Services - 34057-2017

28/01/2017    S20    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 020-034057

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
София
1784
България
Лице за контакт: Александър Тучев
Телефон: +359 28958919
Електронна поща: alexandar.tuchev@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=54069&companyId=20808
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Дирекция „Тържни процедури и регистриране“
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
София
1784
България
Лице за контакт: Александър Тучев
Телефон: +359 28958919
Електронна поща: alexandar.tuchev@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център — деловодство
София
1784
България
Лице за контакт: Александър Тучев
Телефон: +359 28958919
Електронна поща: alexandar.tuchev@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр.

Референтен номер: РРS 16-114
II.1.2)Основен CPV код
71320000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е разделен на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 — „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София“ — ОЦ „Изток“.

Обособена позиция 2 — „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София“ — ОЦ „Запад“. Обособена позиция 3 — „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София“ — ОЦ „Север“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изг. на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, каб. и възд. линии СрН и НН на тер. на гр. София — ОЦ „Изток“.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Територията на гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София“ — ОЦ „Изток“. Територията на ОЦ „Изток“ обхваща следните райони на Столична община — Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Средец, Самоков (в.з. Ярема и м. Стената) и Студентски град.

Всеки участник може да участва, при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията към личното състояние и критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и документацията за участие. Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „най-ниска цена”. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено — стойностна сметка (КСС). Договор се сключва с класирания на първо място участник. Срокът на договора е 4 години, считано от датата, на която е сключен или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие настъпи първо. Всички допълнителни работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с възложителя. Възлагането на изпълнението на работите по договора по правило ще се извършва с документи за възлагане на изпълнението. Във всеки документ за възлагане на изпълнението се посочва: № на договора; обекта за проектиране и конкретните видове и количества работи; подобектите (ако има такива); частите, които да съдържа; срокът/сроковете за изпълнение на възложените работи, съгласуване и издаване на разрешение за строеж (в случай, че се изисква); документите, които възложителят предоставя на изпълнителя и сроковете за предоставянето им (когато е необходимо и приложимо); обща стойност на документа за възлагане на изпълнението, формирана на база количествата работи и съответните им единични цени и др.

Видовете работи е необходимо да са в съответствие с вида на съоръжението, обхвата и съдържанието на проектните работи, определени от наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Приемането на извършените работи по договора се удостоверява с приемателен протокол, подписан от страните по договора. Изпълнителят е длъжен да предаде на възложителя проекта съгласуван със съответните инстанции и издадено разрешение за строеж, влязло в сила — тогава когато това се изисква от действащото законодателство и е възложено от възложителя. Видовете работи, които ще се извършват, са посочени в образеца на количествено-стойностната сметка (КСС) — Приложение № 1 към ценовото предложение, раздел VІ от документацията за участие и включват, но не се ограничават до: Работен проект в обхват — Част „Електрическа“, Част „Конструктивна“, Част „Архитектурна“ — Изграждане на нов трафопост 1х800 kVA -20 бр. проекти; Работен проект „Част електрическа“ — Кабелна линия СрН-10 000 м.-трасе; Работен проект „Част електрическа“ — Въздушна линия НН-4 000 м -трасе; Работен проект „Част електрическа“ — Кабелна линия НН в тръбна мрежа — 20 000 м -трасе; Работен проект „Част електрическа“ — Кабелна линия НН в свободен изкоп — 10 000 м.-трасе; Работен проект — „Част Геодезическа“ — Трасировъчен план-48 100 м трасе и др. Всеки участник, остойностява приложената в документацията КСС.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в раздел ІІ от документацията за участие и представляват приложение към договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изг. на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, каб. и възд. линии СрН и НН на тер. на гр. София — ОЦ „Запад“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Територията на гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София“ — ОЦ „Запад“. Територията на ОЦ „Запад” обхваща следните райони на Столична община — Нови Искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Банкя, Илинден и Красна поляна.

Всеки участник може да участва, при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията към личното състояние и критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и документацията за участие. Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „най-ниска цена”. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено — стойностна сметка (КСС). Договор се сключва с класирания на първо място участник. Срокът на договора е 4 години, считано от датата, на която е сключен или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие настъпи първо. Всички допълнителни работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с възложителя. Възлагането на изпълнението на работите по договора по правило ще се извършва с документи за възлагане на изпълнението. Във всеки документ за възлагане на изпълнението се посочва: № на договора; обекта за проектиране и конкретните видове и количества работи; подобектите (ако има такива); частите, които да съдържа; срокът/сроковете за изпълнение на възложените работи, съгласуване и издаване на разрешение за строеж (в случай, че се изисква); документите, които възложителят предоставя на изпълнителя и сроковете за предоставянето им (когато е необходимо и приложимо); обща стойност на документа за възлагане на изпълнението, формирана на база количествата работи и съответните им единични цени и др.

