Paslaugos - 340554-2019

19/07/2019    S138

Lenkija-Varšuva: Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2019/S 138-340554

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Nacionalinis registracijos Nr.: 1525966300036
Adresas: ul. Modlińska 197
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 03-122
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Małgorzata Lubbe
El. paštas: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl
Telefonas: +48 224438405
Faksas: +48 223254166
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.bialoleka.waw.pl
Pirkėjo profilio adresas: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej

Nuorodos numeris: UD-II-WZP-271.87.2018.MLU.MKA/PN-d Au
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 201 855.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30232100 Spausdintuvai ir braižytuvai
38652120 Vaizdo projektoriai
30121100 Fotokopijavimo aparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miasto stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: długość okresu gwarancji jakości / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Obowiązek informacyjny wynikający z art 13 RODO zgodnie z pkt 19 SIWZ

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 197-444834
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: UD-II-WZP-271.87.2018.MLU.MKA/PN-d Au
Pavadinimas:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
19/06/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Adresas: ul. Wolności 8 lok. 4
Miestas: Radom
NUTS kodas: PL921 Radomski
Pašto kodas: 26-600
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 334 975.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 201 855.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Uzasadnienie prawne:

Oferta wyżej podanej firmy spełnia wymagania Zamawiającego wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Została wybrana w oparciu o kryterium oceny ofert: Cena brutto za realizację całego zamówienia - 60 %, długość okresu gwarancji – 40 %, uzyskując 100 punktów. Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 15.3.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

W dniu 25.3.2019 r. Wykonawca Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolności 8 lok. 4, POLSKA, złożył do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynność Zamawiającego. Pozostali Wykonawcy nie przystąpili do odwołania.

W wyniku wyroku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt 514/19 z dnia 8.4.2019 r., na odwołanie Wykonawcy Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolności 8 lok. 4, POLSKA, Zamawiający ponownie przeprowadził ocenę oferty w wyniku, czego dokonał wyboru oferty ww. Wykonawcy, jako najkorzystniejszej.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/07/2019