Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 340551-2022

24/06/2022    S120

Hrvatska-Zagreb: Usluge zaštite od prirodnih nepogoda ili opasnosti

2022/S 120-340551

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Nacionalni registracijski broj: 28921383001
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 220
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivica Zečević
E-pošta: ivica.zecevic@voda.hr
Telefon: +385 16307555
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.voda.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024654
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Vodno gospodarstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

USLUGA PREVENTIVNE REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU BR.14

Referentni broj: OP 2022/322
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90721800 Usluge zaštite od prirodnih nepogoda ili opasnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

USLUGA PREVENTIVNE

REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU BR.14, SREDIŠNJI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA „ZAGREBAČKO PRISAVLJE“ ŠTO UKLJUČUJE: GRADOVE ZAGREB, SAMOBOR I SVETU NEDELJU TE OPĆINU STUPNIK ZA RAZDOBLJE OD 4 GODINE

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 197 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90721800 Usluge zaštite od prirodnih nepogoda ili opasnosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacija izvršenja Usluga je branjeno područje br. 14 : Središnji dio područja maloga sliva "Zagrebačko prisavlje“.

II.2.4)Opis nabave:

USLUGA PREVENTIVNEREDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU BR.14: SREDIŠNJI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA „ZAGREBAČKO PRISAVLJE“ ŠTO UKLJUČUJE: GRADOVE ZAGREB, SAMOBOR I SVETU NEDELJU TE OPĆINU STUPNIK ZA RAZDOBLJE OD 4 GODINE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Društveni aspekti / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude s PDV-om / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 197 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

USLUGA PREVENTIVNE

REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU BR.14

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/08/2022
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/08/2022
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Osobe za kontakt:

Ivica Zečević, inž. građ., e-pošta: ivica.zecevic@voda.hr, tel.: +385 1 6307 555,

Tihana Cigetić, inž. građ., e-pošta: tihana.cigetic@voda.hr, tel.: +385 1 3717 891,

Davor Havoić, univ. bacc. oecc., e-pošta: davor.havoic@voda.hr, tel.: +385 1 2369 892,

Snježana Čukelj, struč. spec. ing. aedif., e-pošta: snjezana.cukelj@voda.hr, tel.: +385 1 6307 639,

Tomislav Šapina, struč.spec.oec., e-pošta: tomislav.sapina@voda.hr, tel.: +385 1 6307 694.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/06/2022