Видовете работи е необходимо да са в съответствие с вида на съоръжението, обхвата и съдържанието на проектните работи, определени от наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Приемането на извършените работи по договора се удостоверява с приемателен протокол, подписан от страните по договора. Изпълнителят е длъжен да предаде на възложителя проекта съгласуван със съответните инстанции и издадено разрешение за строеж, влязло в сила — тогава когато това се изисква от действащото законодателство и е възложено от възложителя. Видовете работи, които ще се извършват, са посочени в образеца на количествено-стойностната сметка (КСС) — Приложение № 1 към ценовото предложение, раздел VІ от документацията за участие и включват, но не се ограничават до: Работен проект в обхват — Част „Електрическа“, Част „Конструктивна“, Част „Архитектурна“ — Изграждане на нов трафопост 1х800 kVA -20 бр. проекти; Работен проект „Част електрическа“ — Кабелна линия СрН-10 000 м -трасе; Работен проект „Част електрическа“ — Въздушна линия НН-4 000 м -трасе; Работен проект „Част електрическа“ — Кабелна линия НН в тръбна мрежа — 20 000 м -трасе; Работен проект „Част електрическа“ — Кабелна линия НН в свободен изкоп — 10 000 м -трасе; Работен проект — „Част Геодезическа“ — Трасировъчен план-48 100 м трасе и др. Всеки участник, остойностява приложената в документацията КСС.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в раздел ІІ от документацията за участие и представляват приложение към договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изг. на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, каб. и възд. линии СрН и НН на тер. на гр. София–ОЦ „Север“.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Територията на гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София“ — ОЦ „Север“. Територията на ОЦ „Север“ обхваща следните райони на Столична община — Сердика, Подуене, Слатина, Кремиковци, Оборище и Надежда.

Всеки участник може да участва, при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията към личното състояние и критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и документацията за участие. Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „най-ниска цена”. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено — стойностна сметка (КСС). Договор се сключва с класирания на първо място участник. Срокът на договора е 4 години, считано от датата, на която е сключен или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие настъпи първо. Всички допълнителни работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с възложителя. Възлагането на изпълнението на работите по договора по правило ще се извършва с документи за възлагане на изпълнението. Във всеки документ за възлагане на изпълнението се посочва: № на договора; обекта за проектиране и конкретните видове и количества работи; подобектите (ако има такива); частите, които да съдържа; срокът/сроковете за изпълнение на възложените работи, съгласуване и издаване на разрешение за строеж (в случай, че се изисква); документите, които възложителят предоставя на изпълнителя и сроковете за предоставянето им (когато е необходимо и приложимо); обща стойност на документа за възлагане на изпълнението, формирана на база количествата работи и съответните им единични цени и др.

Видовете работи е необходимо да са в съответствие с вида на съоръжението, обхвата и съдържанието на проектните работи, определени от наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Приемането на извършените работи по договора се удостоверява с приемателен протокол, подписан от страните по договора. Изпълнителят е длъжен да предаде на възложителя проекта съгласуван със съответните инстанции и издадено разрешение за строеж, влязло в сила — тогава когато това се изисква от действащото законодателство и е възложено от Възложителя. Видовете работи, които ще се извършват, са посочени в образеца на количествено-стойностната сметка (КСС) — Приложение № 1 към ценовото предложение, раздел VІ от документацията за участие и включват, но не се ограничават до: Работен проект в обхват — Част „Електрическа“, Част „Конструктивна“, Част „Архитектурна“ — Изграждане на нов трафопост 1х800 kVA -20 бр. проекти; Работен проект „Част електрическа“ — Кабелна линия СрН-10 000 м -трасе; Работен проект „Част електрическа“ — Въздушна линия НН-4 000 м -трасе; Работен проект „Част електрическа“ — Кабелна линия НН в тръбна мрежа — 20 000 м -трасе; Работен проект „Част електрическа“ — Кабелна линия НН в свободен изкоп — 10 000 м -трасе; Работен проект — „Част Геодезическа“ — Трасировъчен план-48 100 м трасе и др. Всеки участник, остойностява приложената в документацията КСС.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в раздел ІІ от документацията за участие и представляват приложение към договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, услуги, идентични и/или сходни* с предмета на поръчката. *Под услуги сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира проектиране на обекти от електроенергийната система, по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ).

