Paslaugos - 340554-2019

19/07/2019    S138

Lenkija-Varšuva: Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2019/S 138-340554

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Nacionalinis registracijos Nr.: 1525966300036
Adresas: ul. Modlińska 197
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 03-122
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Małgorzata Lubbe
El. paštas: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl
Telefonas: +48 224438405
Faksas: +48 223254166

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.bialoleka.waw.pl

Pirkėjo profilio adresas: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej

Nuorodos numeris: UD-II-WZP-271.87.2018.MLU.MKA/PN-d Au
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 201 855.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30232100 Spausdintuvai ir braižytuvai
38652120 Vaizdo projektoriai
30121100 Fotokopijavimo aparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miasto stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: długość okresu gwarancji jakości / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Obowiązek informacyjny wynikający z art 13 RODO zgodnie z pkt 19 SIWZ

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 197-444834
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: UD-II-WZP-271.87.2018.MLU.MKA/PN-d Au
Pavadinimas:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
19/06/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Adresas: ul. Wolności 8 lok. 4
Miestas: Radom
NUTS kodas: PL921 Radomski
Pašto kodas: 26-600
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 334 975.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 201 855.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Uzasadnienie prawne:

Oferta wyżej podanej firmy spełnia wymagania Zamawiającego wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Została wybrana w oparciu o kryterium oceny ofert: Cena brutto za realizację całego zamówienia - 60 %, długość okresu gwarancji – 40 %, uzyskując 100 punktów. Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 15.3.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

W dniu 25.3.2019 r. Wykonawca Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolności 8 lok. 4, POLSKA, złożył do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynność Zamawiającego. Pozostali Wykonawcy nie przystąpili do odwołania.

W wyniku wyroku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt 514/19 z dnia 8.4.2019 r., na odwołanie Wykonawcy Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolności 8 lok. 4, POLSKA, Zamawiający ponownie przeprowadził ocenę oferty w wyniku, czego dokonał wyboru oferty ww. Wykonawcy, jako najkorzystniejszej.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/07/2019