) Załącznik nr 3.2. " Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przyjęty decyzją nr 64 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Określony Załączniku nr. 3.1. do SWZ i w Załączniku nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowień Załącznika nr. 3.1. do SWZ i w Załącznika nr 3.2. do SWZ nie stosuje się.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.).

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 złotych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 2 % ceny łącznej danego Pakietu [zł brutto].

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

(1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej,

(2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

(3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu),

oraz

(4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

10.L.12.Z- zagospodarowanie lasu, leśnictwo Siedlice

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL428 Szczeciński
Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Trzebież

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej - zagospodarowanie lasu, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2023 w leśnictwie Siedlice.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 2 do SWZ, na które składają się załączniki od nr 2.1., 2.2, 2.4.1, 2.4.2. Zakresy rzeczowe wynikające z załącznika nr 2 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do SWZ, na który składają się:

(a) Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EZ.011.13.2022) oraz Decyzją nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do Decyzji nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (MZ.011.4.2022); (b) Załącznik nr 3.2. " Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przyjęty decyzją nr 64 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Określony Załączniku nr. 3.1. do SWZ i w Załączniku nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowień Załącznika nr. 3.1. do SWZ i w Załącznika nr 3.2. do SWZ nie stosuje się.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000 złotych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 2 % ceny łącznej danego Pakietu [zł brutto].

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.1 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

(1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej,

(2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

(3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu),

oraz

(4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

10.L.12.P - użytkowanie lasu, leśnictwo Siedlice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL428 Szczeciński
Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Trzebież.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej - użytkowanie lasu, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2023 w leśnictwie Siedlice.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 2 do SWZ, na które składają się załączniki od nr 2.1. do nr 2.3.6. Zakresy rzeczowe wynikające z załącznika nr 2 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do SWZ, na który składają się:

(a) Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EZ.011.13.2022) oraz Decyzją nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do Decyzji nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (MZ.011.4.2022); (b) Załącznik nr 3.2. " Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przyjęty decyzją nr 64 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Określony Załączniku nr. 3.1. do SWZ i w Załączniku nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowień Załącznika nr. 3.1. do SWZ i w Załącznika nr 3.2. do SWZ nie stosuje się.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.).

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 000 złotych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 2 % ceny łącznej danego Pakietu [zł brutto].

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.2 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

(1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej,

(2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

(3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu),

oraz

(4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Skrócenie terminu składania ofert wyznacza art. 138 ust. 2 pkt. 2 PZP, zgodnie z którym Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż 35 dni lecz nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku kiedy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z uwagi na m.in.obowiązek realizacji dostaw surowca drzewnego do odbiorców. Udzielenie zamówienia determinuje realizację dostaw surowca drzewnego do odbiorców. Pilna potrzeba uzyskania Wykonawców do realizacji pozyskania drewna wynika też z niskich zapasów drewna. Ponadto pilność wykonania prac z zagospodarowania lasu, w szczególności odnowień, zalesień oraz grodzeń, wynika z awansowego przygotowania gleby.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 065-193647
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

02.L.02 - leśnictwo Myślibórz

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych "ZUL" Dariusz Mróz
Postal address: Kiełpin 48
Town: Lipka
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 77-420
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 912 826.43 PLN
Total value of the contract/lot: 1 461 615.60 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

10.L.12.Z- zagospodarowanie lasu, leśnictwo Siedlice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/05/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Ryszard Panasiuk
Postal address: Niekłończyca 50
Town: Police
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 72-015
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 544 709.83 PLN
Total value of the contract/lot: 398 241.07 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

10.L.12.P - użytkowanie lasu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/05/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Sławomir Aleksandrowicz
Postal address: Kierzków 49
Town: Myślibórz
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 74-300
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 287 516.04 PLN
Total value of the contract/lot: 900 414.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

W niniejszym ogłoszeniu wartości wskazane w pkt. II 1.7.) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) oraz wartości wskazane w pkt V.2.4.) Całkowita końcowa wartość umowy (bez VAT) obejmuje wartości umowy (bez VAT) wraz z prawem opcji.

Wartość umowy bez prawa opcji dla części 1 (Pakiet 02.L.02 leśnictwo Myślibórz) wynosi 1 218 013,00 złotych.

Wartość umowy bez prawa opcji dla części 2 (Pakiet 10.L.12.Z. zagospodarowanie lasu, leśnictwo Siedlice) wynosi 331 867,56 złotych.

Wartość umowy bez prawa opcji dla części 3 (Pakiet 10.L.12.P użytkowanie lasu, leśnictwo Siedlice) wynosi 750 345,00 złotych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych- Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/06/2023