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП и в подкрепа на заявените в списъка от ЕЕДОП обстоятелства, участникът следва да представи списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, заедно с доказателства за извършените услуги. Без да се ограничава възможността и правото на собствена преценка на участниците да представят най-подходящото според разбиранията си средство за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства за изпълнени услуги с идентичен или сходен предмет с предмета на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП могат да бъдат: удостоверения/декларации за изпълнени услуги от получателя на съответната услуга; референции; протоколи, удостоверяващи отчитането и приемането на съответното изпълнение без възражения от страна на възложителя; информация за изпълнени договори от РОП и др., като е необходимо съответния документ еднозначно и безспорно да установява вида на услугата (предмет и обем), нейният изпълнител и получател, времето на възлагане и реално приключване на изпълнението, нейната стойност и по възможност координати за контакт с получателя на услугата. Преценката за вида на доказателството се прави от участника, като то единствено следва да отговаря на минималните изисквания за съдържание, посочени по-горе.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя списък на лицата, вписани съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) в регистъра на КИИП и притежаващи ППП, които участникът ще използва за изпълнението на предмета на поръчка, в който е посочена притежаваната от тях ППП, номерът на документа, с който е придобита, специалността, срокът му на валидност и издателят му.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с включена сфера на дейност проектиране.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя нотариално заверено копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с включена сфера на дейност проектиране, издаден от акредитирани лица.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване:

Участникът да е изпълнил през последните 3 години услуги идентични и/или сходни* с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко от:

— 250 000 BGN, ако участва за обособена позиция 1;

— 250 000 BGN, ако участва за обособена позиция 2;

— 250 000 BGN, ако участва за обособена позиция 3.

В случай, че участникът участва за повече от 1 обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка 1 от тях поотделно — т.е. да докаже, че е изпълнил услуги, които са идентични и/или сходни с предмета на настоящата поръчка, на обща минимална стойност, формирана като сума (сбор) от посочените по-горе общи минимални стойности за всяка от обособените позиции, за които е заявил участие.

2. Минимално изискване:

Участникът следва да разполага с минимум 7 (седем) лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), от които:

— 3 (три) лица по част „Електрическа“;

— 2 (две) лица по част „Геодезическа“;

— 1 (едно) лице по част „Конструктивна“;

— 1 (едно) лице по част „Организация и безопасност на движението и възстановяване на пътни и тротоарни настилки“, вписано в секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

В случай че участникът участва за повече от 1 обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка 1 от тях, поотделно — т.е. броят на лицата с ППП, с които трябва да разполага по съответните части се получава, като се умножи съответният необходим минимален брой за 1 обособена позиция по броя на обособените позиции, за които участникът е заявил, че желае да участва.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Правилата и критериите за участие в настоящата процедура са подробно описани в обявлението и документацията за участие. В настоящата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и изискванията и условията на възложителя описани в Решението за откриване на поръчката, Обявлението и документацията за участие.

Възложителят отстранява от участие участник, когато: — за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; -

По отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора за всяка обособена позиция, участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на Количествено-стойностната сметка (КСС) — Приложение 1 към договора.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в 1 от следните форми:

— парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф. № PPS 16 — 114 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София“;

Важно: Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Съгласно договора от документацията за участие, включително, но не само:

— при осъществяване предмета на договора възложителят заплаща на изпълнителя цена в размер на стойността на действително извършените и приети работи по документи за възлагане на изпълнението, на база двустранно подписан констативен протокол за действително извършената и приета работа по възлагане и изпълнение за конкретните видове и количества работи, по цени от Количествено-стойностната сметка (КСС) — Приложение № 1 към договора, в които са включени всички разходи на изпълнителя;

— заплащането се извършва след представяне на: протокол за приемане на действително извършените и приети работи...; оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; влязло в сила разрешение за строеж, когато това се изисква от действащото законодателство и е възложено по реда на чл. 29 от договора; всички необходими документи съгласно действащото законодателство за приемане на проектните работи.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възлагането на изпълнението на предмета на настоящия договор може да се извършва еднократно или на етапи в зависимост от нуждите и готовността на възложителя, с един или повече документи за възлагане на изпълнението по предмета на договора. След завършване на работите по съответен документ за възлагане на изпълнението, изпълнителят ще отправя писмена покана до възложителя за съставяне на двустранен протокол за приемане. За приемане на възложените по чл. 29 от договора и изработени от изпълнителя работи ще се съставя протокол за приемане, който ще се подписва от изпълнителя и възложителя. В случай че в протокола за приемане са посочени констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, то изпълнителят е длъжен да започне и да приключи работата по отстраняването им в определените в протокола срокове.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2017
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2017
Местно време: 14:00
Място:

Бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на подадените оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Важно: Продължава от Раздел III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции:

Или:

— банкова гаранция (оригинал) — неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 51 (петдесет и един месеца) от датата на издаването ѝ. Датата на издаването не може да предхожда датата на Решението на Възложителя за избор на изпълнител.

Или:

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и отговаря на следните условия:

- Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);

- Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициер) в застрахователната полица по тази застраховка;

- Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 5 % от стойността на КСС — Приложение 1 към договора;

- По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;

- Изпълнителят предава на възложителя 1 оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;

- В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка и номера ѝ, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;

- Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;

- Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена доставка/услуга по договора, заявена преди изтичане на срока / прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока / прекратяване на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка — до 60 дни след изтичане валидността на полицата;

- При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;

- За доказване валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия — копие, заверено „вярно с оригинала“. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/01/2017